ФОРМУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ВЗАЄМОДІЇ КАФЕДРИ ТА БІБЛІОТЕКИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • Вікторія Барабаш, Центральноукраїнський національний технічний університет

Анотація

АНОТАЦІЯ
В Україні, як і в усьому світі, відбувається
трансформація освітньої парадигми, що, у свою чергу, спричиняє і трансформацію способів користування, пошуку та
роботи з інформацією. Головне, чому покликані навчити
студентів сучасні ЗВО – це критично мислити. У цьому ключі
особливу увагу варто приділити бібліотеці університету,
зокрема реалізації її освітньої функції. Бібліотека як базовий
соціальний інститут на високому професійному рівні виявляє,
аналізує та систематизує найкращі зразки інтелектуальної
продукції. Укладання одного із видів бібліографічних
посібників – бібліографічних покажчиків – є важливим
напрямком бібліотечно-інформаційної роботи.
У статті висвітлено один із пріоритетних напрямків
інформаційної діяльності університетської бібліотеки –
укладання персональних бібліографічних покажчиків видатних
діячів краю студентами кафедри суспільних наук,
інформаційної та архівної справи ЦНТУ. Запропоновано
умовно виділити п’ять тематичних груп персоналій: науковці
технічної сфери; науковці соціально-гуманітарної
сфери; митці краю; письменники та літератори
краю; педагоги краю.
Визначено основні структурні елементи бібліографічних
документів, кількісні показники груп, відзначено пріоритетні
групи. Проаналізовано основні підходи щодо термінологічного
визначення бібліографічних посібників як біобібліографічних чи
персональних документів. Відзначено співпрацю кафедри
суспільних наук, інформаційної та архівної справи із
університетською бібліотекою, а також окреслено
перспективи подальшої спільної діяльності.

Посилання

Аналітико-синтетична переробка інформації. 1. Методичні

вказівки до вивчення дисципліни для бакалаврів спеціальності

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Укладачі:

Барабаш В.А., Глєбова Л. В., Тупчієнко М.П. Кіровоград:

КНТУ. 2013. 49 с.

2. Барабаш В. А., Глєбова Л. В. Інформаційні ресурси

бібліотеки закладу вищої освіти як джерело розвитку

інтелектуального та духовного потенціалу студентів. Соціум.

Документ. Комунікація: збірник наукових праць. Серія

«Історичні науки». Переяслав-Хмельницький: ФОП

Домбровська Я. М., 2019. Вип.6/2 (Спецвипуск). С. 11-28.

Бєлоус І. Створення персональних та 3. біобібліографічних

ресурсів бібліотеки як засобу збереження наукової спадщини

університету. Університетська бібліотека та інформаційні

сервіси для науки та освіти: матеріали наук.-практ. інтернет-

конф., Харків, 10 жовт. 2013 / Нац. фармац. ун-т, Наук. б-ка.

Харків, 2013. С. 70-75.

4. Бібліотека ЦНТУ. Інформаційно-бібліографічні послуги.

URL: http:// library.kntu.kr.ua/ reference-services.html (дата

звернення: 25.10.2019).

5. Войтович, І. О. Видавнича діяльність відділу наукової

бібліографії. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах

інформаційного суспільства : матеріали наук.-практ. конф.,

Львів, 12 листоп. 2009 р. : до 165-річчя Нац. ун-ту «Львів.

Політехніка» / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів.

Політехніка», Наук.-техн. б-ка. Львів : Вид-во нац. ун-ту

«Львів. Політехніка», 2009. 242-248.

6. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студентів

напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і

бібліогр.» / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т.

3-тє вид., випр. та допов. Рівне, 2011. 231 с.

7. Історія в особистостях. Кіровоградський національний

технічний університет (1929–2009). Біографічний довідник / за

редакцією М. І. Черновола. Кіровоград: ПВЦ «Імекс-ЛТД»,

2009. 242 с.

8. Глазунова, Л. В. Курс «Електронна бібліографія» в

системі дистанційного професійного розвитку бібліографів

України. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах

інформаційного суспільства: матеріали шостої міжнар. наук.-

практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська

політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О. В. Шишка, І. О.

Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. Львів : Львівська

політехніка, 2015. С. 54-57.

9. Кравченко С. А. Досвід створення та використання

електронної бібліографії у Науковій бібліотеці ХНМУ.

Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали

наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац.

мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12

жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І. В. Киричок,

Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. Харків, 2015. С. 91-95.

Кушнаренко Н. Н. Біобібліографічні 10. покажчики як засіб

формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу.

Вісн. кн. палати. 2016. № 9. С. 48-51.

11. Литвин М. Бібліографічні покажчики про видавничу

діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України

імені Василя Стефаника в 1940–2009 рр.: Порівняльний аналіз.

URL: http:// www.lsl.lviv.ua/ wp-content/ uploads/Z/Z2012/

JRN/PDF/8.pdf (дата звернення: 25.10.2019).

12. Наші професори. Кіровоградський національний

технічний університет (1929–2009 рр.). Біографічний

довідник / За ред. М. І. Черновола. Кіровоград: ПВЦ «Імекс-

ЛТД», 2009. 160 с.

13. Опря Т. М. Покажчики як форма розповсюдження

бібліографічної інформації. Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. 2013. Вип. 3.

С. 211-215.

14. Центральноукраїнський національний технічний

університет: Наші випускники (до 90-річчя університету).

Біографічний довідник. Кропивницький: РВЛ ЦНТУ Видавець

Лисенко В.Ф.,2019. 152 с.

15. Про вищу освіту (зі змінами і доповненнями) : Закон

України від 01.07 2014 р. № 1556-VII : станом на 25.07.2018.

Відом. Верховної ради. 2014. № 37 – 38. Ст. 2004.

16. Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис.

Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2009. 240 с.

17. Хівренко В. В. Бібліографічна продукція як засіб

задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки.

Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної,

фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний

шляхи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,

Харків, 26-27 трав. 2011р. Харків, 2011. С. 73-77.

18. Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія:

термінологічний аналіз. Бібліотечний вісник. 2014. № 5.

С. 24-29.

Біографія автора

Вікторія Барабаш,, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри суспільних
наук, інформаційної та
архівної справи

Опубліковано
2020-02-25