СПАЛЕННЯ СЕЛА ОРИХІВЧИК НА ЛЬВІВЩИНІ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКИМ ВИЗВОЛЬНИМ РУХОМ (1944 р.): ДОКУМЕНТАЛЬНЕ СВІДЧЕННЯ

  • Микола Галів Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Анна Огар Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: село Орихівчик, радянські репресії, Львівська область, український визвольний рух, НКВС.

Анотація

Мета статті – проаналізувати та опублікувати документ під назвою «Доповідна записка про результати розслідування підпалу села Орихівчик Підкаменського району». Він датований 15 листопада 1944 р. Автором документа був заступник начальника Управління НКВС у Львівській області майор міліції Тукалов. Доповідна записка призначалася для начальника Управління НКВС у Львівській області Є. Грушка. Документ зберігається у Галузевому державному архіві Служби безпеки України і вперше вводиться до наукового обігу. У документі представлені початкові результати розслідування у справі підпалу радянськими службовцями с. Орихівчик на Львівщині 30 жовтня 1944 р. Розслідування здійснювали майором Тукалов, заступник прокурора Львівської області Коваленко та заступник начальника Управління Народного комісаріату юстиції Львівської області Депутат. Доповідна записка складається з двох частин: а) повідомлення про обставини підпалу села; б) короткої характеристики Орихівчика. Документ виявляє обставини справи, прізвища ініціаторів каральної операції та, що найважливіше, їхні мотиви. На основі логіко-семантичного аналізу джерела встановлено, що у доповідній записці помітна спроба пом’якшити провину радянських функціонерів, до певної міри виправдати їх за вчинений злочин. Вважаємо «Доповідну записку…» важливим і репрезентативним історичним джерелом до історії діяльності радянської репресивної системи в західних областях України, а також до історії села Орихівчик середини ХХ ст. Документ публікується мовою оригіналу (російською) з дотриманням необхідних археографічних вимог.

Водночас у статті окреслено тенденцію використання радянськими владними органами спалення сіл або окремих господарств як метод боротьби з українським визвольним рухом. Наведено факти застосування цього методу у західних областях України. Відзначено, що найчастіше до спалення сіл радянські власті вдавалися наприкінці 1944 – початку 1945 рр.

Посилання

1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. Книга перша. Київ: Либідь; Військо України, 1994. 432 с.

2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історичний аналіз. У двох книгах. Книга друга. Документи та матеріали. Київ: Либідь; Військо України, 1994. 688 с.

3. Вронська Т. В. Позасудові репресії членів сімей учасників національно-визвольного руху в західних областях України (1944 – 1952). Xарків: Право, 2008. 264 с.

4. Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 2, оп. 65 (1953), спр. 4.

5. Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954). Дрогобич: Посвіт, 2016. 696 с.

6. Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 464 с.

7. Літопис УПА. Нова серія. Т. 23: Золочівська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ 1944 – 1951. Київ; Торонто, 2013. 1320 с.

8. Літопис УПА. Нова серія. Т. 24: Золочівська округа ОУН: Організаційні документи 1941 – 1952. Київ; Торонто, 2014. 1400 с.

9. Літопис УПА. Т. 36: Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини: матеріяли до біографій (з архівних документів). Торонто; Львів: Літопис УПА, 2002. 1054 с.

10. Літопис УПА. Бібліотека. Т. 5: Реєстр осіб, пов'язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без Дрогобиччини) 1944 – 1947 (за архівними документами). Львів; Торонто: Літопис УПА, 2003. 416 с.

11. Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА (за матеріалами 1944 – 1945 рр. з Дрогобицької та Львівської областей). Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2002. Спецвипуск. С. 65–91.

12. Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939 – 1953 рр.). Луцьк: Вежа, 2008. 258 с.

13. Патер І. Г. Репресії та депортації населення Західної України у 1940-х роках. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. 2013. Вип. 11. С. 279–290.

14. Попп Р. Документ про порушення законності працівниками органів міліції НКВС, НКДБ і військовослужбовцями військ НКВС у Дрогобицькій області. Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Спецвипуск II. С. 229–240.

15. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга друга: м. Борислав, Бродівський район. Львів: Астролябія, 2014. 768 с.

16. Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937 – 1953). Львів, 2016. 608 с.

17. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали. Київ: Дніпро, 1998. 944 с.

18. Сущук О. П. Радянська карально-репресивна система: 1944 – 1953 рр. (за матеріалами Волинської області): дис. канд. іст. наук :07.00.01. Луцьк, 2009. 222 с.

19. Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях у 30 – 50-і роки ХХ століття. Луцьк: Надстир’я, 1995. 171 с.

Біографії авторів

Микола Галів, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук,

доцент кафедри історії України

Анна Огар, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання

Опубліковано
2020-09-01