ВИШИВКА БІСЕРОМ З МОНАСТИРІВ ТА ХРАМІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ( XVIII-XX ст.)

  • Надія Нукало
Ключові слова: Чернігів, вишивка бісером, монастирі Чернігова, ікони, речі церковного вжитку, старообрядці.

Анотація

Основним завданням підготовки даної роботи є висвітлення особливостей вишивки бісером та декоративного гаптування на прикладі робіт  чернігівського майстринь монастирського осередку Чернігова другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. У підготованому матеріалі проаналізовано особливості поширення ікон та речей церковного вжитку вишитих бісером, на прикладі робіт майстринь чернігівського мистецького осередку у другій половині ХVІІ – поч. ХХ ст. В цей час Чернігів став визначним центром вишивки

та гаптування. Саме декоративна вишивка з використанням бісеру в той час стала тією базою, на якій сформувалось і набуло розвитку образотворче шитво наступних століть. Видатні витвори чернігівських майстринь – це вагомий внесок до скарбниці українського мистецтва. Розглядаються призначення та функції виробів, виконаних у тогочасному Чернігові, їх поширення, матеріали та техніка їх виготовлення. Аналізуються окремі витвори, проводиться зіставлення їх з тогочасними зразками української графіки й живопису, показано вплив традиції старовірів, котрі якраз в цей час активно переселяються на територію монастирських володінь Чернігівщини. У другій половині ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Чернігів став визначним центром вишивки та гаптування в тому числі і з використанням бісеру. Видатні витвори чернігівських майстринь – це вагомий внесок до скарбниці українського мистецтва. Про поширеність бісерного шитва в другій половині ХVІІ – на початку ХХ ст. свідчать заповіти, описи майна, ікони, елементи одягу, а також речі побутового призначення. В таких витворах гарно виглядали поєднання жовтого та чорного а також червоного та чорного кольорів.  

Про популярність і поширеність вишивки бісером та гаптування у другій половині ХVІІ – початку ХVІІІ ст. свідчать ікони, зображення представників козацько еліти, різні варіанти народної картини із зображенням козака Мамая та тогочасні літературні творі чернігівських авторів. Варто згадати і опис вбрання чернігівського полковника Мартина Небаби, а також зміст описів майна і духовних заповітів козацької старшини. Ми розглядаємо вишивку шовком на прикладі творів із зібрання Чернігівського історичного музею імені В. Тарновського, пов’язаних з Черніговом.

Посилання

1. Акименко С. Православна церква про старообрядців Чернігівської єпархії (друга половина XVІІ – перша половина XVІІІ ст.). Сіверянський літопис. 2010. № 1. С. 18-19.

2. Історія українського мистецтва : в 4 т. Т. 2. К : Головна ред. укр. рад. енциклопедія. 1969. 363 с.

3. Зайченко В. В. Гаптарство на Чернігівщині. Осередки гаптування: збірник. Чернігів Скарбниця української культури. 2012. С. 228-238.

4. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України 17-18 століть. Іконографія, типологія, стилістика. Львів, Свічадо, 1996. 230 с.

5. Каталог выставки XIV Археологического съезда в Чернигове. Исторический отдел. Чернигов: типография губернского правления. 1908. С.1-50.

6. Модзалевський В. Основні риси українського мистецтва: Чернігів. Друкарня Г. М. Веселої. 1918. 32 с.

7. Філарет /Гумилевский/. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов : Земская типография 1874. Т. 4. 541 с.

8. Петров Н.И. Коллекция старообрядческих икон и других священных предметов из Стародубья собранная В. Н. Фальковским : Труды Киевской духовной академии. 1902. № 1.

9. Станкевич Г. Старообрядцы на Сумщине. Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей. Суми, 23 квітня 2009 р. Суми, 2009. С. 196-197.

10. Федорчук О. Художні вироби з бісеру в українському церковному мистецтві XIX ст. // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / наук. упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів : Львівський музей історії релігії; Вид-во «Логос», 2010. Кн. II. С. 842-850.

11. Черниговские Епархиальные известия за 1884 г. 1885. № 6. Часть неофициальная. 579 с.

12. Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России. К : 1851. С. 12-19.

13. Штанкіна І.В. Скарбниця української культури : збірник. Чернігів: Сіверянська думка. 2002. Вип. 2. С. 76-84.

Біографія автора

Надія Нукало

с.н.с. КНМЦ по охороні,

реставрації та використанню

пам’яток історії та культури

і заповідних територій

Опубліковано
2021-02-28