ГРОМАДЯНСЬКА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1992–2020)

  • Олексій Ляшенко
Ключові слова: українська нація, ідентичність, самоусвідомлення, регіони, Україна, Південь України.

Анотація

У статті аналізується соціокультурна і громадянська самоідентифікація жителів України, її регіональні відмінності, зокрема особливості громадянської самоідентифікації населення південного регіону України. Показники громадянської самоідентифікації дорослого населення країни є важливими якісно-кількісними характеристиками розвитку української нації як на регіональному і загальнодержавному рівнях, так і у контексті євроінтеграційної політики України.

Переважаючими ідентичностями населення України в цілому є національно-державна, а також локальна. Упродовж існування незалежної України виділяється три етапи піднесення національно-громадянської ідентичності, межі між якими чітко співпадають із двома біфуркаційними кризами (Майданами) у 2004–2005 рр. та 2013–2014 рр..

 Починаючи з 2004 р. під впливом політичної кон’юнктури в Україні з’явилося й активно пропагувалося певними політичними силами таке поняття як «Південний Схід». Специфічна «південно-східна» ідентичність вибудовувалася на залишковій «радянськості», схильності до патерналізму влади, економічному прагматизмі та демонстративній російськомовності.

Південь України цілком заслуговує на те, щоб розглядатися самодостатнім соціокультурним регіоном України, який у соціокультурному відношенні займає проміжне становище між Центром та Сходом. Переважаючими ідентичностями населення Півдня України є національно-державна, а також локальна.

Особливою складовою південного регіону України є Крим. Зокрема, для автономії більшою мірою, ніж загалом по Півдню була притаманна саме регіональна самоідентифікація населення. На жаль, наразі ми не маємо змоги відслідковувати реальні соціокультурні процеси, що відбуваються на окупованому півострові.

Попри задекларований державою курс на євроінтеграцію і значне просування у цьому напрямку, європейська ідентичність не є першочерговою для жителів жодного регіону України, у тому числі й південного.

Посилання

1. Standard Eurobarometer 90. Wave EB90.3. Kantar Public. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2215(Last accessed: 20.06.2020)

2. Standard Eurobarometer 82 EuropeanCitizenship - Autumn 2014. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb82/eb82_citizen_en.pdf (Last accessed: 20.06.2020)

3. Галичина в етнополітичному вимірі. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 840 c.

4. Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом и Заходом (ХІУ – ХУІІ ст.) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т.ССХХІІ. 1991. С. 28-44.

5. Нагорна Л. Соціокультурні та політичні параметри регіональних ідентифікацій в Україні. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nahorna_sotsiokulturni.pdf (Last accessed: 20.06.2020)

6. Попович М.В. Нарис історії культури України. Київ: «АртЕк», 1998. 728 с.

7. Прибиткова І. Україна в регіонально-громадянському та національно-мовному вимірі. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15) Т. 1. Київ. Інститут соціології НАН України, 2014. С. 196-210.

8. Римаренко С. Соціокультурні розбіжності регіонів України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-34/doc/4/17.pdf (Last accessed: 20.06.2020)

9. Хенкин С.М. Мозаика самоидентификации европейцев: как выстраиваются приоритеты. URL: http://www.perspektivy.info/book/mozaika_samoidentifikacii_jevropejcev_kak_vystraivajutsa_prioritety_2014-09-15.htm (Last accessed: 20.06.2020)

Біографія автора

Олексій Ляшенко

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу національних меншин

Опубліковано
2021-02-28