КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ В ПРИДУНАВ’Ї (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДІВ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО АРХІВУ)

  • Ганна Градинар Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: українське Придунав’я, Ізмаїл, Комунальна установа «Ізмаїльський архів», фонди, справи, колективізація.

Анотація

В статті аналізуються інформаційні джерела Комунальної установи «Ізмаїльський архів», що відносяться до періоду з 1944 р. по 1953 рр. Як офіційна установа Ізмаїльський архів почав працювати  у 1940 р. В історії установи було чимало трансформацій: від Акерманського обласного державного архіву Управління Народного комісаріату Внутрішніх справ до Філії державного архіву Одеської області в місті Ізмаїл. У своєму теперішньому статусі архів працює та популяризує пошуково-дослідну роботу з 1997 р. Нині КУ «Ізмаїльський архів» уявляє собою унікальне зібрання пам’яті попередніх поколінь, історії придунайського регіону.

Умовно архівні фонди КУ «Ізмаїльський архів» поділяються на два періоди: дорадянський і радянський. Фонди радянського періоду містять інформацію з 1944 р., яка зберігається у 711 фондах, або 90 245 справах. У статті поданий аналіз лише частини фондів радянського періоду, а саме тих, що стосуються процесу колективізації в Придунав’Ї.

На основі широкого кола нових джерел проаналізовані події, пов’язані з проведенням колективізації в Ізмаїльській області. Доведено, що колективізація в Придунав’ї просувалася доволі повільно. Наведено приклади порушень вступу до сільськогосподарських артілей. Проаналізовано процес створення та відновлення колгоспів у 1945-1947 рр. Представлено рішення деяких протоколів засідань колгоспів.

У структурі КУ «Ізмаїльський архів» можна виділити 7 груп, у яких містяться документи щодо процесу колективізації в регіоні. Це фонди місцевих органів державної влади та державного управління; органи юстиції та суду; заклади планування, статистики та звіту; заклади та організації керування промисловістю; комбінати та заводи; заклади, підприємства та кооперативні організації сільського господарства та рибальства; торгові заклади та організації; фінансові заклади. Більша частина документів, які зберігаються в КУ «Ізмаїльський архів» є унікальними та важливими. Вони дають можливість сучасним дослідникам вивчати історію краю в різних аспектів: економічному, етнічному, політичному та соціальному.

Сучасні методи вивчення, збереження та обробки архівних матеріалів дозволяють нам не лише точніше і краще уявити історію нашого регіону, а й засвоїти уроки історії щодо змісту соціальних функцій науки в суспільстві.

Посилання

1. Березин С. Документы учебных заведений Бессарабии (ХIХ – нач. ХХ ст.) в архивах Одессы, Измаила и Кишинева. Наука, образование, культура. Материалы Международной научно-практической конференции. С. 236-238. URL: ibn.idsi.md›author_articles

2. Березовська В. Інформаційні ресурси ізмаїльського архіву періоду Російської імперії. Соціум. Документ. Комунікація. №10 (2020). С. 14-36.

3. Білоусова В. Популяризація архівних документів як напрям діяльності архівних установ. Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : зб. Матеріалів Міжнар. Інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 листоп. 2017 р. / Маріуп. держ. ун-т; за заг. ред. Г. І. Батичко. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 124-125.

4. Бутакова Є. Документи комунального підприємства «Ізмаїльський архів», Державного архіву Одеської області, Національного архіву Республіки Молдова з вивчення торгівельного судноплавства Дунаєм у ХІХ ст. Волинські історичні записки. 2010. Т. 4. С. 112-122.

5. Верменич Я. В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. 516 с.

6. Вовк Н., Демків Х., Даниляк О. Використання архівних ресурсів у суспільстві: інформаційно-аналітичне дослідження. Інформація, комунікація, суспільство 2016: матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року, Україна, Львів, Славське / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 328-329.

7. Водотика С.Г. Архівні та рукописні фонди вітчизняних вчених: склад, інформативні можливості, специфіка використання. Південний архів. Історичні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2006. Вип. 22. С. 147-151.

8. Даневич Л. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років. Архіви України. 2014. № 2. С. 106-118.

9. Довжук І., Грищенко А. Використання архівних ресурсів НАФ України. Історичні записки. Збірник наукових праць. Вип. 21. Луганськ. 2009. С. 65-70.

10. Історія архіву. URL: https://www.izmail-rada.gov.ua/-q-q/2018-02-26-10-35-50/8303-2018-02-26-08-20-36

11. Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (далі – КУ ІА). Ф. Р-424 Статистичне управління Ізмаїльської області, м. Ізмаїл, оп. 1. спр. 1 Основні економічні показники по Ізмаїльської області за 1940 рік і 5 місяців 1945 р., 83 арк.

12. КУ ІА Ф. Р-424 Статистичне управління Ізмаїльської області, м. Ізмаїл, оп. 1. спр. 449 Довідки про готівки орних і лучно-пасовищних земель в області, зміні поголів'я, що знаходиться в особистій власності колгоспників, одноосібників, робітників і службовців за 1940, 1948-1953 роки, 8 арк.

13. КУ ІА Ф. Р-424 Статистичне управління Ізмаїльської області, м. Ізмаїл, оп. 1. спр. 451 Річні звіти про фінансово-господарської діяльності радгоспів області за 1944 рік, 142 арк.

14. КУ ІА Ф. Р-424 Статистичне управління Ізмаїльської області, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 467 Річні звіти про фінансово-господарської діяльності області за 1946 рік, 343 арк.

15. КУ ІА Ф. Р-424 Статистичне управління Ізмаїльської області, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 468 Річні звіти про фінансово-господарської діяльності області за 1946 рік, 53 арк.

16. КУ ІА Ф. Р-424 Статистичне управління Ізмаїльської області, м. Ізмаїл, оп. 1. спр. 875 Довідки про чисельність населення у містах та районах області за 1946 р. у порівнянні з 1940 та 1945 рр., 358 арк.

17. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м. Измаил, оп. 1. спр. 16 Накази, директивні вказівки Міністерства землеробства УРСР та постанови Ізмаїльського облвиконкому за 1946 рік. Доповідна записка Голови Ради Міністрів УРСР про колгоспне будівництво в області 26 серпня 1946 року. 185 арк.

18. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м. Измаил, оп. 1. спр. 17. Плани, довідки та переписка з районними відділами сільського господарства про кредитування колгоспів області та використання кредитів за 1945-1947 рр. Довідки про хід колективізації селянських господарств станом на 5 травня 1946 року та відомості про кількість колгоспів, в них господарств, працездатних і орної землі. 131 арк.

19. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 18. Довідка, відомості про економічний стан колгоспів області за станом на 5 грудня 1946 р. Про хід колективізації по Тузловському району, про соціальний склад колгоспників по колгоспах в розрізі районів. Протоколи загальних зборів колгоспників за твердженням виробничих планів і прибутково-видаткових кошторисів, 79 арк.

20. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 19. Постанови Районних виконавчих комітетів області про затвердження знову організованих колгоспів. Економічні довідки по колгоспах області, 186 арк.

21. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 20. Звіти, довідки про організаційно-господарське зміцнення колгоспів, заходи щодо ліквідації порушень статуту сільськогосподарської артілі, про підсумки роботи колгоспів області за 1945-1946 рр., 139 арк.

22. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 21. Виробничі плани колгоспів Ново-Іванівського та Лиманського районів на 1946 рік. Річні звіти колгоспів Тарутинського району за 1946 рік, 121 арк.

23. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 22. Річні звіти колгоспів області за 1946 рік, 168 арк.

24. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 23. Зведений річний звіт по колгоспах області за 1946 рік. Річні звіти колгоспів Болградського, Бердянського і Ново-Іванівського районів за 1946 рік, 210 арк.

25. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 24. Річні звіти колгоспів Тарутинського, Тузловському і Старокозацький районів за 1946 рік, 123 арк.

26. КУ ІА Ф. Р-441 Ізмаїльське обласне управління сільського господарства, м.Ізмаїл, оп. 1. спр. 89. Річні звіти колгоспів Суворовського району за 1949 рік, 457 арк.

27. КУ ІА. Ф. Р-470. Виконавчий комітет Ізмаїльської обласної ради депутатів трудящих. Спр. 1. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР про націоналізацію промислових і торгових підприємств, готелів, аптек та житлових домоволодінь в Ізмаїльської області за 1940-1941 рр; Список колишніх куркулів, власників промислових і торгових підприємств в м Ізмаїл станом на 20 квітня 1948 року. 73 арк.

28. КУ ІА Ф. Р-470. Виконавчий комітет Ізмаїльського обласної Ради депутатів трудящих (облвиконком), м. Ізмаїл, оп. 1. Спр. 2. Постанови Ради Народних Комісарів за 1941 р. 11 арк.

29. КУ ІА Ф. Р-470. Виконавчий комітет Ізмаїльського обласної Ради депутатів трудящих (облвиконком), м. Ізмаїл, оп. 1. Спр. 3. Постанови і розпорядження Ради Народних Комісарів УРСР за 1944 р. 110 арк.

30. КУ ІА. Ф. Р-470. Виконавчий комітет Ізмаїльської обласної ради депутатів трудящих. Спр. 4. Довідка про відновлення і розвиток народного господарства за 1944-1947 рр. 4 арк.

31. Новохатський К. Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ. Архіви України. 2000. № 1-3(243). С. 3-8.

32. Орлик В., Орлик С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Універсум історії та археології. 2019. Vol. 2(27). Issue 2. С. 5-26. doi 10.15421/26190201

33. Циганенко Л. Румунські фонди Ізмаїльського архіву як джерело з вивчення питань примусової депортації населення Південної Бессарабії (1940-1941 рр.). Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти. Тези доповідей І Міжнародної наукової конференції (13 травня 2020 р.). Кропивницький: ЦНТУ, 2020. 184 с.

Біографія автора

Ганна Градинар, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

аспірантка кафедри історії та методики її навчання

Опубліковано
2021-05-03