МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

  • Вячеслав Редзюк ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди», вулиця Сухомлинського
Ключові слова: молодіжні інституції, молодіжні громадські організації, євроінтеграційні процеси, демократичні процеси, трансформаційні процеси, молодь, Україна.

Анотація

У дослідженні подано комплексний аналіз місця та ролі молодіжних інституцій у державотворчих та євроінтеграційних процесах в Україні на початку XXI століття. Особливу увагу акцентовано на участі молоді у революційних подіях та протестах. Охарактеризовано думку, що рушійною силою будь-яких еволюційних та революційних змін в середині країни є свідома та активна молодь. Показано, що на сучасному етапі розвитку України формується потенційно потужна еліта, головною базою якої в останні десятиліття стають члени молодіжних організацій та рухів.

Проведено аналіз історичного розвитку молодіжних організацій та рухів в Україні демократичного та євроінтеграційного спрямування, їх програм та векторів роботи, зроблені висновки, які свідчать, що їх діяльність та досвід є фундаментом для прогнозування майбутніх соціально-політичних явищ як на внутрішньому, так і на світовому етапі.

Встановлено, що проблемою вивчення розвитку демократично спрямованих молодіжних організацій займалася низка науковців політологів та істориків. Основними напрямками досліджень яких є особливості функціонування в різних регіонах України, етапи розвитку, ключові досягнення та контингент молоді. Ряд публікацій присвячені проблемі загального розвитку молодіжних організацій.

Здійснено розгляд еволюції молодіжних організацій до та після «Помаранчевої революції», їхню співпрацю на міжнародній арені та роль у подіях «Революції гідності».

Посилання

1. Андрусишин Б.І. Молодіжний рух сьогодні: формалізація чи віртуалізація. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2014. Спец. вип. С.269-275.

2. Бень О.Т. Молодіжні громадські організації : концептуалізація поняття, функції, класифікація. Вісник Львівського національного університету імені І.Я. Франка: cоціологія. 2008. Вип.2. С.338-345.

3. Бояринцев О. Молодь і студенти у громадянському житті суспільства: участь і патріотичне виховання. Вісник Інституту розвитку дитини: філософія, педагогіка, психологія. 2013. Вип.28. С.93-100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_21

4. Висоцький С. «Хіба Майдан – не Січ?». «Терен-Україна»: газета Молодіжного націоналістичного конгресу. К., 2014. Вип.1 (38). С.3.

5. Грицюк О.О. Молодіжний рух в Україні: від Помаранчевої революції-2004 до Майдану-2013. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2014. Вип.2(2). С.141-144.

6. Гуцалова М.В. Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]: політологія. 2012. Вип.170. С.111-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012

7. Європейський молодіжний парламент. URL: http://eyp-ua.org/ua/

8. Кавилін О.А. Інституціоналізація політичної молоді в сучасній Україні. Дис. канд. політ. наук. : 23.00.02. – політичні науки і процеси. Івано-Франківськ, 2016. 220 с.

9. Кулеба О. Молодіжні громадські організації: різновиди, суспільні функції та проблема активізації їх діяльності. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів, 2012. Вип. 24. С.45-50.

10. Марушкевич Б.М. Характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації суспільства. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 16. С.54-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_16_9

11. Палаганюк В.О. Місце студентства в протестних кампаніях у незалежній Україні: ретроспективний підхід. Держава і право. К., 2013. Вип. 60. С.532-539.

12. Рябчук М. Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності – історичні причини та політичні наслідки. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К, 2019 . 252с.

13. Сасин Г. В. Обґрунтування сучасного типу революцій в транзитному суспільстві на прикладі України. Дис. канд. політ. наук. : 23.00.02. – політичні науки і процеси. Львів, 2015. 212с.

14. Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта зайнятість, житло. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. Київ, 2014. 359с.

15. Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України. К., 2012. 222с.

Біографія автора

Вячеслав Редзюк, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди», вулиця Сухомлинського

викладач кафедри політології

Опубліковано
2021-02-28