ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОДСТВА КАЗЕННИХ ПАЛАТ НАДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

  • Оксана Шпортун Центральноукраїнський технічний університет
Ключові слова: казенна палата, документ, функції, структура, діловодство, рух документів, губернія, реквізит.

Анотація

Стаття присвячена характеристиці діловодства губернських адміністративно-фінансових органів Російської імперії – казенних палат.

Здійснено пошук наукових публікацій за темою дослідження та встановлено, що організація діловодства казенних палат не знайшла комплексного відображення у працях сучасних науковців.

Визначено, що казенна палата мала широкий спектр діяльності та задач, які виконувалися відділами палати.

Встановлено, що кожен відділ палати мав певні функції, зокрема й діловодні, адже управлінська діяльність установи певною мірою відображена в документах. Також визначено основні етапи документообігу в установі.

Охарактеризовано діловодні функції за відділами палати, а також загальної присутності.. Здійснено загальний огляд вхідної та вихідної документації на основі архівних матеріалів Київської казенної палати. Доведено, що організація роботи з документами здійснювалася за загальноімперськими ініціативами, про що свідчить чітке виконання законодавчих діловодних правил Російської імперії.

Для здійснення контролю над документами кожного відділу велися відповідні журнали реєстрації, які допомагали інспектувати діяльність чиновників та місцезнаходження справ в організації – це слугувало певним орієнтиром у значному масиві документів. Надано опис настільних журналів реєстрації, як елементу довідкового апарату та контролю над роботою з документами.

Визначено перелік реквізитів бланків документів із кутовим розташуванням, мету запровадження ведення діловодства та звітності.

Описані етапи життєвого циклу документа та основні аспекти запровадження уніфікації діловодних процесів Російської імперії, з метою підвищення ефективності державного управління.

Установлено, що казенні палати були установами, в яких зосереджувався значний різноплановий документальний масив, зокрема документи з кадрових питань, протоколи, укази, рахунки, кошториси, листи, рапорти, приписи, довідки, звіти та ін.

Посилання

1. Гуржій О., Орлик В. Селяни України та їх оподаткування в XVII - середині XIX ст., Біла Церква: Видавник Пшонківський О., 2012. 278 с.

2. Калакура Я., Матяш І. Архівознавство: навч. посіб. Вид. 2-ге, виправл. і допов.. К.: КМ Академія, 2002. 316 с.

3. Общее учреждение министерств. СПб.: Сенатская тип., 1811.

4. Орлик В. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2011. 18. C. 59-64.

5. Орлик В. Казенна палата. Енциклопедія історії України. Т. 4. К. Наукова думка. 2007. С.20-21.

6. Орлик В. Казенні палати в системі фінансового управління Російської імперії в кінці XVIII – у ХІХ ст. (на матеріалах Київської губернії). Український історичний журнал. 2003. № 2 (449). С. 66-73.

7. Орлик В. Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. Український історичний журнал. 2008. № 5. C. 187-195.

8. Орлик В. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період. Кіровоград: Імекс ЛТД, 2007. 631 с.

9. Орлик В. Селянство України в фіскальній політиці імперій Романових і Габсбургів. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. 2007. С. 83-86.

10. Орлик С. Правові джерела з історії податкової політики уряду Російської імперії в роки Першої світової війни. Соціум. Документ. Комунікація. 2019. Вип. 7. С. 160-182.

11. Орлик С. Тернопільське польове казначейство в системі казначейської служби російської окупаційної влади у містах Західної України в період Першої світової війни. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль. Вип. 1. Ч.1. 2017. С. 60-69.

12. ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Спб., 1831.

13. Учреждения для управления губерний Всероссийския империи. М., 1775. 215 с.

14. Шандра В. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. К. 2005. 427 с.

Біографія автора

Оксана Шпортун, Центральноукраїнський технічний університет

аспірант кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2020-02-10