РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • Олена Коломієць Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Оксана Головата Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформаційна культура, інформаційні технології, бібліотека закладу вищої освіти, документознавець.

Анотація

У статті розглядається поняття «інформаційна культура» та підходи до її формування. Проаналізовано інформаційну культуру особистості як умову успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві, як складову частину загальної культури, що орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності. Особливу увагу приділено проблемі формування інформаційної  культури особистості майбутнього фахівця в процесі навчання в закладі вищої освіти, зокрема майбутнього документознавця, для якого  інформаційна культура є невід'ємним компонентом його професійної компетентності.

Представлено діяльність бібліотеки закладу вищої освіти як центру накопичення і зберігання суспільно значущих масивів інформації. Проведено аналіз процесу взаємодії бібліотеки вищого закладу освіти (на прикладі бібліотеки Центральноукраїнського національного технічного університету) і користувачів інформаційних ресурсів у сучасних умовах, що виникають під впливом розвитку інформаційних технологій у бібліотечній сфері та освіті в цілому. Наголошено на важливості місця бібліотеки в інформаційному просторі та її ролі в процесі підготовки фахівців нової формації.

Акцентується увага на діяльності бібліотеки ЦНТУ щодо формування інформаційної культури майбутніх фахівців документно-інформаційної сфери з урахуванням їхніх навчальних та науково-дослідницьких потреб. Визначено заходи інформаційно-бібліографічного та навчально-виховного характеру, організаційно-педагогічні умови ефективної роботи бібліотеки з формування інформаційної культури майбутнього документознавця.

У висновках наголошено, що завданням сучасної освіти є створення умов для розвитку інформаційної культури особистості, яка забезпечить уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного інформаційного суспільства. Означено перспективні напрямки діяльності бібліотеки закладу вищої освіти з формування інформаційної культури майбутнього фахівця, зокрема, подальше використання інноваційних технологій в організації роботи та формування електронних ресурсів на вимогу навчального процесу та наукової діяльності університету.

Посилання

1. Антоненко І.Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процесами (досвід Австралії). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2006. № 3. С.61-65.

2. Антонченко М.А. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. № 1 (8). С.161-166.

3. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. № 5. С. 21-28.

4. Барма О. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв). Вісник Львіського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип.9. С. 254-263.

5. Бездрабко В. В. Підготовка наукових кадрів із документознавства в Україні: модерні відповіді на виклик часу. Наукові записки / Національний університет «Острозька академія». Острог, 2009. Вип.1.С. 241-254.

6. Власова Г.В. Дидактичні основи комп'ютерної підготовки фахівців із спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» /Г.В. Власова, Л.І. Титова, О.В. Шмегера. Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: зб. матеріалів наук. конф. (Київ, 18 грудня 2002 р.) /Держ. акад. кер. кадрів культури і мистець. К., 2002.С.81-85.

7. Гендина Н.И. Основы информационной культуры. Основы информационной культуры: сб. метод.материалов. Кемерово,1999. С.6-7.

8. Гендина Н.И., Рябцева Л.И. Решение ключевых задач информационной підготовки граждан и реализация образовательной функции библиотеки Интернета. Библиотековедение. 2012. № 1. С. 41-43.

9. Давидова І.О. Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління. Вісник ХДАК. 2014. Вип. 45. С. 78-84.

10. Електронні інформаційні ресурси бібліотеку піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства /О.С. Онищенко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2011. 248 с.

11. Єпіфанова О., Савельєва В. Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім.. В. Даля). Вісник Львіськогоун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип.6. С. 279-290.

12. Кулешов С.Г. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем. Архіви України. 2003. № 1-3(251). С.53-64.

13. Левшин М. Педагогічна сутність поняття «інформаційна культура» особистості. Вища освіта України.2002.№3.С.67-74.

14. Матвієнко О.В. Досвід підготовки інформаційних спеціалістів в зарубіжних країнах. Рідна школа. 2001. № 10. С.76-77.

15. Семенюк Е.А. Інформаційна культура суспільства і прогрес інформатики. НТІ. Сер.1. 1994. №7. С.3.

16. Філіпова Л.Я. Інтернет-технології в системі підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали між нар. наук.-прак. конф. (Донецьк, 30 берез.- 1 квіт. 2011 р.) / Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2011. С.141-143.

17. Філіпова Л.Я. Нова наукова проблематика спеціальності «Документознавство, архівознавство»: вимоги часу. Документознавство. Біліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-22 трав. 2008 р.) / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. К., 2008. С.83-85.

18. Філіпова Л.Я. Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інформаційно-документної сфери. Вісн. Книжк. палати. 2003. № 10. С. 29-31.

19. Шевченко Т.Є. Бібліотека вищого навчального закладу в сучасному інформаційному просторі. Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 червня 2004 р. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. С. 200-206.

20. Шемаєва Г.В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія. Х.:ХДАК, 2008. 289с.

21. Шемаєва Г.В. Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації. Вісник Харківської державної академії культури. 2013. Вип. 40. С.42-48.

Біографії авторів

Олена Коломієць, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри  суспільних наук,

інформаційної та архівної справи

Оксана Головата, Центральноукраїнський національний технічний університет

викладач кафедри суспільних наук,

інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2020-02-06