КУЛЬТУРНА І МОРАЛЬНА СКЛАДОВІ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РОЗВИНЕНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • Валентина Євдокимова Київський національний університет культури та мистецтв
Ключові слова: культурна складова, моральна складова, довіра, соціальна значущість, рівень людського розвитку, розвинене суспільство.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі ціннісних орієнтацій
як в українському суспільстві, так і в світі. Метою статті є
розкрити важливість культурної складової як одного із чинників
системного підходу до формування розвиненого суспільства в Україні,
що є необхідною умовою досягнення високого рівня людського та
економічного розвитку.
Показано розуміння важливості культурної складової в розвитку
країн світовою спільнотою та участь України у заходах світового
масштабу з даної проблематики. Проаналізовано, використовуючи українського суспільства до владних інститутів держави, а також,
всередині суспільства. Показано світові тенденції вирішення подібних
питань. Зроблено висновок про те, що культура і моральність є
основою для формування базових цінностей суспільства і від того,
якими є ці цінності, залежить якість життя суспільства.

Посилання

1. Аристотель. Политика. Сочинения в 4-х т. / Аристотель –

М. – 1984. – Т. 4. – 381 с.

2. Головаха Є. Соціальний цинізм і аномія в українському

суспільстві: загальна динаміка і останні зміни / Є. Головаха //

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Випуск 1 (15). –

Том 1. – Київ. – 2014. – С. 49–56.

3. Головаха Є. І. Інтерв’ю «Газеті по-українськи» від

22.03.2016 року: «Чому Україна опустилася у рейтингу щастя» /

Є. І. Головаха // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://i-soc.com.

ua/institute/

4. Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба ;

Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Сфера. –

1998. – 374 с.

5. Енциклопедичний словник з державного управління /

уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред.

Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна – К.: – НАДУ. –

2010. – 820 с.

6. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний

словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі [Н. В. Коваліско,

В. М. Онищук, Н. М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000». –

2016. – C. 351.

7. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової

мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія». – 2007. – 360 с.

8. Матарассо Ф., Лэндри Ч. Двадцать одна стратегическая

дилемма культурной политики / Ф. Матарассо, Ч. Лэндри // Библиотека

в эпоху перемен: (философско-культурологические и информационные

аспекты): Информационный сборник. – 01/2005. – Вып. 1 (25). –

С. 101–112.

9. Диалоги Платон / Платон Диалоги. – «АСТ», «Астрель». –

2011 г. – 352 с.

10. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч.

посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання. – 2006. – 291 с.

11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства

народов / А. Смит – М. – Соцэкгиз – 1962. – 684 с.

12. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. – Житомир. –

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2014. – 416 с.

13. Українське суспільств о 1992–2010. Соціологічний моніторинг

за ред. д. е. н. В. Ворони, д.соц. н. М. Шульги. – Надруковано ТОВ

«Фоліант». – 636 с.

14. Culture: A Critical Review of Concepts and Defi nitions (with

A.L. Kroeber). – Y. – 1963.

Біографія автора

Валентина Євдокимова, Київський національний університет культури та мистецтв

кандидат соціологічних
наук, ст. викладач кафедри соціології факультету журналістики та
міжнародних відносин

Опубліковано
2020-02-21