YOUTH ORGANIZATIONS OF THE EUROPEAN DIRECTION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SOCIO-POLITICAL PROCESSES AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

  • Вячеслав Редзюк Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»
Keywords: youth organizations, youth associations, European integration processes, democratic processes, transformation processes, youth, Ukraine.

Abstract

The article deals with a comprehensive analysis of place and role of youth in state-building and European integration processes in Ukraine in the beginning of the 21st century. The author has paid special attention to the participation of youth in the revolutionary events, protests. The opinion that the driving force of any evolutionary and revolutionary changes in inside of the country is a conscious and active youth is characterized. It is shown that at the present stage of development of Ukraine is forming potentially powerful elite, the main base which in the last decade become members of the youth organizations and movements.

Analysis of the historical development of youth organizations and movements in Ukraine of democratic and European integration direction, their programs, and vectors of work are a fundamental study to predict the future socio-political phenomena, both in the domestic and world stage.

The problem of studying the development of democratically directed youth organizations was carried out by a number of scholars of political scientists and historians. The main areas of research are the peculiarities of their functioning in various regions of Ukraine, stages of development, key accomplishments and a contingent of young people. A number of publications devoted to the problem of the overall development of youth organizations.

In this article was carried out the consideration of evolution of youth organizations after «Orange revolution», their cooperation on the international arena and the role in events of «Revolution of dignity». 

References

1. Андрусишин Б.І. Молодіжний рух сьогодні: формалізація чи віртуалізація. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2014. Спец. вип. С.269-275.

2. Бень О.Т. Молодіжні громадські організації : концептуалізація поняття, функції, класифікація. Вісник Львівського національного університету імені І.Я. Франка: cоціологія. 2008. Вип.2. С.338-345.

3. Бояринцев О. Молодь і студенти у громадянському житті суспільства: участь і патріотичне виховання. Вісник Інституту розвитку дитини: філософія, педагогіка, психологія. 2013. Вип.28. С.93-100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_21

4. Висоцький С. «Хіба Майдан – не Січ?». «Терен-Україна»: газета Молодіжного націоналістичного конгресу. К., 2014. Вип.1 (38). С.3.

5. Грицюк О.О. Молодіжний рух в Україні: від Помаранчевої революції-2004 до Майдану-2013. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2014. Вип.2(2). С.141-144.

6. Гуцалова М.В. Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]: політологія. 2012. Вип.170. С.111-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012

7. Європейський молодіжний парламент. URL: http://eyp-ua.org/ua/

8. Кавилін О.А. Інституціоналізація політичної молоді в сучасній Україні. Дис. канд. політ. наук. : 23.00.02. – політичні науки і процеси. Івано-Франківськ, 2016. 220 с.

9. Кулеба О. Молодіжні громадські організації: різновиди, суспільні функції та проблема активізації їх діяльності. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів, 2012. Вип. 24. С.45-50.

10. Марушкевич Б.М. Характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації суспільства. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 16. С.54-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_16_9

11. Палаганюк В.О. Місце студентства в протестних кампаніях у незалежній Україні: ретроспективний підхід. Держава і право. К., 2013. Вип. 60. С.532-539.

12. Рябчук М. Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності – історичні причини та політичні наслідки. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К, 2019 . 252с.

13. Сасин Г. В. Обґрунтування сучасного типу революцій в транзитному суспільстві на прикладі України. Дис. канд. політ. наук. : 23.00.02. – політичні науки і процеси. Львів, 2015. 212с.

14. Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта зайнятість, житло. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. Київ, 2014. 359с.

15. Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України. К., 2012. 222с.

Author Biography

Вячеслав Редзюк, Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

lecturer of department of political science

Published
2021-02-28
How to Cite
Редзюк, В. (2021). YOUTH ORGANIZATIONS OF THE EUROPEAN DIRECTION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SOCIO-POLITICAL PROCESSES AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY. Society. Document. Communication, (9/2), 195-213. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-9/2-195-213