НЕВІДОМА ПРАЦЯ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ З ІСТОРІОГРАФІЇ ПИСАНКАРСТВА

  • Віктор Ткаченко Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
Ключові слова: С. Шамраїв, писанка, архів, джерела, історіографія, вивчення.

Анотація

Автором оприлюднюються матеріали з історіографії українського писанкарства кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст., підготовлені С. Шамраєвим. Дослідник намагається проаналізувати найбільш відомі видання М. Сумцова, С. Кулжинського, М. Кордуби, В. Ястребова, М. Валуйка, И. Беньковського, Р. Тірелова та інших, що надруковані в Україні та за її межами. На початку роботи автор зазначає, що ще до 20-х років ХХ ст. виявлена література про писанки складається з невеликих заміток, які згадують про існування писанок та відзначають потребу їх дослідження. Для їх огляду ним використовувався «хронологічно-бібліографічний метод» у поєднанні з намаганням показати, як підходили до висвітлення того чи іншого питання різні дослідники писанок.

С. Шамраїв розпочав своє дослідження літератури з авторів, які висвітлювали походження писанок; вказує, яких поглядів вони дотримувалися та зазначає, що загалом існує два: перший, який більш науково доведений і пов’язаний з язичницьким культом яйця, а  – другий з християнством, яке використало символіку у своїх інтересах.

Автор розглянув і питання самого виготовлення писанок, коли це робили, в який час, які інструменти, фарби використовували, які існують технології оздоблення тощо.

Не оминув він й питання висвітлення дослідниками орнаментації писанок, їх походження, зокрема і класифікації, наводячи запропоновані розробки з цього питання Венкеля, Сумцова, Кордуби, Кульжинського та інших учених. Зазначаючи, що загалом усі розробки можна розділити на три напрямки.

Метою статті є публікація архівного першоджерела та ознайомлення із ним широкого загалу науковців.

У ході роботи було використано методи пошуку, систематизації, аналізу отриманих даних.

Опрацювання Наукового архіву Інституту археології НАН України та інших джерел, дало можливість автору констатувати, що проблематика історіографії писанкарства розроблялася у 20-х рр. ХХ ст. різними дослідниками, є досить різноплановою, потребує належного опрацювання і введення до наукового обігу.

Посилання

1. Науковий архів ІА НАН України. Ф. 9. Од. зб. № 135/в. 15 арк.

2. Ткаченко В. Рукописна спадщина Василя Кравченка про походження крашанки та писанки // НТЕ. 2013. № 2. С. 133–138.

3. Ткаченко В. Писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука // Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 34. С. 64–70.

4. Ткаченко В. Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ століття // НТЕ. 2017. № 2. С. 96–111.

5. Ткаченко В. Джерело з історіографії українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Переяславський літопис: збірник наукових статей / [ред. колегія: Коцур В. П. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 13. С. 120–129.

Біографія автора

Віктор Ткаченко, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник                            

Опубліковано
2020-02-10