СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

  • Катерина Климова Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: окументація, спеціальна документація, системи спеціальної документації, фактри впливу на формування систем документації.

Анотація

Комплексно досліджено спільні фактори, які визначають особливості формування та організацію банківської, нотаріальної та процесуальної документації як важливих складових документно-інформаційних ресурсів та систем комунікацій. Акцентується увага на термінологічній проблемі. Вперше розкривається поняття «системи спеціальної документації», вказується пріоритетність його використання та розвʼязання дискусійного питання щодо коректності формулювань: «системи спеціальної документації» чи «спеціальні системи документації». Характеризуються особливості спеціальної документації, яка формує різні підсистеми інформаційної інфраструктури. На компаративістських засадах висвітлюється сукупність факторів, що впливали на характер формування й організацію систем спеціальної документації: діяльність установ ‒ локацій формування систем спеціальної документації; законодавчо-нормативне регулювання документування та організації роботи зі спеціальною документацією; характер діловодства (банківського, нотаріального, процесуального), що визначив склад, форму, зміст документів і характер їх систематизації; вплив наукових студій з документознавства, правознавства, архівознавства, які сприяли розробці нормативної бази щодо систем спеціальної документації та удосконаленню спеціальної документації, її класифікації, науковій експертизі; вплив компʼютерних технологій на формування гібридних документаційних систем та документно-інформаційних ресурсів. Управлінські реформи, оптимізація системи управління, реорганізація установ, що формують системи спеціальної документації, усталена тенденція удосконалення нормативно-правової бази щодо створення, функціонування, організації зберігання службової документації, використання її інформаційного потенціалу, потребують всебічного і комплексного вивчення генези та еволюції спеціальних систем документації. Досліджувати перспективи розвитку спеціальної документації слід у контексті широкого впровадження новітніх технологій, що впливають на структуру і склад систем спеціальної документації.

Посилання

1. Конституція України : Основний Закон України прийнятий 28 червня 1996 р. № 254 к. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

2. Закон України Про банки і банківську діяльність : прийнятий 07 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text.

3. Закон України Про Національний банк України : прийнятий 20 травня 1999 р. № 679-ХІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text.

4. Закон України Про нотаріат : прийнятий 02 вересня 1993 р. № 342-ХІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text.

5. Господарський процесуальний кодекс України прийнятий 06 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text.

6. Кодекс адміністративного судочинства України прийнятий 06 липня 2005 р. № 2747-ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнятий 13 квітня 2012 р. № 4651-VІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

8. Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 р. № 1618-ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text.

9. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг : прийнятий 22 травня 2003 р. № 851-ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.

10. Закон України Про судоустрій і статус суддів : прийнятий 02 червня 2016 р. № 1402-VІІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

11. Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України. Наказ Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 р. № 814. URL : https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/814.

12. Інструкція з діловодства Верховного Суду. Наказ керівника апарату Верховного Суду від 28 грудня 2018 р. № 207-ОД URL : https:// supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/pro_aparat_1/instrukcia_z_dilovodstv.

13. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду. Наказ Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 р. № 168. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA11030.html.

14. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання. Наказ Державної судової адміністрації України від 07 грудня 2017 р. № 1087 URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA17482.html.

15. Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10#Text.

16. Положення про Спадковий реєстр. Наказ Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 р. № 1810/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11#Text.

17. Правила ведення нотаріального діловодства. Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України № 638/5 від 18 лютого 2021 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0213-21#Text.

18. Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України. Постанова Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 р. № 130. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0130500-18#Text.

19. Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса. Додаток до Правил ведення нотаріального діловодства. URL : https://blanki-ua.com.ua/dogovor/9614/index.html.

20. Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В. Діловодство в банківських установах : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури. 2006

21. Гуть Н.Ю. Нотаріальні документи: їх види та особливості міжнародного обігу. Часопис Київського університету права, Вип.3, 2012. С.217-220. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_3/217.pdf22. Єрух А. Вимоги щодо складання та оформлення документів у процесі ведення нотаріального діловодства. Мала енциклопедія нотаріуса, Вип.1. 2010. 33-38. URL: https://blanki-ua.com.ua/zb_ct/1608/index.html

23. Грудницька С. Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями. Київ: Центр навчальної літератури. 2019.

24. Красницька А.В. Процесуальні акти кримінального судочинства: юридична техніка, шляхи вдосконалення. Автореф. дис. канд. юридич. наук. Київ. 2008.

25. Перунова О.М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ. Дис. канд. юридич. наук. Харків. 2007.

26. Швед Е.Ю. Процесуальні акти-документи у адміністративному судочинстві. Дис. канд. юридич. наук. Харків. 2009.

Біографія автора

Катерина Климова, Державний університет телекомунікацій

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

та інформаційної діяльності

Опубліковано
2021-05-03