ПРОБЛЕМА ВТОРИННОЇ ЗАЙНЯТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Вікторія Бондар Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  • Вікторія Капустіна Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: інформаційне суспільство, вторинна зайнятість, студентська молодь, мотивація

Анотація

У статті розглядається проблема вторинної зайнятості студентської молоді в умовах інформаційного суспільства, яка набувала значної актуальності і пов’язана як з процесами соціальної адаптації на ринку праці та матеріальної незалежності, так і з загрозами та викликами.

Досліджено феномен студентської зайнятості в контексті конфлікту інтересів вторинного ринку праці з професійною освітою, передумови зміни статусу «студент» на статус «працюючий студент», траєкторії соціальної мобільності здобувачів вищої освіти на ринку праці. Вторинна зайнятість студентів виступає як спосіб їхньої адаптації на ринку праці і сприяє засвоєнню практичних навичок поведінки і професійного самовизначення в межах практико-орієнтованого підходу в навчанні.

У процесі дослідження було виділено три категорії основних мотивів поєднання навчання з роботою. Перша категорія – матеріальне забезпечення. Прагнення у поліпшенні фінансового становища, необхідність оплачувати гуртожиток/квартиру, перебирання матеріальної відповідальності на себе та допомога батьків – важливі стимули обрання вторинної зайнятості студентами. Друга категорія – професійне зростання. Реалізація теоретичних навичок на практиці, набуття якостей (відповідальність, робота у команді), нові знайомства та зв’язки, накопичення соціального досвіду – важливі для майбутнього, для побудування кар’єри та простішої адаптації на роботах. Третя категорія – особистісні мотиви. Важливим фактором тут виступає прагнення бути самостійним, ні від кого не залежати, виправдати очікування батьків та навіть отримувати моральне задоволення.

Посилання

1. Арсентьева, В. А. Работающий студент: социологический портрет. Научно-методический электронный журнал «Концепт». URL: https://cutt.ly/lsznXas

2. Стаття 43 Конституції України. URL: https://cutt.ly/eszn0ov.

3. Закон України «Про зайнятість населення». URL: https://cutt.ly/Uszn5Ck

4. Закон України «Про освіту». URL: https://cutt.ly/EszmtNS

5. Ворона М. А. Социальный феномен студенческой занятости в современном обществе. URL: https://cutt.ly/AszQlmp

6. В. Ю., Гречанюк, Н. М. Працюючий студент: мотивація, проблеми. IX МНПК Гуманiзм та освiта. URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/godlevs

7. Гук Н. А. Зростання видової різноманітності форм зайнятості за пріоритетними напрямами суспільного розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1 (48).

8. Дикусарова М. Ю. Вторичная занятость студентов как способ адаптации на рынке труда. URL: https://cutt.ly/GszmcbD

9. Дюркгейм Э. Педагогика и социология. Социология, ее предмет, метод и предназначение. Москва: Канон, 1995.

10. Зиммель Г. Философия денег. Теория общества. Москва, 1999.

11. Качан Г. М. Вплив вторинної зайнятості на професійну освіту студентів. Економіка і право. URL: https://cutt.ly/TszmmFv

12. Кудінов Д. В. Формування навчальної та професійної мотивації студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 35.

13. Лібанова Е. М, Цимбал О. П., Лісогор Л. С., Марченко І. М., Ярош О. О. Перехід на ринок праці молоді України. Work4Youth. 2016. Серія 11.

14. Макаревич О. Мотивація як підґрунтя дій особистості. Соціальна психологія, 2006. С.134-141.

15. Маркетинговое агентство «MGN». Показное потребление: стадный инстинкт или снобизм? Режим доступа: https://mgn.com.ua/pokaznoe-potreblenie-stadnyj-instinkt-ili-snobizm/

16. Маслоу А. Мотивация и личность. Пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 352 с.

17. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. Москва: Хранитель, 2006.

18. Онищук Ю. В. Регулювання зайнятості як фактор розвитку економіки країни в контексті європейської інтеграції. International Journal of Innovative Technologies in Economy. URL: https://ws-conference.com

19. Перова И. Т. Дополнительная занятость: Масштабы, структура, характер. Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999. №4.

20. Піраміда потреб людини за Маслоу: 7 основних рівнів. URL: https://cutt.ly/fszmYEw

21. Сафиуллина Ф. Р. Трудовая занятость студенческой молодежи как социальный фактор формирования профессиональных компетенций. URL: https://cutt.ly/mszmSwr

22. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992, 219.

23. Хімченко А. М., Лєх Т. А. Генезис теорії людського капіталу. Ефективна економіка. 2012. №5.

24. Цылев В. Р. Вторичная занятость студентов вузов на пути к профессиональной деятельности. URL: https://cutt.ly/kszmH1o

25. Becker G. Human Capital. New York: Columbia University Press,1964.

26. Collins R. Functional and conflict theories of education. 1971.

27. Merton R. K. The Matthew Effect in Science. Science. 1968. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/merton/matthew1.pdf.

Біографії авторів

Вікторія Бондар, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Вікторія Капустіна, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Студентка 3 року навчання, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Опубліковано
2021-02-28