НАРОДНИЦЬКО-ЛІНГВІСТИЧНА ЕТНОАНТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ Ф. ВОВКА

  • Олена Коломієць Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Ганна Бондаренко Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Оксана Головата Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: українська етнічна антропологія, теоретико-методологічні засади, етноантропологічна концепція, антропогеографічний принцип.

Анотація

 

Народницько-лінгвістична етноантропологічна концепція Ф. Вовка була першою спробою теоретичних узагальнень в царині української етнічної антропології. З багатьох, головним чином не залежних від нього, причин Ф. Вовк не подав цієї концепції у вигляді єдиної праці, але аналіз доступних нам джерел дає змогу відтворити головні її засади. У цій статті ми хотіли підкреслити, що Ф. Вовк був автором і найбільш послідовним провідником нової методології етноантропологічного дослідження, заснованої на глибокому вивченні сутності «народного буття», розумінні взаємопов’язаності, взаємообумовленості всіх сторін цього буття. Ця методологія дозволяє отримати найповніші уявлення про процес етногенезу. Йдеться про методологію так званого «антропогеографічного підходу».

Антропогеографічний підхід полягає у визначенні ареалів так званих антропологічних (расових) типів, а також географічної спрямованості варіацій цих типів (напрямків міжгрупової змінності за обома групами ознак – вимірювальними та описовими; такі напрямки, в яких спостерігаються посилення чи послаблення певних антропологічних особливостей окремих груп населення, визначаються кореляційними зв’язками між ознаками).

 Антропогеографічний підхід до етноантропологічних досліджень українського етносу за радянських часів не застосовувався, його було замінено своєрідним «етнополітичним» підходом, що дало можливість спекулювати на етнокультурній спорідненості трьох східнослов’янських народів і робити потрібні владі висновки про те, що українці, мовляв, нічим і антропологічно не відрізняються від росіян і білорусів. Наслідком ігнорування антропогеографічного принципу було те, що, наприклад, великомасштабними дослідженнями Української антропологічної експедиції 1956-1963 рр. не була охоплена п’ята частина (точніше 20,7%) території Української РСР – український Південь або Степовий етнографічний район України. Висновки ж Ф. Вовка про південний напрямок  як головний напрямок таких зв’язків підтверджуються і сучасною наукою.

Необхідність критичного переосмислення методологічних засад української етнічної антропології, належна оцінка здобутків школи Ф. Вовка не викликає сумнівів. Осмислення теоретико-методологічних засад етноантропологічної концепції Ф. Вовка, введення в сучасний науковий обіг матеріалів багатолітніх досліджень Ф. Вовка та його учнів значною мірою збагатить уявлення про процес етногенезу українців.

Посилання

1. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. Москва. 1973. 332 с.

2. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. Москва. 1989. 448 с.

3. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини і Угорщини. Матеріали до українсько-руської етнології. Т.Х. Львів 1908. С. 6-39.

4. Баранский Н.Н. Экономическая география. Экономическая картография. Москва, 1956. 331 с.

5. Вовк Г.Ф. Бібліографія праць Хв. Вовка (1847-1918). Київ. 1929.

6. Вовк Ф. Студії з української антрополології та етнографії. Київ. 1996.

7. Іванченко Ю. Видатний вчений іпатріот України. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. С. 3-6.

8. Краткий этнологический словарь. Москва. 1995. С. 90.

9. Кузнецова С., Линка Н. Архів Ф.К.Вовка. Архіви України. 1969 р. №6. С.71-72.

10. Наулко В. Видатний етнограф та антрополог. Історичний календар’97. Київ, 1996. С.83-84.

11. Сегеда С. Федір Вовк і вітчизняна наука. Вовк Ф.К. Антропологічні особливості українського народу. Київ, 1994а. С. 3-13.

12. Сегеда С.П. Антропологічна спадщина Ф. Вовка у світлі сучасних наукових даних. Вовк Ф. Антропологічні особливості українського народу. Київ, 1994б. С. 55-73.

13. Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу. Етногенетичний аспект. Київ: Видавництво ім. О.Теліги, 2001.

14. Сегеда С.П. Антропологічні погляди Ф. Вовка і сучасна наука. Наука і суспільство. 1990. № 3. С. 29-32.

15. Стельмах Г.Ю., Приходько М.П. Ф.К. Вовк. До 120-річчя з дня народження. Український історичний журнал. 1967. № 3. С.124.

16. Франко А. Д., Франко О.О. Невгамовний Федір Вовк. Слово і час. 1997. № 8.

17. Франко А.Д.,Франко О.Е. Федор Кондратьевич Вовк (Волков). Биографический очерк. Советская этнография. 1990. №5

Біографії авторів

Олена Коломієць, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри  історії, археології,

інформаційної та архівної справи

Ганна Бондаренко, Центральноукраїнський національний технічний університет

ст. викладач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Оксана Головата, Центральноукраїнський національний технічний університет

викладач кафедри історії, археології,

інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2021-05-03