ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМ РЕФОРМ ГРОШОВОГО ОБІГУ М. СПЕРАНСЬКОГО

  • Анатолій Сустрєтов Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: М. Сперанський, «План фінансів», асигнації, гроші з металу, реформи, історіографія.

Анотація

У статті досліджено історіографію ХІХ – ХХІ століть щодо проблематики впровадження реформ грошового обігу М. Сперанським на початку ХІХ ст. Були висвітлені погляди дослідників на роль М. Сперанського та інших діячів (М. Балуг’янського, М. Мордвінова, Д. Гур’єва, Б. Кампенгаузена та ін.), які брали участь у питаннях розробки «Плану фінансів». Установлені також основні причини, які спонукали до реформаторських дій уряду в питаннях обігу грошей та фінансової системи загалом в наявному науковому доробку, оскільки фінансова система знаходилася в системній кризі, яку не вдалося вирішити попереднім державним діячам, що поєдналося із зовнішніми факторами. Проаналізовано рівень висвітлення в літературі процесу реформ, а також фактори, які призвели до невдач з ряду принципових положень реформи (низький рівень реалізації державного майна тощо). В дослідженні йде мова про оцінку в історіографії реформ М. Сперанського, і указано на, переважно, позитивному ставленні до тих норм «Плану фінансів» та заходів, які передбачалися задля їх реалізації, відмінності в поглядах на причини, внаслідок яких реформа зазнала невдачі (автори вказують важку зовнішньополітичну ситуацію через постійні війни, в яких брала участь Російська імперія). У статті встановлено, що протягом ХІХ – ХХІ століть дослідники приділяли значну увагу питанням реформ М. Сперанського. У науковому доробку ця проблематика розглядається в контексті загальних питань історії грошового обігу України, Російської імперії, у рамках висвітлення його біографії та державної діяльності, ряд праць присвячений суто реформам фінансів в 1810-х роках. Здебільшого, про спробу фундаментальної реформи грошового обігу в науковий доробок вносять іноземні автори, концентруючи увагу на загальнодержавних аспектах, не враховуючи регіональні особливості та специфіку впровадження реформи, її впливу на місцях.

Посилання

1. Аникеева А.А. Роль М.М. Сперанского в отечественной финансовой мысли. Финансы и кредит. № 1 (385). 2010. С. 90-95.

2. Аникеева А.А. Финансовая система М.М. Сперанского и ее содержание. Финансы и кредит. № 5 (389). 2010. С. 90-95.

3. Быков В.А., Копанев А.А. Опыт налоговых реформ М.М. Сперанского 1810 года и современность. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «экономика и экологический менеджмент». №2. 2015. С. 126-131.

4. Голицин Ю. П. Рынок ценных бумаг и соціально-экономические реформы в России (XIX– начало XX вв.). Денежные реформы в России. История и современность. М., 2004. С. 90-97.

5. Губарева Т.И. Финансово-правовые и институциональные проблемы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: монография. М.: 2010. 192 с.

6. Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии: исторический очерк. Санкт-Петербург: Тип. В. Ф. Киршбаума , 1903. С. 253.

7. Дубянский А. Н. Финансовая Реформа в России в Начале ХІХ века. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.5. вып.2. 2012. С. 91-98.

8. Желтоносов В.М., Гудакова Л.В. Финансово-кредитные отношения в России: исторический аспект: Учеб. пособие. 2-е изд., доп. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008. 347 с.

9. Комиссаренко А.И. К вопросу о состоянии финансовой системы в России в конце XVIII – начале XIX вв. Денежные реформы в России. История и современность. М., 2004. С. 48-52.

10. Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. Санкт-Петербург : Издание Императорской Публичной библиотеки, 1861 (В типографии 2-го отделения собственной Е. И. В. канцелярии). Т. 1, (ч. 1 и 2). XVIII, 283 с.

11. Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. Київ, Наук. думка, 1971. 175 с.

12. Левичева И. Н. Особенности становления денежной системы и проведения денежных реформ в России в XIX– начале XX вв. Денежные реформы в России. История и современность. М., 2004. С. 98-113.

13. Муравьева Л.А. Деньги и денежное обращение в России в первой половине XIX в. Финансы и кредит. №21. 2011. С.71–80.

14. Назарова И. А. Факторы устойчивости российских денег: дискуссии отечественных экономистов XVIII– начала XIX вв. о перспективах бумажно-денежного обращения. Денежные реформы в России. История и современность. М., 2004. С. 53-60.

15. Никольский П. С. Финансовая составляющая войны России против наполеоновского нашествия в 1812-1815 годы. Гуманитарные науки. №3, 2012. С. 76-83.

16. Орлик В. М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2011. Вип. 18. С. 59-64

17. Орлик В.М. До питання фінансової складової війни 1812 р. Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: погляд крізь віки: тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф., Київ, 5 грудня 2012 р. К., 2012. С.34-36.

18. Орлик В. Органи фінансового управління Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2004. 7. С. 75-81.

19. Орлик В.М. Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. Український історичний журнал. 2008. № 5. С. 187-195

20. Орлик В. М. Селянство України в фіскальній політиці імперій Романових і Габсбургів. Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст. 2007. Вип.13. C. 83-86.

21. Орлик В. М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: Монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. 631 с.

22. Орлик С. Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії. Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. 2013. Вип.33. С. 259-262.

23. Семенкова Т. Г., Семенков А. В. Денежные реформы России в XIX веке. СПб., 1992. 144 с.

24. Середонин С. М. Граф М. М. Сперанский. Очерк государственной деятельности. СПб. : Тип. товарищества «Общественная польза», 1909. 189 с.

25. Скоморович І.Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні: дис. …докт. екон. наук: 08.00.01. Львів, 2017. 479 с.

26. Скороход О. До історіографії грошового обігу на півдні України у дореформений період. Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 листопада 2015 р.. Кіровоград – Київ – Переяслав-Хмельницький. С.75-77.

Біографія автора

Анатолій Сустрєтов, Центральноукраїнський національний технічний університет

аспірант кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2020-02-07