ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • Тетяна Курченко Національний авіаційний університет
Ключові слова: інформація, інформаційні послуги, інформаційно-освітні потреби, студенти-іноземці, бібліотека, Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету.

Анотація

У статті узагальнено практичний досвід забезпечення інформаційно-освітніх потреб студентів-іноземців в Науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету. Проведено аналіз теоретичних засад та сучасного практичного досвіду організації роботи з іноземними студентами в закладах вищої освіти України, виявлено особливості цієї категорії студентів, щодо забезпечення інформаційних потреб в процесі навчання, спрощення їх адаптації до умов освітнього, інформаційного та побутового середовища країни перебування.

У статті зазначається, що Національний авіаційний університет є одним із провідних навчальних закладів, що надає освітні послуги  іноземним студентам. З’ясовано, що Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює інформаційне забезпечення та обслуговування іноземних студентів на загальних засадах і не має у своєму складі окремого структурного підрозділу для роботи лише з цим студентським контингентом. Але для іноземних студентів створені достатні умови для інтелектуального та фізичного доступу до інформаційних ресурсів через сайт бібліотеки і в її комп’ютерних класах.

У статті також розглядаються проблеми, пов’язані із безпосереднім обслуговуванням іноземних студентів у підрозділах бібліотеки і професійною готовністю бібліотечного персоналу до спілкування, що має певну специфіку.

З’ясовано що Науково-технічна бібліотека НАУ за десятиліття роботи з іноземними студентами набула цікавого і корисного досвіду з організації роботи з цією категорією читачів та забезпеченню їх інформаційно-освітніх потреб. Обґрунтовано необхідність узагальнення та поширення цього досвіду, як і удосконалення забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів в НТБ НАУ.

Посилання

1. Бабенко Ж. В. Основні етапи розвитку теорії інформаційних потреб. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: Збірник матеріалів наук.-практ. конференції, присвяченої 100-річчю Хмельницької ОУНБ ім. Островського (м. Хмельницький, 21 вересня, 2001 р.). Хмельницький: Б. в. 2001. С. 52-55.

2. Бакало О. М. Особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах (на прикладі Національного авіаційного університету). Проблеми та перспективи розвитку освіти: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Київ,17-18 квітня, 2015 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. С.57-58.

3. Бакало О. М. Врахування національних та індивідуальних особливостей іноземних студентів під час навчання у вищих навчальних закладах України. Сучасний соціально-гуманітарний дискурс: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 21 березня, 2015р.): у 5-х. частинах. Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. Ч.1. С. 68-69.

4. Бакало О. М. Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих технічних навчальних закладах: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: Національний авіаційний університет, 2017. 23 с.

5. Борик С. М. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: вивчення інформаційних потреб. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: Матеріали V Міжнародної наук.- практ. конференції ( м. Львів, 11-12 вересня 2013р.) / Під заг. ред. О. В. Шишка. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 499-509.

6. Довгодько Т. І. Загальнонаукова підготовка іноземних студентів до навчання в авіаційному університеті: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :13.00.04.Київ: Національний авіаційний університет, 2014. 20 с.

7. Зарубінська І. Б. Особливості навчання іноземних студентів при експорті освітніх послуг. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Київ: 2013. Вип.6. С. 103‒113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_6_14.

8. Коваль Т. Удосконалення системи обслуговування користувачів: сучасні підходи та їх реалізація. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Львів, 25 жовтня 2012 р.). Львів: Вид-во Львів. політехніки. 2012. С. 428-436. URL http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16553/1/43-428-436.pdf

9. Коваль Т. Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ,2012. Вип. 34. С. 7 12.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_1

10. Коваль Т. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти. Бібліотечний форум України. 2007. № 2. С. 20-23.

11. Ковальчук Г. К. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів в сучасних умовах. Бібліотечний вісник. № 11.2013.С. 12-20.

12. Коржик Н. А. Інформаційні потреби користувачів бібліотек вищих навчальних закладів. Вісник ХДАК. Харків, ХДАК, 2007. Вип. 20. С. 108‒113.

13. Курченко Т. Є., Паскал Ж. В. Інформаційне обслуговування іноземних студентів в Науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету. Інформація та соціум: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції ( м. Вінниця, 28 квітня, 2017 р). Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С.34-37.

14. Мельник Н. І. Стратегічні аспекти розвитку освітнього простору і вимоги маркетингового аналізу до сфери підготовки студентів іноземців. Вісник Книжкової палати. 2003. № 6. С. 35‒36.

15. Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології: монографія. Київ: Академія, 2009.76 с.

16. Нілова І. Інформаційні потреби як метазасіб діяльності студентів Наукові праці НБУВ. Київ: Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, 2000. Вип. 5. С. 46-54.

17. Павленко Т. Б. Сучасні тенденції розвитку бібліотек вищих навчальних закладів: до 90-річчя Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету. Харків: ХНМУ, 2012. 11с. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/134/6/Тенденции_Павленко.pdf.

18. Рибаченко Л. І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946-2000 рр.): автореф. дис.… на здобуття ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ: Луганський педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2001. 20 с.

19. Офіційний веб-сайт Національного авіаційного університету. URL: https://nau.edu.ua/.

20. Офіційний веб сайт НТБ НАУ. URL: http://www.lib.nau.edu.ua/main/.

21. Офіційний веб-сайт Інституту міжнародного співробітництва і освіти НАУ. URL: http://imco.nau.edu.ua/

22. Офіційний веб-сайт Центру міжнародної освіти НАУ. URL: http://dmz.nau.edu.ua/ua

23. Татьянченко О. О. Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання: автореф. дис… на здобуття ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1997. 24 с.

24. Терещенко Н. М. Інформаційне обслуговування іноземних студентів в університетській бібліотеці: автореф. дис.…. на здобуття ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: КНУКІМ, 2005. 20 с.

25. Тіщенко О. М. Фактори, що впливають на процес адаптації іноземних студентів під час навчання на підготовчому відділенні вищого навчального закладу. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали Міжнародної наук.- практ.конференції, 21-22 березня 2013р. К.: НАУ, 2013. С.99-100.

26. Тіщенко О. М. Особливості етапів адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наук. праць. Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. Вип. 39. С.449-454.

27. Шилюк О. Діяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Вища школа. 2008. № 5.С. 52-54.

Біографія автора

Тетяна Курченко, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії

 та документознавства

Опубліковано
2020-02-06
Як цитувати