СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАВОВЕ ПОЛЕ

  • Інна Левченко ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: стандартизація, стандарти, охорона праці, система стандартів безпеки праці, нормативна база.

Анотація

У статті розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань у сфері стандартизації охорони  праці,  здійснено  порівняльний  аналіз  європейських  та  міжнародних  стандартів у галузі охорони праці.

Авторка зауважила на адаптації законодавства України, яке передбачає реформування її правової системи та поступове приведення у відповідність із європейськими та міжнародними стандартами охорони праці, з метою  визначення єдиних та загальноприйнятих правових, соціально-економічних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності  людини  під  час  трудової  діяльності. 

У дослідженні висвітлено стан стандартизації у сфері охорони праці,  проведено  порівняльно-правовий аналіз відповідності  та розробки   рекомендацій   з метою подальшого наближення законодавства України до вимог acquis communautairе.

Подано визначення основної термінології, яка розкриває суть проблеми: «система стандартів безпеки праці», «стандартизація», «стандарти» тощо. Розглянуто види стандартизації та зроблено опис деяких стандартів національної системи стандартизації охорони праці.

У дослідженні йдеться про новий стандарт  ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Вимоги та рекомендації щодо застосування», який є одним з найбільш очікуваних стандартів у світі.

Авторкою закцентовано на важливості й необхідності формування чіткої системи стандартизації в Україні, що покращить стан у галузі охорони праці.

Посилання

1. ISO 45001. Очікувані зміни в управлінні професійною безпекою та здоров'ям. URL: http://oppb.com.ua/articles/iso-45001-ochikuvani-zminy-v-upravlinni-profesiynoyu-bezpekoyu-ta-zdorovyam.

2. Бакка М.Т., Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація. Навчальний посібник з грифом МОН України. Житомир: Ж1Т1, 2002. 337 с.

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник. Львів: Афіша, 2004. 276 с.

4. Закон України «Про стандартизацію». Редакція від 03.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.

5. Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулювання ДП «Укрметртестстандарт». URL: / http://csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4169:----iso--------&catid=122:2015-09-15-07-01-23&lang=uk.

6. Комплекс стандартів національної стандартизації України. URL: https://studopedia.su/2_979_tema--kompleks-standartiv-natsionalnoi-standartizatsii-ukraini.html.

7. Попадюк О.В. Аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості України. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. С. 117-133.

8. Стандартизація та сертифікація. URL: http://foodtecnology.info/standartizatsiya-ta-sertifikatsiya.

9. Стандарти України 2000: покажчик. Львів, 2000. 320 с.

10. Технічна енциклопедія TechTrend. URL: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=6846.

11. Ткаченко В.В. Основы стандартизации. Москва, 1986. 200 с.

12. Шабельник Л.Ю. Підходи до типізації та систематизації стандартів промислової продукції в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2016. Випуск 10, Ч. 2. С. 135-138.

Біографія автора

Інна Левченко, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор історичних наук,

доцент кафедри теорії та

методики

професійної підготовки

Опубліковано
2020-02-07