FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF THE FUTURE SPECIALIST IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL TASKS

  • Олена Коломієць Central-Ukrainian National Technical University
  • Оксана Головата Central-Ukrainian National Technical University
Keywords: information, information society, informatization, information culture, information technologies, information sphere specialist.

Abstract

The publication is devoted to the problem of formation of information culture of the future specialist of the information sphere.

The concept of «information culture», the prerequisites for the emergence of information culture in society, its main components and levels of functioning are considered.

Information culture is considered as a way of human life in the information society, an integral part of the process of the culture of mankind formation, as a culture of man, ready for creative work in the conditions of technological and information system of society development.

This definition of information culture allows you to consider the main problems and trends systematicallyin the development of information culture, to identify the object and subject of its studyadequately, as well as to structure its subject area.

The information culture of the person which is a condition of successful adaptation of the person to a life in the information society making a general culture focused on information maintenance of human activity is analyzed.

The formation of information culture of the future specialist in the information sphere is presented as a complex process, including educational resources of the general culture of society, the potential of educational and socio-cultural environment of higher education, spiritual self-development of the student. It is emphasized that the formation of information culture only through the study of computer science is insufficient, as it limits this process to technical and software means of informatization.

The expediency of including special training courses in the educational process, in particular, «Fundamentals of information culture» or «Information culture of the future specialist» is substantiated.

The characteristic of organizational and pedagogical conditions of successful implementation of process of formation of information culture of the future expert is given. The importance of active use of information technology tools is emphasized.

The conclusion emphasizes the search for effective innovative models for the training of information professionals capable of integrated activities aimed at the creation and use of information resources and the creation of information products, Providing information services, information support and support for all activities. Perspective directions in further research of this problem are defined.

References

1. Антоненко І. Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процесами (досвід Австралії). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2006. № 3. С.61-65.

2. Антонченко М. А. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наукових праць. Київ, НПУ імені М. П. Драгоманова. 2004. № 1 (8). С.161-166.

3. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. Київ, 2004. № 5. С. 21-28.

4. Барма О. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв). Вісник Львіського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип.9. С. 254-263.

5. Бездрабко В. В. Підготовка наукових кадрів із документознавства в Україні: модерні відповіді на виклик часу. Наукові записки Національний університет «Острозька академія». Острог, 2009. Вип.1. С.241-254.

6. Власова Г. В., Титова О. В., Шмегера О. В. Дидактичні основи комп'ютерної підготовки фахівців із спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: зб. матеріалів наук. конф. (Київ, 18 грудня 2002 р.) / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистець. Київ, 2002. С.81-85.

7. Вохрышева М. Г. Информационная культура в системе культурологического образования специалиста. Проблемы информационной культуры: сб. науч. ст. Самара: СГАКИ, 1994. С. 7-28.

8. Вохрышева М. Г. Формирование науки об информационной культуре. Проблемы информационной культуры. Магнитогорск, 1997. Вып. 6. Методология и организация информационно-культурологических исследований. С. 48-63.

9. Гендина Н. И. Информационная культура, творчество и креативность выпускника высшей школы в контексте проблем развития человеческого капитала информационного общества (ч.2). URL: https://cutt.ly/4hLFqVl

10. Гендина Н. И. Основы информационной культуры Основы информационной культуры: сб. метод. материалов. Кемерово, 1999. С. 35.

11. Зиновьева Н. Информационная культура личности: введение в курс: учеб пособие для вузов культуры и искусства. Краснодар. Гос. акад. Культуры, 1996. 136 с.

12. Коломієць О. Б. Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутнього документознавця в умовах сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 54. С.155-159.

13. Кулешов С. Г., Прокопенко І. П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем. Архіви України. 2003. № 1-3(251). С.53-64.

14. Левшин М. Педагогічна сутність поняття «інформаційна культура» особистості». Вища освіта України. 2002. №3. С.67-74.

15. Матвієнко О. В. Досвід підготовки інформаційних спеціалістів в зарубіжних країнах. Рідна шк.. 2001. № 10. С.76-77.

16. Медведева О. Основы информационной культуры. Социологические исследования. 1994. № 11. С. 59.

17. Семенюк Е. А. Інформаційна культура суспільства і прогрес інформатики. НТІ. Сер.1. 1994. №7. С.3.

18. Філіпова Л. Я. Інтернет-технології в системі підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали між нар. наук.-прак. конф. (м. Донецьк, 30 берез. 1 квіт. 2011 р.). Донецьк, 2011. С. 141-143.

19. Філіпова Л. Я. Нова наукова проблематика спеціальності «Документознавство, архівознавство»: вимоги часу. Документознавство. Біліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-22 трав. 2008 р.) Київ, 2008. С.83-85.

20. Філіпова Л. Я. Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інформаційно-документної сфери. Вісн. Книжк. палати. 2003. № 10.

Author Biographies

Олена Коломієць, Central-Ukrainian National Technical University

candidate of pedagogical sciences,

 associate professor of the department of public sciences, information and arhival affair   

Оксана Головата, Central-Ukrainian National Technical University

vykladach of the department of

public sciences,  information and arhival affair 

Published
2021-01-09
How to Cite
Коломієць, О., & Головата, О. (2021). FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF THE FUTURE SPECIALIST IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL TASKS. Society. Document. Communication, 1(10), 310-333. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-310-333