RESEARCH ACTIVITY IN THE PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS-INFORMATORS

  • Вікторія Барабаш Central Ukrainian National Technical University
  • Людмила Глєбова Central Ukrainian National Technical University
  • Аліна Мехеда Central Ukrainian National Technical University
Keywords: professional competence, institution of higher education, qualification work, scientifically and research activity, information, library and archival affairs.

Abstract

In the article the authors substantiate the importance of scientifically and research activities in the process of forming the professional competence of future specialists in the specialty «Information, library and archival affairs». The essence of the concepts «competence» and «competency» is analyzed. The interpretation of competence in the research of domestic scientists is considered. Different accents of understanding professional competence are presented.

Generalized the results of scientific research on the essence of the concept of «research activity», which is an important factor in the formation of professional competence of higher education. Scientifically and research activity provides mastering by specialists of methodology and methods of scientific research, forms a scientific worldview, a powerful preparation for further practical activities in the professional sphere. Work on scientific research contributes to the formation of high professionalism, raising the general intellectual level, the development of creative thinking and individual abilities. Questionnaires of students on involvement in various types of scientifically and research activities showed the urgent need in the effective realization of scientific potential in the process of writing qualification works.

The general and professional competencies of masters in information, library and archival affairs of the Central Ukrainian National Technical University are considered. Of particular importance in the formation of professional competence of a specialist in information, library and archival affairs acquires his work on scientific research. The article outlines the areas of qualification works of the first (bachelor's) and second (master's) level of higher education of students of the Department of Social Sciences, Information and Archival Affairs of CNTU.

The problems of scientific research are presented, confirms the practical orientation of scientifically and research work of applicants for higher level education.

It is proved that the solution of these problems is the main driver in the process of forming professional competence.

References

1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. Київ: Форум, 2000. 271 с.

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.

3. Гриньова М. В., Варданян А. О. Теоретичний аналіз компетентності як ключового поняття педагогіки. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Полтава, 31 травня – 01 червня 2018 р. Полтава : Вид-во «Астрая», 2018. С. 76-79.

4. Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. 332 с.

5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 63.

6. Князян М. О. Самостійно-дослідницька діяльність майбутніх учителів іноземних мов: теорія і практика: монографія. Ізмаїл: Сміл, 2006. 242 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2009. 206 с.

8. Міністерство освіти і науки України. Наказ. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: https://cutt.ly/DhTROit.

9. Національна рамка кваліфікацій. URL: https://cutt.ly/rhTRSI5.

10. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. / Укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. К. Вид-во « АКОНІТ», 1998. Т. 3. С. 305.

11. Освіта в Україні. URL: https://cutt.ly/vhTRGc4.

12. Пілюшенко В. Л, Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник. Київ: Лібра, 2004. 344 с.

13. Свистун В. І. Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: монографія. Наук.-метод. Центр аграр. Освіти, 2006. 343 с.

14. Спіцин Є. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2003. 120 с.

15. Уйсімбаєва Н. Науково-дослідна діяльність майбутнього фахівця. Збірник наукових праць: Наукові записки. Випуск 88. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2010. С. 243-246.

16. Уйсімбаєва Н. Науково-дослідницька діяльність як чинник зростання професійної компетенції. Рідна школа. 2006. №4. С. 3-7.

17. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций URL: https://cutt.ly/VhTRLTY.

18. Формування мовної особистості на різних вікових етапах: монографія. [Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І. та ін.]; за ред. акад. А.М. Богуш. Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. 272 с.

19. Wilsz J., 2008, Umieejetnosci potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania sie z uczniami [w:] Techika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne I praktyczne problem edukacji informatycznej, t. IX, red. W. Walat, Rzeszow: 189.

20. Information and Records Management – Competency Profile / Office of Government Records, National Archives of Canada. April 2000.

Author Biographies

Вікторія Барабаш, Central Ukrainian National Technical University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Sciences, Information and Archival.

Людмила Глєбова, Central Ukrainian National Technical University

candidate of philology sciences, associate professor of the department of public sciences, information and archival

Аліна Мехеда, Central Ukrainian National Technical University

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of public sciences, information and archival

Published
2021-01-09
How to Cite
Барабаш, В., Глєбова, Л., & Мехеда, А. (2021). RESEARCH ACTIVITY IN THE PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS-INFORMATORS. Society. Document. Communication, 1(10), 216-239. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-216-239