ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

  • Руслана Тимченко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: документознавство, професійна освіта, освітня програма, професійна підготовка, фахові компетентності.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню професійної підготовки майбутнього документознавця в процесі навчання. Професійна освіта розглядається як найважливіша передумова науково-технічного прогресу, що спрямована на досягнення загального рівня професіоналізму суспільства та служить засобом формування, розвитку та самоствердження особистості. Схарактеризовано основні невирішені проблеми, що стосуються професійної підготовки майбутніх фахівців та сучасний стан системи професійної підготовки фахівців з документознавства в закладах вищої освіти. Здійснено аналіз освітньої програми щодо підготовки документознавців та розглянуто детальний перелік компетентностей майбутнього фахівця в межах спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)». З’ясовано, що відповідно до міжнародних підходів та вимог роботодавців, а також для полегшення мобільності студентів, відбулося укрупнення спеціальностей.

Здійснений аналіз свідчить, що актуальним питанням сьогодення в Україні є рівень і якість підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)», які б мали не тільки професійні знання, уміння і навички, а й вирізнялися мобільністю та конкурентоспроможністю. Доведено, що професійна підготовка є сукупністю властивостей суб’єкта діяльності, яка визначає його професійний рівень властивостей як суб’єкта діяльності, професійний рівень компетентності і дозволяє йому демонструвати певну соціальну цінність та відповідати потребам і можливостям ринку праці. А також визначає готовність до діяльності, адекватної здібностям та кваліфікації в системі соціопрофесійних відношень, здатність нести особисту соціальну і професійну відповідальність за прийняття рішень..

Посилання

1. Бездрабко В. В. Від діловодства до керування документаційними процесами: із досвіду термінологічних означень та розрізнення значень. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. Київ, 2009. Вип. 3. С. 13-22.

2. Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2011. 599 с.

3. Гайсинюк Н. А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис… канд. пед. н. Київ. 2003. 23 с.

4. Гаращук О. В. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти в Україні : дис... канд. екон. Наук : 08.09.01. Київ, 2007. 321 с.

5. Гнезділова К. М. Шляхи оцінювання якості вищої освіти. Вісник Черкаського ун-ту. Cер. Пед. Науки. 2009. Вип. 165. С. 33–37.

6. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 03. 11. 2019).

7. Максимова О. П. Підготовка майбутніх економістів до аналітичної діяльності у процесі вивчення дисциплін соціально–гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2013. 20 c.

8. Малик Г. М. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця. Вища школа. 2012. №1. С. 70-85.

9. Наконечна О. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00. 04. Київ, 2014. 20 c.

10. Національна доктрина розвитку освіти : Указ Президента України від 17. 04. 200 № 347 / 2002. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (дата звернення: 18. 03. 2019).

11. Освітньо-професійна програма Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Документознавство)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Переяслав–Хмельницький, 2017. 19 с.

12. Ткаченко Н. В., Федорченко В. В. Проблеми підготовки сучасних економістів у системі вищої освіти України. Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка. 2011. № 3. С. 31-35.

Біографія автора

Руслана Тимченко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри

документознавства

Опубліковано
2020-02-10