КРИЗА ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДОКТРИНИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Борис Дем’яненко ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Віра Дем’яненко ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Ключові слова: ліберально-демократична доктрина, криза, сучасне суспільство, глобалізація, глобальна метрополія, світова периферія.

Анотація

У статті на основі опублікованих джерел і літератури синтезовано внутрішньосистемні й позасистемні фактори демократичного транзиту сучасного світу, які викликають антидемократичні й антиліберальні трансформації розвинутих ліберальних демократій. Серед внутрішньосистемних факторів виокремлено: 1) державно-правовий аспект, пов’язаний із наростанням невідповідності між темпами ускладнення соціальної структури суспільства й здатністю людини до їх усвідомлення, надзвичайним ускладненням систем управління суспільством, розростанням правової системи, втратою легітимності існуючих форм організації влади і державності; 2) соціально-економічний аспект, пов’язаний із посиленням соціальної поляризації в середовищі національних суспільств, монополізацією ринків великими корпораціями; 3) політико-культурний аспект, пов’язаний із втратою частиною суспільства віри у демократію як найкращий проєкт суспільного розвитку, через неспроможність політичних еліт вирішувати нагальні проблеми – від соціальних до екологічних, прогресуванням на поведінковому рівні маніпулятивних практик, проявів маргінальності тощо.  

Позасистемні фактори пов’язані з: 1) глобалістським аспектом, який знаходить практичний прояв у наростанні сировинної, енергетичної й екологічної криз, глобальній зміні клімату, епідеміологічних (пандемічних) спалахах соціальних захворювань, техногенних катастрофах, природних катаклізмах; 2) геополітичними аспектами, які проявляються в посиленні демографічного дисбалансу між західною й незахідною цивілізаціями, звуженням меж суверенітету національних держав, поширенням у світі антиамериканських / євроскептичних настроїв і розширенням соціальної бази авторитарних режимів, перманентним наростанням терористичних практик як методу досягнення політичних цілей; 3) геоекономічним аспектом, який проявляється в послабленні традиційних політичних інститутів як наслідок економізації міжнародних відносин, підвищенні ймовірності фінансово-економічних криз, дестабілізації національних економік периферійних країн, посиленні соціальної поляризації між багатими і бідними країнами, зростанням міграційних потоків у розвинені країни. Зроблено висновок, що проблеми нинішнього етапу демократичного транзиту не можуть ставити під сумнів основоположні принципи ліберально-демократичної доктрини як моделі суспільно-політичної самоорганізації та історичного шляху реалізації суспільно-політичної спільноти загалом й людини як особистості зокрема.

Посилання

1. Freedom in the World 2020. A Leaderless Struggle For Democracy. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy (дата звернення: 14.06.2020).

2. Freedom in the World 2020. URL: https://freedomhouse.org/country/ ukraine/freedom-world/2020 (дата звернення: 14.06.2020).

3. Illiberalism: Playing with fear // The Economist. 12.12.2015. URL: https://www.economist.com/leaders/2015/12/12/playing-with-fear (дата звернення: 04.06.2020).

4. Автор книги «Конец истории» Фрэнсис Фукуяма о популярности Путина и Трампа, и о вызове, на который должна ответить демократия. URL: http://inshe.tv/politics/2016-03-26/103882/ (дата звернення: 14.06.2020).

5. Барабаш О. В. Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Політологія. 2019. № 2. С. 103-117.

6. Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. Пер. с англ. Москва: Междунар. отношения, 2004. 288 с.

7. Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. Москва: Междунар. отношения, 2007. 240 с.

8. Бжезінський З. Велика шахівниця. Пер з англ. Львів – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. 236 с.

9. Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. Київ, 2013. 455 с.

10. Болезни демократии. URL: http://pressorg24.com/politics/bolezni-demokratii (дата звернення: 05.06.2020).

11. Бьюкенен П. Дж. На краю гибели. Пер. с англ. М. Башкатова. Москва: ООО «Издательство ACT», 2008. 349 с.

12. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. Пер. с англ. А. Башкирова. М. : ООО «Издательство ACT», 2003. 444 с.

13. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под общей редакцией канд. полит. наук Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Издатальство «Университетская книга», 2001. 416 с.

14. Валлерстайн И. После либерализма. Пер. с англ. под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 256 с.

15. Даймонд Л. Чи існує криза ліберальної демократії? URL: https://zik.ua/news/2017/10/17/chy_isnuie_kryza_liberalnoi_demokratii_1187333 (дата звернення: 16.06.2020).

16. Демократія у світі переживає найбільшу кризу за десятиліття – Freedom House. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28978013.html (дата звернення: 02.06.2020).

17. Доклад о социальной защите в мире 2014/15: Обеспечить экономическое восстановление, инклюзивное развитие и социальную справедливость. URL: http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/ research/socialdevelopmentgoals-ru.pdf (дата звернення: 12.06.2020).

18. Звіт Freedom House: Глобальна криза демократії може мати катастрофічні наслідки. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28978023.html (дата звернення: 02.06.2020).

19. Киссинджер Г. Стратегия США и превентивная война // The International Herald Tribune. 2006. 14 april. URL: http://www.inosmi.ru/ translation/226828.html (дата звернення: 15.06.2020).

20. Крауч К. Постдемократия. Пер. с англ. Н. В. Эдельмана. М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 192 с.

21. Кревельд Мартин Ван. Расцвет и упадок государства. Пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. Москва: ИРИСЭН, 2006. 544 с.

22. Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад. Раздел сфер влияния. Пер. с ит. Н. Мироновой. Москва: Эксмо, 2006. 320 с.

23. Лупацій В. «Криза демократії» та необхідність національної моделі соціальних інновацій. URL: http://sg-sofia.com.ua/kriza-demokratii-taneobhidnist-nazionalnoji-modeli-sozialnih-innovazij (дата звернення: 01.06.2020).

24. Новые сопоставления по паритету покупательной способности показывают: на долю стран с низким и средним уровнем дохода приходится половина мировой экономики. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/ press-release/2020/05/19/new-purchasing-power-parities-show-low-and-middle-income-economies-account-for-half-of-the-global-economy (дата звернення: 11.06.2020).

25. Після десятків років перемог демократія в світі починає втрачати позиції. URL: http://argumentua.com/stati/p-slya-desyatk-v-rok-v-peremog-demokrat-ya-v-sv-t-pochina-vtrachati-pozits (дата звернення: 01.06.2020).

26. Правительство США «снижает стандарты» на прайвеси // Права человека в России. 2000. 6 октября. URL: http://www.hro.org/editions/alert/4-9/23/htm (дата звернення: 04.06.2020).

27. Реформи в Україні: громадська думка населення – 2019. URL: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-2019 (дата звернення: 14.06.2020).

28. Сорос Дж. Утвердження демократії. Пер. з англ. О. Коваленко. К. : Основи, 1994. 224 с.

29. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. Пер. з англ. Р. Ткачук, А. Фролкін. Київ: Основи, 1999. 259 с.

30. Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь. Пер. с англ. Москва: Алпина Бизнес Букс, 2004. 192 с.

31. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с англ. Г. Г. Пирогова. Москва: Нац. общест.-науч. фонд, 2003. 304 с.

32. Тодд Э. После империи. Pax Americana – начало конца. Пер. с фр. Е. Н. Корендясова. Москва: Междунар. отношения, 2004. 240 с.

33. У світі зростає незадоволеність демократією – дослідження. URL: https://ua-news.liga.net/world/news/u-sviti-zrostae-nezadovolenist-demokratieyu-doslidjennya (дата звернення: 10.06.2020).

34. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. Пер. с англ. М. Б. Левина. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2004. URL: http://lib.ru/POLITOLOG/FUKUYAMA/konec_istorii.txt (дата звернення: 16.06.2020).

35. Фукуяма Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие. Москва: АСТ, 2007. 288 с.

36. Хантингтон Самюэл Ф. Запад: уникальность, а не универсальность. URL: http://www.liberal/ru/article.asp?Num=44 (дата звернення: 16.06.2020).

37. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. Пер. с англ. А. Башкирова. Москва: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. 635 с.

38. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с.

39. Що таке «неліберальна демократія» і як її запроваджують в Угорщині? URL: https://zakarpattya.net.ua/News/187840-ShCHo-take-neliberalna-demokratiia-i-iak-ii-zaprovadzhuiut-v-Uhorshchyni (дата звернення: 02.06.2020).

40. Як криза ліберальної демократії впливає на Україну. URL: https://nakipelo.ua/yak-kriza-liberalnoyi-demokratiyi-vplivaye-na-ukrayinu/ (дата звернення: 12.06.2020).

Біографії авторів

Борис Дем’яненко, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології,

декан соціоісторичного факультету

Віра Дем’яненко, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології 

Опубліковано
2020-09-01