ПРОГРЕСИВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2015-2020 рр.)

  • Вікторія Барабаш Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Людмила Глєбова Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: бібліотека, заклад вищої освіти, інформатизація, електронні ресурси, вебсайт, репозитарій.

Анотація

У статті досліджуються особливості інформатизації бібліотек закладів вищої освіти міста Кропивницький. Проаналізовано сучасні напрями діяльності книгозбірень Центральноукраїнського національного технічного університету та Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Розглянуто прогресивні напрями інформатизації бібліотек ЗВО: інформатизація та автоматизація роботи бібліотечної установи; консультативна допомога щодо розміщення наукових публікацій у наукометричних базах рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; удосконалення вебсайту бібліотеки; генерування та постійне наповнення університетського депозитарію; реалізація заходів, спрямованих на формування культури академічної доброчесності.

Визначено ряд факторів, які впливають на процес інформатизації бібліотечної установи, зокрема підпорядкованість інституціям вищого рівня, фінансова спроможність, кваліфікаційний рівень працівників, потреби користувачів, взаємодія з книгозбірнями регіону. Проаналізовано основні етапи інформатизації сучасних бібліотек ЗВО.

Здійснено аналіз вебсайтів бібліотек Центральноукраїнського національного технічного університету та Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за низкою позицій, зокрема наявність необхідної інформації щодо організаційних питань, неактивних посилань, електронного архіву наукових праць, електронних каталогів, бібліографічних покажчиків, версії іноземною мовою, статистики, а також зворотній зв’язок, послуги бібліотечного абонементу та інші.

Засвідчено високий рівень інформаційного наповнення вебсайтів аналізованих бібліотек та представлено пропозиції щодо удосконалення процесу інформатизації.

Доведено, що розв’язання зазначених проблем є головним рушієм у процесі формування професійної компетентності.

Посилання

1. Абросимова Н.В. RFID: опыт внедрения и использования. Университетская книга. Июль – август 2013. С. 75-77.

2. Апшай Н. І. Інформаційне середовище ВНЗ як результат інформатизації. Вісник Харківської державної академії культури. 2011. Вип. 32. С. 125-133.

3. Барабаш В. А., Глєбова Л. В. Інформаційний ресурс бібліотеки університету як фактор формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 4. Серія «Історичні науки» / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2017. С.159-175.

4. Барабаш В. А., Глєбова Л. В. Інформаційні ресурси бібліотеки закладу вищої освіти як джерело розвитку інтелектуального та духовного потенціалу студентів. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Передові технології реалізації освітніх ініціатив», 5 лютого 2019 р. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. Вип. 6/2 (Спецвипуск). С.11-28.

5. Барабаш В. А., Глєбова Л. В., Мехеда А.М. Основні напрямки українсько-польської роботи обласної універсальної бібліотеки ім.Д.І.Чижевського. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2018. Вип.6. С.11-31.

6. Барабаш В. А., Глєбова Л. В., Тупчієнко М.П. Формування бібліографічної інформації – один із напрямків взаємодії кафедри та бібліотеки технічного університету. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. Вип. 8. С.14-31.

7. Бібліотека Центральноукраїнського національного технічного університету. Інформаційно-бібліографічні послуги. URL: http://library.kntu.kr.ua/reference-services.html.

8. Горова С. Інформатизація суспільства й нові завдання бібліотечних структур. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2010. Вип. 27. С. 225-230.

9. Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу. Редакція від 25.02.2016, підстава 954-19. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 32/95-%D0%B2%D1%80.

10. Звіт про роботу семінару «Система ІРБІС в українських бібліотеках» (Київ, 5 жовтня 2010 р.). URL: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/1010zv.pdf.

11. Кобітович Ю.В. Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачі. Бібліотеки ВНЗ у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16 – 19 червня 2015 р., Івано-Франківськ: НТБ ІНФТУНГ, 2015. С.133-141.

12. Костенко Л. Й. Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2006. № 1. С. 23-28.

13. Кравчук Н.П. Нові форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у бібліотеці університету. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29634/3/38-203-207.pdf.

14. Плешкевич Е. А. Соотношение понятий «тип документа» и «форма представления документа» на примере электронного документа. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 2. С. 6-13.

15. Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: монографія / Р. Я. Ріжняк; [за заг. ред. В. М. Орлика]. Кіровоград: «КОД», 2014. 426 с.

16. Савенкова Л. В. Якість вебпредставництва бібліотек педагогічних університетів в Україні. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського. 2008. № 1. С. 220-231.

17. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244956883&cat_id=24490984.

18. . Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис / [Барабаш В.А., Бондаренко Г.С., Бондаренко Л.В. та ін.]; [за ред. В.М.Орлика]. Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2009. 240 с.

19. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/.

20. Центральноукраїнський національний технічний університет. URL: http://www.kntu.kr.ua.

21. Ярошенко Т. О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2008. № 3. С. 13-21.

Біографії авторів

Вікторія Барабаш, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри суспільних наук,

інформаційної та архівної справи

Людмила Глєбова, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат філологічних наук, доцент

кафедри суспільних наук,

інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2021-05-03