У ВИТОКІВ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО ПРОЄКТУ «ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР» У 26-ти ТОМАХ

  • Олена Черняхівська Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Анотація

У статті йдеться про передумови виникнення і реалізації унікального енциклопедичного проєкту «Історія міст і сіл Української УРСР» у 26-ти томах. Наголошено на актуальності цього питання, незважаючи на те, що проєкт реалізовували з 1962 по 1983 рр. Авторка простежує те, як у післявоєнний період ідея створення багатотомного енциклопедичного видання (словника-довідника) з історії населених пунктів України поступово оволодівала масами і завойовувала все більше прихильників. Ними були не лише представники вітчизняного академічного соціогуманітарного співтовариства, але й широкі верстви населення, які під час і в результаті реалізації проєкту стали більш цікавитися питаннями краєзнавства. Авторка стверджує, що саме львівська наукова спільнота (академік І. Крип’якевич з його підлеглими в Інституті суспільних наук АН УРСР у Львові) зробила перші практичні кроки на рівні регіону у напрямку реалізації цієї ідеї ще до виходу відповідної постанови наприкінці травня 1962 р. Вони саме з 1959 р. розпочали роботу з укладання історично-географічного словника Львівської області. Ідею було розвинуто у київській академічній спільноті на рівні керівників відповідних інституцій. Так, з 1960 р. у відділі допоміжних історичних дисциплін Інституту історії АН України проводили спеціальні наради з формування концепції багатотомника, а також розробляли організаційний супровід проєкту. Також заздалегідь Архівне управління при Раді Міністрів УРСР стало проводити роботу з виявлення в центральних та обласних архівах дотичних матеріалів і внесення їх у картотеки, підготовки відповідних методичних матеріалів. Відзначено роль першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста у промоції цієї ідеї.

Отже, у розвідці визначено роль, яку відігравала у формуванні засад і структури багатотомника академічна історична спільнота Києва ‒ Львова, що у взаємодії з компартійною верхівкою республіки призвело до владної легітимізації проєкту в постанові ЦК КП України 16/18-з від 29 травня 1962 р. «Про видання «Iсторії міст і сіл Української РСР»».

Посилання

1. Білецький С. Т. Створити історію міст Радянської України. Український історичний журнал. 1958. № 5.

2. Вербиленко Г. Історико-географічні дослідження в Історично-філологічному відділі ВУАН у 20-30-х роках ХХ ст. НАН України. Інститут історії України; відп. ред. Я. В. Верменич. ‒ Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. 120 с.

3. Данилюк Ю. З. Развитие общественных форм исторического краеведения на Украине: Автореф. дис. … кандидата ист. наук: 07.00.02 «История Украины» [Харьковский госуд. ун-т]. Харьков, 1991. 21 с.

4. Науковий архів Інституту історії України НАН України (НА ІІУ НАН України). Ф. 1. Оп. 1. Ч. 1. Спр. 1003.

5. Перший варіант доповіді І. П. Крипʼякевича на Республіканській нараді з питань розвитку допоміжних історичних дисциплін, 3 березня 1959 р. // З листування Івана Крип’якевича з київськими колегами (1958-1959 рр.) Публ. О. Рубльова. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2001. 958 с.

6. Петро Шелест: «Справжній суд історії ще попереду»: Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. НАН України: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, Центр історичної політології; упоряд. В. Баран, О. Мандебура, Ю. Шаповал, Г. Юдинкова; за ред. Ю. Шаповала. Київ : Генеза, 2004. 808 с.

7. Савчук О. В. Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х ‒ початок 90-х рр. ХХ ст.): дис. … канд. історичних наук: 07.00.01 «Історія України». НАН України. Інститут історії України. Київ, 1997

8. Ткаченко М. Написати історію наших міст і сіл. Радянська Україна. 1949. 22 жовтня. № 250.

9. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). Ф. 14. Оп. 2. Спр. 1578.

10. ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 1641.

11. ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 1609.

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 6. Спр. 3457.

13. Черняхівська О. До передісторії вітчизняної історичної урбаністики: містознавство у багатотомній «Історії міст і сіл Української РСР». Регіональна історія України: Збірник наукових статей. НАН України. Інститут історії України, відділ історичної регіоналістики; редкол.: В. Смолій (голов. ред.), Я. Верменич (відп. ред.) та ін. 2015. Вип. 9. С. 277-300.

14. Черняхівська О. Між академічною наукою та краєзнавством: науково-організаційна діяльність Олександра Касименка щодо підготовки багатотомної «Історії міст і сіл УРСР». Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. 2016. № 2. С. 109-116.

15. Черняхівська О. Історик і шевченкознавець М. Ткаченко: призабутий ініціатор проекту багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР». Український історичний журнал. 2018. № 3 (540). С. 154-175.

16. Черняхівська О. «Історія міст і сіл Української РСР». URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_mist_i_sil_URSR (дата звернення: 15.04.2021 р.)

Біографія автора

Олена Черняхівська, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

начальник видавничого відділу

Опубліковано
2021-05-03