РОЛЬ НАУКОВОЇ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. О. ТЮЛЕНЄВА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В 30-ті – 60-ті рр. ХХ ст.

  • Наталія Шульга Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
Ключові слова: М. О. Тюленєв, Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської меліорації, Український науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації, агромеліорація, торфові ґрунти, осушення боліт, вирощування цукрових буряків, механізація кротодренажних робіт.

Анотація

У статті охарактеризовано діяльність вітчизняного агромеліоратора, член-кореспондента АН УРСР, професора Миколи Олександровича Тюленєва (1889-1969 рр.) в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації протягом 30-х – 60-х рр. ХХ ст., а також проаналізовано результати його експериментально-дослідницьких робіт у галузі теорії, методології та практики агромеліоративної дослідної справи.

Авторкою використовувалися історико-генетичний, історико-хронологічний, проблемний, історико-порівняльний, персонологічний та біографічний методи. Крім того, застосовано методи систематизації та джерелознавчої критики.

Встановлено, що протягом роботи в УНДІГіМ М. О. Тюленєв проводив дослідження щодо підготовки й обробітку ґрунту, удобрення болотних ґрунтів (кислих, нейтральних і лужних), ведення рільництва, вирощування просапних і технічних культур (у тому числі цукрового буряка), городніх та ягідних культур, сіяних луків і пасовищ, їх поверхневого покращення, боротьби з бур’янами та використання удобрення на мінеральних ґрунтах. Учений керував осушувальними меліораціями під методичним координуванням УНДІГіМ. Протягом 1944-1947 рр. М. О. Тюленєв очолював відділ осушення НДІ, активно долучившись до відновлення опорної мережі інституту після звільнення окупованих територій від німців. Вчений здійснював наукове керівництво двома науково-дослідними темами: Меліоративно-гідрологічна характеристика малих річок УРСР як основа розробки проблеми комплексного використання малих річок; Конструкція і розрахунки каналоочисників для мілкої осушувальної системи.

Зясовано, що у 1950-х рр. М. О. Тюленєв працював над вивченням можливостей і перспектив раціонального використання осушених торфових ґрунтів, насамперед, під луки і пасовища для створення міцної кормової бази. Стосовно галузі механізації меліоративних робіт поряд із виконанням завдань з будівництва й очищення каналів, питань дощування у творчості М. О. Тюленєва вирішення знайшла і механізація кротодренажних робіт, яку він проводив разом з С. І. Рудич. Ученого по праву називають класиком агромеліоративної дослідної справи радянського періоду.

Посилання

1. Бачкала О. В. Діяльність професора М. О. Тюлєнєва в розвитку сільськогосподарської осушувальної меліорації на торфово-болотних ґрунтах. Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання. 2006. № 1.

2. Вергунов В. А. Культури боліт у науково-освітньому доробку М. О. Тюленєва. Вісник аграрної науки. 2019. № 6 (795). С. 82-87.

3. Вергунов В. А. Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (1889–1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня народження). НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, Ін-т вод. проблем і меліорації, ННЦ «Ін-т землеробства НААН», Панфильська досл. ст., НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, МОН України, Нац. ун-т водн. госп-ва і природокористування України. Рівне: НУВГП, 2019. 123 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука в особах, документах, бібліографії; кн. 108).

4. Довгорук Ю. О. Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР (1941-1943 рр.). Історія науки і біографістика. 2018. № 2.

5. Довгорук Ю. О. Яготинський період життя та роботи видатного вченого вітчизняної аграрної науки професора М. О. Тюленєва. Яготинські вісті. 2018. 26 листопада. [№ 93, 11276]. С. 5.

6. Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889–1969): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911–1964 роки. До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН. УААН, ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; уклад. В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, А.С. Загайчук, І.І. Калантиренко; наук. ред. В.А. Вергунов. Київ, 2004. 60 с. (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; кн. 9).

7. Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889–1969): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911 –1964 роки. До 130-річчя від дня народж.; уклад. В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; НААН, ННСГБ, Ін-т водних проблем і меліорації, НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; наук. ред. В.А. Вергунова. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: «ЦП» Компринт», 2019. 150 с. (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; кн. 72).

8. Архів Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації. Ф. 5144. Оп. 2. Спр. 102.

9. Калантиренко І. І., Загайчук А. С. Інститут гідротехніки і меліорації: заснування, розвиток та найважливіші наукові досягнення за 75 років / під заг. ред. П. І. Коваленка. Київ: ПоліграфКонсалтинг, 2004.

10. Архів АН УРСР. Ф. 251. Оп. 567. Спр. 34 А: Личное дело члена-корреспондента АН УССР Тюленева Николая Александровича (1948-1969).

11. Тюленев Н. А. Итоги и современное состояние вопроса о сельскохозяйственном использовании осушенных торфяных почв. Бюллетень научно-технической информации / Мин-во сел. хоз-ва УССР; Укр. акад. с.-х. наук, Укр. науч.-исследоват. ин-т гидротехники и мелиорации; Редкол.: Алпатьев С. М. и др. Киев, 1958. № 4.

12. Штакал М. І., Вірьовка В. М., Ткачов О. І., Штакал В. М. До 100-річчя осушення і освоєння заплавних земель Лісостепу. Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2005, Вип. 2.

13. Тюленєв М. О. Зведення результатів роботи болотних опорних пунктів УСРР. Праці Укр. наук.-дослід. ін.-ту гідротехніки та меліорації. За ред. Іванова О. Т. Київ; Полтава: Держ. вид-во колгоспної і радгоспної л-ри УРСР, 1936. Т. 2, вип. 1. 63 с.

14. Тюленев Н. А. Новые данные в области исследования торфяных почв и возделывания на них сахарной свеклы. Свекловичное полеводство. 1939. № 10-11. С. 62-64.

15. Тюленев Н. А., Паляничко С. А. Сахарная свекла на болотах УССР. Свекловичное полеводство. 1937. № 7. С. 43-49.

16. Тюленєв М. О. Використання торфових ґрунтів під цукрові буряки. Праці Українського науково-дослідного інституту гідротехніки та меліорації / за ред. В. М. Попова. Київ; Харків: Держвидав. колгосп. і радгосп. літератури УСРР, 1937. Т. 4, вип. 1. 60 с.

17. Тюленєв М. О. Досвід використання торфовищ під цукрові буряки. Буряківництво. 1937. № 3. С. 31-35.

18. Тюленєв М. О. Культура цукрових буряків на торфовищах. Буряківництво. 1936. № 1. С. 41-42.

19. Тюленєв М. О., Проскура С. С. Культура цукрових буряків на осушених торфових ґрунтах УРСР. Київ; Харків: Держвидав. колгосп. і радгосп. літератури УСРР, 1938. 40 с.

20. Державний архів Ровенської області. Ф. Р-1188. Оп. 8. Спр. 7.

21. Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВО України). Ф. 27. Оп. 17. Спр. 40. Машинопис.

22. ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 17. Спр. 32. Машинопис.

23. ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 18. Спр. 6272. Машинопис.

24. ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 18. Спр. 6311. Машинопис.

25. ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 18. Спр. 6277. Машинопис.

26. Тюленев Н. А. Перспективы сельскохозяйственного использования осушенных болот в поймах пригородной зоны Киева. Вопросы развития сельского хозяйства Полесья. Животноводство и кормовая база. Мелиорация и освоение болот. Труды конференции по вопросам развития производительных сил Полесья. Вып. 3. Киев: Изд-во АН УССР, 1958.

27. Тюленев Н. А. Роль аэрационного кротового дренажа в повышении плодородия торфяных почв Полесья: тезисы докладов конф. по вопросам развития производительных сил Полесья Украинской ССР. 10-13 мая 1955 г., г. Киев. Киев: Изд-во АН УРСР, 1955.

28. Тюленев Н. А. Роль аэрационного кротового дренажа в повышении плодородия торфяных почв Полесья. Вопросы развития сельского хозяйства Полесья. Животноводство и кормовая база. Мелиорация и освоение болот. Труды конференции по вопросам развития производительных сил Полесья. Вып. 3. Киев: Изд-во АН УССР, 1958.

29. Самохваленко С. К. Краткие итоги работ УкрНИИГиМ. Бюлетень научно-технической информации. 1958. № 4.

Біографія автора

Наталія Шульга, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

аспірантка Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

Опубліковано
2020-09-07