ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЯК КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Світлана Григораш Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Лілія Бурківська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: видавнича діяльність, видавнича установа, інформаційний продукт, книга.

Анотація

У статті висвітлені поняття «видавнича діяльність», «видавнича установа», «інформаційний продукт», «книга».

З’ясовано, що діяльність будь-якого видавництва складається з творчої, організаційно-виробничої та комерційної роботи. У сучасному видавництві редакційно-видавничий процес охоплює такі чотири етапи: підготовчий; редакційний; виробничий; маркетинговий (розповсюдження й рекламування книжкової продукції).

Існує велика кількість видавничої продукції, проте найбільш популярною залишається книга. Тенденції розвитку сучасного суспільства сприяють зменшенню попиту на книгу та збільшенню – на використання електронних ресурсів.  Добре сфокусовані видавничі стратегії мають у своїй основі знання про ставлення читача до книги,  про процес читання,  про вплив книги на читача. Ця проблема набула особливої актуальності у зв’язку з появою нових комунікаційних засобів і форм дозвілля, які суттєво обмежили увагу людини до книги.

Здійснено спробу проаналізувати зацікавленість у читанні книг серед молоді міста Івано-Франківська. За допомогою анкетування з’ясовано думку молодих людей про читання, надано статистику книгарні «Є» щодо вподобань покупців, а також вибору певного жанру літератури. Зазначено основні причини незацікавленості в читанні та запропоновано шляхи подолання проблеми.

Подано характеристику видавничої продукції як каналу комунікації в сучасному суспільстві та шляхи подолання малоначитаності серед молоді Івано-Франківська.

Проведене дослідження встановило, що мало читають особи шкільного віку (14-17 років), які назвали такі причини: брак часу, лінь, незацікавленість у читанні, а також труднощі пошуку відповідної книги.

Посилання

1. ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. [Чинний від 2016-07-01]. Вид. офіц. Київ, 2016. 42 с.

2. Єжижанська Т. Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України. Вісник Книжкової палати. 2018. № 4. С. 5-12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_4_3.

3. Захарова І. В., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 335 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1437_70481632.pdf

4. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) : навч. посіб. / А. М. Штангрет та ін. Львів: Українська академія друкарства, 2008. 410 с. URL: https://pidruchniki.com/92599/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/planuvannya_oblik_kalkulyuvannya_ta_analiz_sobivartosti_produktsiyi_pidpriyemstv_vidavnichopoligrafisnoyi_galuzi.

5. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика: навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів. Київ, 2008. 663 с. URL: https://pidruchniki.com/1584072017458/politologiya/informatsiyna_politika.

6. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 р. № 1554-VII. Дата оновлення: 06.09.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/318/97-%D0%B2%D1%80.

7. Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»: Закон України від 01.07.2014 р. № 318/97 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/ 1554-18.

8. Про інфомацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. Дата оновлення: 25.04.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-12.

9. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98. Дата оновлення: 04.07.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80.

10. Теремко В. І. Унікальність книги як стратегічний феномен ефективної видавничої діяльності. Бібліотекознавство. Документознавство.

Інформологія. 2010. № 4. С. 67-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_4_9.

11. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування : курс лекцій для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. «Журналістика». Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. Київ, 2002. 98 c. URL: https://issuu.com/vsrjourn/docs/vydavnychaspravatymoshik.

12. Юридичний словник-довідник. URL: https://subject.com.ua/pravo/dict/

index.html.

13. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. [Чинний від 2000-07-01]. Вид. офіц. Москва : Госстандарт России, 2000. 23 с.

14. Ukrainian Reading and Publishing Data 2018. URL: http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini/#header-3.

Біографії авторів

Світлана Григораш, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандитат філологічних наук, доц. кафедри документознавства  та інформаційної діяльності

Лілія Бурківська, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандитат філологічних наук, доц. кафедри документознавства  та інформаційної діяльності

Опубліковано
2021-05-03