IZMAIL ARCHIVES’ INFORMATION RESOURCES OF THE RUSSIAN EMPIRE PERIOD

  • Вікторія Березовська Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»
Keywords: Southern Bessarabia, Izmail, Public institution «Izmail Archive», funds, files, storage units.

Abstract

The article evaluates the information resources of the Public Institution «Izmail Archive» related to the pre-Soviet period of 18121940. Izmail archive, as an official institution for the preservation of documentary data, was established in 1940. The archive has undergone many transformations during its history: initially it was the Akerman regional state archive of the People's Commissariat of Internal Affairs, nowadays it is the Branch of the State Archive of the Odessa region in Izmail city. The current status of the archive is active and the staff has successfully been carrying out scientific popularization and research activities since 1997. Today the Public institution «Izmail archive» possesses a unique collection of the memory of previous generations and the history of the Danube region. The archives' funds (which are the part of the National Archives Fund of Ukraine) contain 280,641 files.

The archival funds of the Public institution «Izmail Archive» are conventionally divided into two periods: pre-Soviet and Soviet ones. 995 funds belong to the pre-Soviet period, in which there are 111 096 cases related to the period of 18121940. In the research, only the part of the funds from the so-called pre-Soviet period, namely, materials related to the period of the Russian Empire (from 1812 to 1917) has been analyzed.

The author has distinguished 6 large subgroups in the structure of the Public institution «Izmail Archive» of the period before 1917. These are funds of administrative institutions; the institutions of city, estate and zemstvo (land) of self-administration; police, gendarmerie and judicial institutions; military institutions; customs and quarantine institutions; educational institutions.

A significant part of the documents that are stored in the Public institution «Izmail Archive» are unique in its nature and of vital importance for historical researches. These are real documents signed by the Governor-General of Novorossiysk and Bessarabia Mikhail Vorontsov; the founder of Izmail and its first mayor Sergei Tuchkov; The chief trustee of the trans-Danube settlers in the Southern of Russia Ivan Inzov. In addition to historical and statistical importance, the materials of the archive funds are valuable for the study of sphragistics, metrology, diplomacy, paleography, etc.

Modern methods of studying, preserving and processing archival materials allow the researchers reconstructing the history of this region better and more accurate as well as learning the lessons of history in relation to the content of the social functions of science in society.

References

1. Березин С. Документы учебных заведений Бессарабии (ХIХ - нач. ХХ ст.) в архивах Одессы, Измаила и Кишинева. Наука, образование, культура. Материалы Международной научно-практической конференции.

URL: ibn.idsi.md › author_articles С. 236-238.

2. Білоусова В. Популяризація архівних документів як напрям діяльності архівних установ. Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : зб. матеріалів Міжнар. Інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 листоп. 2017 р. / Маріуп. держ. ун-т ; за заг. ред. Г. І. Батичко. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 124-125.

3. Бутакова Є. Документи комунального підприємства «Ізмаїльський архів», Державного архіву Одеської області, Національного архіву Республіки Молдова з вивчення торгівельного судноплавства Дунаєм у ХІХ ст. Волинські історичні записки. 2010. Т. 4. С. 112-122.

4. Вовк Н., Демків Х., Даниляк О. Використання архівних ресурсів у суспільстві: інформаційно-аналітичне дослідження. Інформація, комунікація, суспільство 2016: матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року, Україна, Львів, Славське / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 328-329.

5. Водотика С.Г. Архівні та рукописні фонди вітчизняних вчених: склад, інформативні можливості, специфіка використання. Південний архів. Історичні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2006. Вип. 22. С. 147-151.

6. Даневич Л. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років. Архіви України. 2014. № 2. С. 106-118.

7. Довжук І., Грищенко А. Використання архівних ресурсів НАФ України. Історичні записки. Збірник наукових праць. Вип. 21. Луганськ. 009. С. 65-70.

8. Калакура Я. Архівознавство. К.: КМ Академія, 2002. 356 с.

9. Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (далі КУІА) Ф. 47. Акерманська повітова земська управа (1869-1919). Оп.1. Спр. 9. Відомості про населенні пункти та чоловіче населення повіту (1877-1878 рр.). 128 арк.

10. КУІА. Ф. 47. Акерманська повітова земська управа (1869-1919). Оп.1. Спр. 29. Річний звіт про стан охорони здоров’я в повіті за 1887 р. 67 арк.

11. КУІА. Ф. 47. Акерманська повітова земська управа (1869-1919). Оп.1. Спр. 38. Про діяльність кредитних товариств (1902 р.). 769 арк.

12. КУІА. Ф. 47. Акерманська повітова земська управа (1869-1919). Оп.1. Спр. 54. Про вибори о Державної думи (1906 р.). 131 арк.

13. КУІА. Ф. 47. Акерманська повітова земська управа (1869-1919). Оп.1. Спр. 93. Формулярні списки службовців земської управи (1915 р.). 252 арк.

14. КУІА. Ф. 56. Канцелярія Ізмаїльського градоначальства (1828-1856). Оп.1. Спр. 70. Відомості про будівництво в градоначальстві у 1831-1832 рр. 25 арк.

15. КУІА. Ф. 56. Канцелярія Ізмаїльського градоначальства (1828-1856). Оп.1. Спр. 81. Справа про розмежування землі некрасівцям, що повернулися до Росії в 1811-1830 рр. 138 арк.

16. КУІА. Ф. 56. Канцелярія Ізмаїльського градоначальства (1828-1856). Оп.1. Спр. 85. Справа про заснування цеху вільних матросів (1831-1832 рр.). 62 арк.

17. КУІА. Ф. 93. Болградський сільський приказ (1828-1862). Оп. 1. Спр. 31. Списки колоністів (1833 р.). 35 арк.

18. КУІА. Ф. 93. Болградський сільський приказ (1828-1862). Оп. 1. Спр. 33. Ревізська сказка (1835 р.).

19. КУІА. Ф. 136. Правління Ізмаїльського центрального портового карантину (1816-1866 рр.). Оп. 1. Спр. 13. Листування з Новоросійським і Бессарабським генерал-губернатором, начальником Бессарабської кордонної лінії та іншими установами про затримання охороною осіб, що незаконно переткнули кордон (1833). 35 арк.

20. КУІА. Ф. 136. Оп. 1. Спр. 20. Відомості про іноземців, що прибули із-за кордону та пройшли обсервація в Ізмаїльському центральному карантині (1833). 12 арк.

21. КУІА. Ф. 136. Оп. 1. Спр. 29. Справа про масові втечі селян з Молдавського князівства в Бессарабію у зв’язку з утисками поміщиків, орендаторів, посесорів (1834). 117 арк.

22. КУІА. Ф. 136. Оп. 1. Спр. 221. Книга реєстрації суден, що прибули із-за кордону до карантинного порту із зазначенням товару (1843). 21 арк.

23. КУІА. Ф. 514. Ізмаїльська міська поліція, з 1879 р. Ізмаїльське міське поліцейське управління (1830-1854, 1883-1914). Оп.1. Спр. 1. Формулярний опис мешканців фортеці Ізмаїл із зазначенням національного складу та попереднього місця проживання (1810 р.). 141 арк.

24. КУІА. Ф. 514. Ізмаїльська міська поліція, з 1879 р. Ізмаїльське міське поліцейське управління (1830-1854, 1883-1914). Оп.1. Спр. 35. Листування з Бессарабським обласним урядом щодо біглих селян поміщика Давидова (1821-1824 рр.). 54 арк.

25. КУІА. Ф. 514. Ізмаїльська міська поліція, з 1879 р. Ізмаїльське міське поліцейське управління (1830-1854, 1883-1914). Оп.1. Спр. 54. Справа про пограбування та вбивство п’яти колоністів (1826-1827 рр.). 111 арк.

26. КУІА. Ф. 514. Ізмаїльська міська поліція, з 1879 р. Ізмаїльське міське поліцейське управління (1830-1854, 1883-1914). Оп.1. Спр. 66. Припис Бессарабського цивільного губернатора щодо прийняття заходів боротьби з контрабандою (1829 р.). 17 арк.

27. КУІА. Ф. 514. Ізмаїльська міська поліція, з 1879 р. Ізмаїльське міське поліцейське управління (1830-1854, 1883-1914). Оп.1. Спр. 75. Листування з Бессарабським цивільним губернатором, правлінням Ізмаїльського градоначальника про розшук ватажка загону гайдуків

Т. Тобултока, польських емісарів (1831-1837 рр.). 46 арк.

28. Новохатський К. Організація доступу до документів Національного архівного фонду України та використання архівної інформації. Архіви України. 2008. № 3-4. С. 75-83.

29. Циганенко Л. Невідомі сторінки з історії виборів Ізмаїльського міського голови в 1917 році (за матеріалами регіонального архіву). Проблеми становлення української державності. Зб. наук. праць. Ізмаїл, РВВ ІДГУ. 2016. С.141-146.

30. Циганенко Л. Румунські фонди Ізмаїльського архіву як джерело з вивчення питань примусової депортації населення Південної Бессарабії (1940-1941 рр.). Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти. Тези доповідей І Міжнародної наукової конференції (13 травня 2020 р.). Кропивницький: ЦНТУ, 2020. 184 с.

Author Biography

Вікторія Березовська, Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»

candidate of historical sciences,

associate professor department of humanities

Published
2021-01-06
How to Cite
Березовська, В. (2021). IZMAIL ARCHIVES’ INFORMATION RESOURCES OF THE RUSSIAN EMPIRE PERIOD. Society. Document. Communication, 1(10), 14-36. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-14-36