СУЧАСНА РЕКЛАМА ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАНАЛ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • Світлана Григораш Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Лілія Бурківська Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ольга Лесюк Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: комунікація, модель комунікації, реклама, зовнішня реклама, інформація.

Анотація

У статті визначено поняття реклами як комунікації між споживачем та виробником, визначено процес комунікації, який можна переформувати на процес створення реклами. Комунікація – це процес двостороннього обміну інформацією, основне завдання якого полягає у налагодженні взаємодії між людьми, без цього комунікація не відбудеться. Виявлено, що у процесі комунікації інформація передається від одного суб'єкта іншим, відповідно суб'єктами можуть виступати окр(потрібно відредогуватиемі особи, групи або цілі організаці, в тому числі, які займаються створенням реклами.

З’ясовано, що рекламу можна розглядати як форму комунікації, яка покликана перекласти якість товарів та послуг на мову потреб споживачів, у цьому ракурсі ми розглядаємо і зовнішню рекламу, як рекламу, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Здійснено спробу аналізу зовнішньої реклами, особливостей елементів обладнання міста Івано-Франківська та його магістралей. За допомогою анкетування визначено думку мешканців міста щодо кількості зовнішньої реклами та її естетичного вигляду. Окреслено основні проблеми надмірної кількості реклами в місті та подано рекомендації щодо подолання визначених проблем.

Метою статті є встановлення значення реклами як комунікації у сучасному суспільстві та дослідженні дотримання вимог розміщення зовнішньої реклами у м. Івано-Франківськ. Завдання, які ставимо у статті полягають у визначенні реклами як одного з видів комунікації та аналізі дотримання вимог розміщення зовнішньої реклами у м. Івано-Франківськ.

Посилання

1. Авраменко Д. К. Систематизація та класифікація зовнішньої реклами України. Вісник ХДАДМ. 2010. № 2. С. 24-28.

2. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік релейшенз: монографія. Київ : МАУП, 2015. 440 с.

3. Бутенко, Н. В. Маркетинг: підручник . Київ : Атіка, 2006. 300 с.

4. Вачевська Н. Сутність і мета рекламної діяльності та заходи удосконалення розвитку профтехосвіти. URL: https://cutt.ly/faZpZwo (дата звернення 05.02.2020)

5. Демченко М. Місце сучасної реклами у системи новітніх соціальних комунікацій. Дніпро : ДНУ, 2012. 6 с. URL: https://cutt.ly/taZp9GT.

6. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування: навч. посіб. Харків : НФау, 2011. 132 с.

7. Миронов Ю. Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: навч. посіб. Дрогобич: Посвіт, 2007. 108 с.

8. Новак В. О. Карпенко М. О. Вплив індивідуальних факторів на ефективність управлінських комунікацій. Київ : НАУ, 2007. С. 49-54.

9. Онищенко Л. А. Вплив реклами на свідомість людини. URL: https://cutt.ly/SaZarFD

10. Порядок розміщення зовнішньої реклами. URL: https://cutt.ly/3aZsFIx

11. Почепцов Г. Г. Теорія коммунікації. Москва : Ваклер, 2001. 367 с.

12. Про адміністративні послуги: Верховна Рада України. Закон від 06.09.2012 № 5203-VI.

13. Про благоустрій населених пунктів: Верховна Рада України. Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV .

14. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Верховна Рада України. Закон України від 06.09.2005. № 2806-IV.

15. Про інформацію: Верховна Рада України. Закон від 02.10.1992. № 2657-XII.

16. Про місцеве самоврядування: Верховна Рада України. Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

17. Про рекламу: Верховна Рада України. Закон України від 03.10.2014. URL: https://cutt.ly/1aZadOm.

18. Скрицька Н. А. Реклама: до визначення поняття. Правове регулювання економіки. №9. КНЕУ, 2009. 10 с. URL: https://cutt.ly/KaZaca1.

19. Согорін А. А. «Реклама» і «Рекламний вплив» як соціологічні концепти. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 65–66. 9 с. URL: https://cutt.ly/4aZaRIA.

20. Сорокіна Г. В. Реклама як форма соціальної комунікації : теоретичні підходи. URL : http://www.repository.hneu.edu.ua.

21. Український інтерес. URL: https://cutt.ly/6aZaDtn.

22. Філоненко М. Психологія спілкування: підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 с.

23. Флегонтова Н. М. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу. Київ : Освіта України, 2008. 80 с.

24. Хамітов. Н. Комунікація. Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

25. Яремчук Л. В. Соціальна комунікація: становлення термінологічних засад галузі. Львів: ЛНУ, 2013. 5 с. URL: https://cutt.ly/EaZspqf (дата звернення 05.02.2020).

Біографії авторів

Світлана Григораш, Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандитати філологічних наук,

доц. кафедри документознавства

та інформаційної діяльності

Лілія Бурківська, Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандитати філологічних наук,

доц. кафедри документознавства

та інформаційної діяльності

Ольга Лесюк, Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу

студентка гр. ІС-17-1

Опубліковано
2020-09-01