СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС

  • Алла Зленко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Олена Ісайкіна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: історія розвитку самоврядування, студентське самоврядування, заклади вищої освіти, соціалізація, комунікація, світовий освітній простір.

Анотація

Поняття «самоврядування» визначається як соціальний інститут, що забезпечує цілісність суспільного організму, виявлення інтересів і волі різних спільнот, участь усіх верств населення у здійсненні влади, прийнятті управлінських рішень і їхньої реалізації. Самоврядування базується на тих самих принципах, що й демократія: пріоритет більшості, формальна рівність, вільне виявлення інтересів, загальноприйняті права й обов’язки, поєднання елементів представництва та прямого волевиявлення. Студентське самоврядування як один з найдієвіших напрямків соціального становлення молоді на території нашої держави бере початок з другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. В соціально-політичних умовах розвитку країни цього періоду студентські автономні кооперації стали основою сучасних студентських організацій. Особливістю цих об’єднань була організація культурно-освітньої діяльності, а також активна боротьба за демократію та автономію університету, захист прав та інтересів студентів.

Історичне походження сучасної моделі студентського самоврядування можна простежити з останніх років Радянського Союзу, розвитку молодіжного руху опору та політизації студентського середовища. Здатність до самоорганізації та рішучість молодих людей свідчать про те, що народження в Україні нового покоління акумулювало необхідні ресурси для іншого шляху національного розвитку.

Студентське самоврядування у ЗВО – це особлива форма самостійної суспільної діяльності студентів і аспірантів з реалізації функцій управління життям студентського колективу у відповідності з метою і задачами, що стоять перед ним. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них організаторських навичок,  лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Використання всіх можливостей студентського самоврядування згідно з чинним законодавством дозволить: налагодити ефективну співпрацю між адміністрацією ЗВО і студентами з широкого спектру питань; створити додаткові умови для зростання якості підготовки фахівців у системі професійної освіти в Україні; забезпечити подальшу інтеграцію національної освітньої системи до європейського та світового освітнього простору.

Таким чином, з огляду на вищевказане, можна стверджувати, що від того, наскільки буде усвідомлена необхідність в ефективній системі студентського самоврядування в Україні, значною мірою залежить успішність подальшої інтеграції нашої держави до європейського та світового освітньо-наукового простору.

Посилання

1. Бабіч А. Студентське самоврядування як осередок виховання лідерів. Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку: збірник тез і статей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2012. С. 149-150.

2. Бородін Є. І., Тарасенко Т. М. Розвиток студентського самоврядування як напрям державної підтримки молоді в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. 2010. Вип. 4 (7). С. 183-191.

3. Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж.: аналіт. звіт [кер. авт. кол. Т. В. Фініков]. Київ : Таксон, 2012. С. 46-47.

4. Давидюк М. І. Роль студентського самоврядування у формуванні національної еліти України: політикокультурний контекст: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Київ. 2015. 246 с.

5. Зубченко С. О. Студентське самоврядування як фактор оптимізації навчального процесу у вищій школі. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1416/ (дата звернення: 27.02.2021).

6. ЗУПВО  Закон України «Про вищу освіту» від 7 грудня 2017 р. Ст. 40. URL: https://zakon.help/law/1556-VII/ (дата звернення: 26.02.2021).

7. Кін О. М. Передумови розвитку ідей студентського самоврядування в історії вітчизняної освіти. Вісник Севастопольського національного технічного університету : зб. наук. пр. Вип. 124/2011. Серія: Педагогіка. Севастополь, 2011. С. 192-197.

8. Курило В. С., Савченко С. В. Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2005. № 4. С. 4-10.

9. Максимовська Н.О. Теоретичні і методичні засади соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Харків, 2015. 559 с. URL: http://luguniv.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/12/d29.053.01_16.12.15_maksimovska_dis.pdf

10. Мандрик В.М. Історичні передумови виникнення студентського самоврядування в Україні. Гілея. Вип. 96, 2015. С. 94-96 URL: file:///c:/users/%d0%9elena/downloads/gileya_2015_96_26.pdf.

11. Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку: Комюніке. Всесвітня конференція з вищої освіти, ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 2009 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/952_011/ (дата звернення: 28.02.2021).

12. НМОНУ  Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2007 р. № 1010 «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України». URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3141/ (дата звернення: 26.02.2021).

13. ССІК  Студентське самоврядування в інших країнах. Громадська ініціатива «Студентський захист» URL: http://www.studzahyst.org.ua/content/studentske (дата звернення: 27.02.2021).

14. ППСС  Положенням про студентське самоврядування у ВНЗ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1010290-07 (дата звернення: 26.02.2021).

15. Трибулькевич К.Г. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917-2010 рр.): монографія. Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. 454 с.

16. Шеїна Л.О. Аналіз результатів соціалізації студентської молоді. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008 (дата звернення: 28.02.2021).

17. Язловецька О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді. Наукові записки. Вип. 97, 2011. С. 342-347.

Біографії авторів

Алла Зленко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

Олена Ісайкіна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

Опубліковано
2021-05-03

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##