КРЕАТИВНИЙ КЛАС ЯК ЕЛЕМЕНТ НОВІТНЬОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ

  • Людмила Шимченко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: креативність, креативний клас, креативні індустрії, креативна економіка, знаннєва економіка, творчість, інновації, «розумна спеціалізація», соціоекономіка, цифрові технології.

Анотація

Світова громадськість перебуває в процесі трансформації, що проявляється на різних рівнях, у різних формах; сягає різного рівня глибини та інтенсивності; призводить як до позитивних, так і негативних наслідків. Одним із негативів є зниження життєвого рівня великої частини населення, а позитивом – активний пошук людиною себе в цьому новому «цифровому» світі. Нове мислення, нові знання та ідеї забезпечують новизну поступу, поєднують людей в групи, класи, суспільства, здатні по-новому забезпечувати розвиток.

         Метою статті, відповідно, постало: дослідити систему становлення креативного класу як новаторів думки, ідеї, інновації, поступу.

         У статті розкрито змістове наповнення поняття «креативність» через показники інформації, ідеї, творчості, знань та новаторства. На основі дослідження причин збільшення уваги до креативності як процесу, що охопив світовий розвиток, дійшли до висновку про закономірність концентрації досліджуваного явища в трансформаційних умовах, що забезпечує пошук «оптимального» та інтенсифікує перехід до «економіки знань».

Аналізуючи форми застосування креативності, звернули увагу на кінцевий продукт – інновації, за рахунок яких стали розвиватися креативні індустрії, відбувся процес формування креативного класу. У статті проаналізовано систему формування креативного класу, креативних індустрій як вагомих механізмів подолання проблеми перехідного етапу від індустріальної до інформаційної економіки, як форми нової зайнятості населення, як напрямку єднання творчих, ініціативних, талановитих та ідейних людей.

 Досліджуючи процес функціонування креативних індустрій, звернули увагу на їх поєднанні з системою «розумної спеціалізації», що в результаті забезпечує перехід до інформаційної економіки. Креативні індустрії забезпечують формування креативної економіки, яка була розглянута як нова модель зростання за рахунок людського капіталу. Уважаємо, що вдале поєднання людського капіталу з елементами «розумної спеціалізації» гарантує оновлений розвиток регіонів, сприяє приходу інвестицій як в економічні, так і в соціальні процеси, забезпечуючи, тим самим, формування соціоекономіки. У форматі соціоекономіки креативність виступає формотворчим елементом, забезпечуючи особистісне становлення людини з її реалізацією пріоритету «бути», а не лише «мати».

У результаті проведеного дослідження прийшли до висновку, що процес становлення креативного класу та розвитку креативної економіки в великій мірі залежить від людини, суспільства та вмілої державної політики.

Посилання

1. Вахович І. М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 182-186.

2. Вахович І. М., Чуль О. М. Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу. Бізнес інформ. 2014. № 9. С. 57-65.

3. Давимука С. А., Федулова Л. І. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 12-21.

4. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. Львів, 2017. 528 с.

5. Лошковська Х. С. Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності. Бізнес інформ. 2015. № 5. С. 41-45.

6. Робинсон К. Совершим же революцию в обучении! URL: http//www.ted.com/talka/nir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html (дата звернення: 24.09.2018).

7. Сакало О.Є. Креативний клас як провідна група сучасного суспільства. Грані. 2015. № 8. С. 77-80.

8. Ушкаренко Ю. В., Чмут А. В., Синякова К. М. Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 67-72.

9. Хокинс Д. Креативная экономика: как превратить идеи в деньги. М.: Классика-XXI, 2011.

10. Федулова Л.І. Перспективи розвитку креативної економіки в Україні. Економічний вісник університету. 2016. № 37/1. С. 63-68.

11. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будуще. М.: Классика – ХХІ. 2005. 430 с.

12. Чуль О. М. Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку. Економічний форум. 2017. № 1. С. 77-83.

Біографія автора

Людмила Шимченко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат філософських наук,

доцент кафедри документознавства

Опубліковано
2020-02-10