СУЧАСНІ ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЯК СКЛАДОВА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД

  • Алла Істоміна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: наукова комунікація, історіографічні джерела, грошовий обіг, банківсько-кредитні установи, Наддніпрянська Україна, пореформений період.

Анотація

У статті розглянуто сучасні історіографічні джерела як складову наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період. Наголошено, що саме в наукових працях розглядаються актуальні та дискусійні питання, а автори через свої дослідження комунікують із іншими дослідниками, намагаючись аргументувати свою точку зору.

Доведено, що проблеми грошового обігу та діяльності банківсько-кредитних установ на теренах Наддніпрянської України в пореформену добу стали предметом дослідження в працях багатьох сучасних науковців. Проте окремі питання грошового обігу в губерніях Наддніпрянської України, зокрема, особливості грошових реформ, купівельна спроможність грошей, ставлення населення до грошових знаків та боротьба владних інститутів із фальшивомонетництвом, усе ж залишаються недостатньо дослідженими в сучасній історіографії. У той же час вивченням проблем банківської діяльності займаються не лише історики, а й юристи та економісти. Це пов’язано із прикладним характером подібних досліджень, адже вивчення досвіду функціонування банківських установ, часом навіть негативного, може враховуватися в розв’язанні проблем сучасності, на чому і наголошують фахівці. Отже, проблеми грошового обігу та діяльності банківсько-кредитних установ на теренах Наддніпрянської України в пореформену добу відображені в низці історіографічних джерел, які становлять собою надзвичайно важливу складову сучасної наукової комунікації.

Посилання

1. Ананьич Б.В. (1991). Банкирские дома в России 1860-1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Ленинград. 198 с.

2. Андрюшин С. А. (2004). Особенности денежного обращения в России: уроки истории. Денежные реформы России: История и современность: Сборник статей. М. : Древлехранилище. С. 115-124.

3. Байбиков В.Ю. (2014). Денежная реформа С.Ю. Витте в оценке консерваторов. Гуманитарные науки. №1. С. 52–57.

4. Бойко-Гагарин А. С. (2017). Половина матрыцы фальшивомонетчика для подделки рубля Николая ІІ Романова. Банковский вестник. Минск. №12(653). С. 57-68.

5. Бойко-Гагарин А. С. (2019). Половина матриці для підробки 1 копійки Російської імперії кін. ХІХ – початку ХХ ст. Конотопські читання. №10. С. 68-72.

6. Бруханчик Е. А. (2011). Положение банковских служащих в белорусских губерниях Российской империи в начале XX в. Труд. Профсоюзы. Общество. № 3. С. 75-77.

7. Бруханчик Е. А. (2019). Русская историография кредитно-финансовой системы Российской империи (1861-1914): подходы к изучению, методология и методика исследования. Журнал Белорусского государственного университета. История. № 3. С. 101-109.

8. Бугров О. В. (2004). На пути к «золотому рублю». Денежные реформы России: История и современность: Сборник статей. М.: Древлехранилище. С. 68-79.

9. Бугров О. В. (2012). Государственный банк 1860-1917. М.: ЗАО ИПК «Интеркрим–Пресс». 263 с.

10. Бугров О. В. (2013). Золотой стандарт в России: выбор пути (1867-1897). Деньги, экономика и общество: материалы междунар. нумизматического симпозиума при САН. Кошице. С. 84-87.

11. Васильев Я.А. (1998). Банки Новгородской губернии и их деятельность. 1860-1914 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Новгород. 15 c.

12. Венгерська В.О. (1997). Утворення та діяльність державних банківських установ на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. Київ. 40 с.

13. Венгерська В.О. (1998). Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Житомир. 196 с.

14. Ганжов Е. А. (2013). Провинциальные кредитно-финансовые учреждения России и их вклад в развитие народного хозяйства в период с 1861 по 1917 гг. (на материалах Курской губернии): автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Белгород. 25 с.

15. Грузицкий Ю. Л. (2002). Городские общественные банки дореволюционной России (история возникновения и развития). Финансы и кредит. №11. С. 58-62.

16. Демешко Ю.О. (2013). Участь купецтва у функціонуванні банківської сфери Новоросійського краю (початок ХІХ ст. – 60-ті рр. ХІХ ст.). Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. Вип. 22. С. 26-33.

17. Дерев’янкін Т. І., Сайкевич О. Д. (2000). З історії державного регулювання ринкової економіки Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.). Історія нар. госп-ва та екон. думки України: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 31-32. С. 54-67.

18. Довжук І.В. (2013). Діяльність Селянського поземельного банку в Україні на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. 22. C. 34-39.

19. Донченко Л. (2001). Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російської імперії. Вісник Національного банку України. № 8. С. 49-53.

20. Дроздова Е. А. (2009). Уровень образования банковских служащих в Беларуси (начало XX в.). Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI в.: матер. научно-практич. конф. молодых ученых БГПУ, Минск, Беларусь, 30 мая 2008 г. Минск. С. 110-112.

21. Дружкова І.С. (2001). Приватні кредитні заклади Одеси (1796-1830 рр.). Записки історичного факультету. №11. С. 246-249.

22. Дружкова І.С. (2004). Кредитно-банківські установи на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст. (історичний аспект): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Одеса. 220 с.

23. Дружкова І.С. (2005). Правові умови розвитку кредитно-банківських установ в 1860-70-х рр. XIX ст. на Півдні України. Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 5. С. 42-52.

24. Дружкова І.С. (2006). Формування та розвиток кредитно-банківських установ в Одесі в пореформений період (1870-х рр.). С. 90–98. URL: http://istznu.org/page/issues/21/21/druzhkova.pdf

25. Ишкинина А. А. (2010). Деятельность Уфимского отделения Государственного банка Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. (1865-1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Уфа. 28 с.

26. Кириллов А. К. (2001). Городские общественные банки как часть городского хозяйства. Муниципальная экономика. №2. С. 34-45.

27. Кириллов А. К. (2002). Городские банки Западной Сибири во второй четверти ХІХ – початку ХХ века.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Новосибирск. 349 с.

28. Кириллов А. К. (2003). Городские банки Западной Сибири (вторая четверть ХIХ – начало XX века). Новосибирск: «Офсет». 192 с.

29. Кочисов Г. Г. (2011). Городские общественные банки в системе местных финансов России второй половины XIX века : автореф. дис. ... канд. экономич. наук: 08.00.01. Москва. 25 с.

30. Краснікова О.М. (1999). З історії становлення і функціонування земельних банків в Україні (1861−1918 рр.). Український історичний журнал. №6. С. 64-69.

31. Крохмалюк Д. (2000). Банківська справа в Україні у складі Російської імперії (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.). Вісник НБУ. 9. С. 58-63.

32. Левицький В. О. (2018). Легка промисловість українських губерній Російської імперії в другій половині XIX - на початку XX століття. Броди: Просвіта. 391 с.

33. Левичёва И. Н. (2004). Особенности становления денежной системы и проведения денежных реформ в России в ХІХ – начале ХХ вв. Денежные реформы России: История и современность: Сборник статей. М.: Древлехранилище. С. 98-115.

34. Мартынов С.Д. (1993). Финансы и банкирский промысел: Штиглиц, Гинцбурги, Поляковы, Рябушинские. Санкт-Петербург: Пирс. 89 с.

35. Мельников М. В. (2008). Этапы проведения денежной реформы С Ю. Витте. Вестник Челябинского государственного университета. 15 (116). С. 49-54.

36. Мельников М. В. (2010). Судьба золотого рубля: споры между сторонниками и противниками денежной реформы С. Ю. Витте (1895-1897 гг.). Новый исторический вестник. 23. С. 11-22.

37. Міщенко В. І., Корогод Г. І. (1999). Становлення і розвиток кредитно-фінансової системи на Сумщині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Суми: Слобожанщина, 76 с.

38. Молчанов В. Б. (2011a). Вплив грошової реформи С. Ю. Вітте (1895–1898 рр.) на життєвий рівень населення Підросійської України. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. Вип. 19. С. 129-150.

39. Молчанов В.Б. (2011b). Вплив селянської реформи 1861 р. на добробут населення України. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. Вип. 18. С. 95-104.

40. Москалюк М. М. (2007). Загальний нарис промислового розвитку України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. 257 с.

41. Москалюк М. М. (2009). Розвиток переробної промисловості у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Тернопіль : Рада. 336 с.

42. Москалюк М. М. (2012). Розвиток обробної промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ ‒ на початку ХХ століття : монографія. Тернопіль : ТНПУ. 299 с.

43. Мошенський С.З. (2014). Фінансові центри України та ринок цінних паперів індустріальної епохи. London. 453 с.

44. Муравьёва Л. А. (2004). Денежная реформа С. Ю. Витте (1895-1897 гг.). Денежные реформы России: История и современность: Сборник статей. М. : Древлехранилище. С. 79-87.

45. Муравьева Л.А. (2013). Банки и кредит в России во второй половине ХІХ – начале ХХ в. Финансы и кредит. 45 (573). С.71-80.

46. Муравьёва Л. А. (2014). Реформы министра финансов Н. Х. Бунге. Финансы и кредит. №17. С. 51-61.

47. Новікова І. Е. (2006a). З історії становлення вітчизняної банківської системи ринкового типу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Актуальні проблеми економіки. № 8 (62). С. 3-9.

48. Новікова І. Е. (2006b). Організація банківської справи на Поділлі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Формування ринкових відносин в Україні. № 12 (67). С. 131-135.

49. Новікова І. Е. (2006c). Становлення банківської системи Києва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: економіка. № 90. С. 50-53.

50. Новікова І. Е. (2007a). Загальноросійська політика та її роль у становленні та розвитку вітчизняної банківської системи ринкового типу в другій половині ХІХ ст. Фінансова система України: становлення та розвиток: Збірник наук. праць. Острог: вид-во Національний університет «Острозька академія». Вип. 9.: У 4-х част. Ч.3. С. 130-140.

51. Новікова І. Е. (2007b). Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення. Історія народного господарства та екон. думки України. Вип. 39-40. С. 172-180.

52. Новікова І. Е. (2009a). Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (другої половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.00.01. Київ. 19 с.

53. Орлик В.М. (2003). Казенні палати в системі фінансового управління Російської імперії в кінці XVIII – у ХІХ ст. (на матеріалах Київської губернії). Український історичний журнал. 2. С. 66-73.

54. Орлик В. М. (2007). Селянство України в фіскальній політиці імперій Романових і Габсбургів. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип.13. C. 83-86.

55. Орлик В.М. (2011). До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ХVІІІ. С. 59-64.

56. Орлик М. В. (2018). Зародження банківської кредитної системи в Російській імперії та Наддніпрянській Україні у другій половині XVIII–на початку ХІХ ст. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип.1 (43). С. 75-82.

57. Орлик М. В. (2019а). Еволюція лихварства в Наддніпрянській Україні (друга половина XVIII–початок ХХ ст.). Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. Полтава. 2019. №1 (92). С. 6-14.

58. Орлик М. В. (2019b). Розвиток банківського кредитування в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Економічний вісник університету: зб. наук праць. Переяслав-Хмельницький. Вип. 42. С. 217-223.

59. Орлик С. В. (2012). До питання реалізації фіскальної політики уряду земськими інституціями yкраїнських губерній Російської імперії. NOVA UKRAINA. Zeszyty historyczno-politologiczne. № 12. С. 5-13.

60. Орлик С. (2013a). Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії. Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. Вип.33. С. 259-262.

61. Орлик С. (2013b). К вопросу денежной реформы 1862-1863гг. в Российской империи. Деньги, экономика и общество: материалы междунар. нумизматического симпозиума при САН (г. Кошице, Словакия, 16-19 мая 2013 г.). Кошице. С. 82-83.

62. Орлик С. В. (2015). Розмінні марки та казначейські знаки у грошовому обігу в Україні в період Першої світової війни. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. Число 26–27. С. 141-148.

63. Орловський Б. М. (1997). Селянські господарства України і становлення ринкових відносин після реформи 1861 р. Історія нар. госп-ва та екон. думки України: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 29. С. 81-89.

64. Петишкина С. (1995). Первая банковская революция в России закончилась тогда же, когда началась первая социалистическая – в 1917 году. Деловые люди. № 55. С. 72-76.

65. Погребинская В. А. (2009). Социально-экономические проблемы России второй половины ХIХ – начала ХХ века. М.: ИНФРА-М. 209 с.

66. Рогачевская М. А. (2017). Н. Х. Бунге – российский учённый-экономист и государственный деятель ХІХ века. Историко-экономические исследования. Т.18. №2. С. 279-308.

67. Рукавицын И. А. (2013a). Финансовые и кредитные учреждения Украины конца ХІХ – начала ХХ века в открытках, документах и фотографиях: в 2 т. Киев: Книга-плюс, Т. 1. 352 с.: ил.; Т. 2. 368 с.: ил.

68. Рукавіцин І. (2013b). Установи Державного банку на українських землях на початку ХХ століття. Вісник Національного банку України. № 5. С. 4-9.

69. Савич В. (2004). Державний земельний (іпотечний) банк як елемент інфраструктури іпотечного ринку. Банківська справа. № 3. С. 10-16.

70. Саломатина С. А. (2015). Интеграционные процессы в банковской системе Российской империи в конце XIX в.: статистический анализ. Электронный научно-образовательный журнал. История. Москва. Т. 41. №6(8-41).

71. Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. (2004). Історія грошей і банківництва: підручник. Київ. 340 с.

72. Степанов В. Л. (2004a). Предпосылки денежной реформы С. Ю. Витте: политика министра финансов И. А. Вышнеградского (1887-1892). Отечественная история. № 5. С.49-69.

73. Степанов В.Л. (2004b). Разработка концепции денежной реформы 1895–1897 гг.: роль предшественников С. Ю. Витте. Денежные реформы России: История и современность: Сборник статей. М. : Древлехранилище. С. 60-66.

74. Ткаченко А. О. (2001). Нормативно-правове регулювання діяльності міських громадських банків у другій половині ХІХ ст. Підприємництво, господарство і право. № 8. С. 92-94.

75. Ткаченко А. О. (2000). Положення про міські громадські банки 1862 р. як джерело нормативноправового регулювання банківської діяльності. Збірник наукових праць, присвячений 75-річчю Державного архіву Сумської області (Суми, 25–27 трав. 2000 р.). Суми : Сумський обласний архів. С. 79-83.

76. Ткаченко А. О. (2010). Створення та розвиток системи міських громадських банків у Росії в другій половині ХІХ ст. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 5(44). С. 211-216.

77. Шандра В. І. (2012). Розвиток банківської справи та її організаційних форм в Україні (другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХІІ. С. 145-149.

78. Шапкин И. Н. (1999). Из истории лоббизма в России. Представительские организации российского капитала во второй половине ХІХ – начале ХХ векав. М.: МАЭП. 200 с.

79. Шевченко В. В. (2008a). Організація функціювання банкірських установ Південної України (XIX - початок XX ст.). Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст. Вип. 15. C. 189-194.

80. Шевченко В. В. (2008b). Правове регулювання банкірської діяльності у підросійській Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.). Український історичний збірник. Вип. 11. С. 133-139.

81. Шевченко В. В. (2009). Приватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ – початку ХХ ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ. 246 с.

82. Шевченко В. В. (2010). Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ. 266 с.

83. Шевченко В. В. (2012). Стан та перспективи вивчення банкірського підприємництва на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Вип. 20. С. 317-328.

84. Ярошенко Т. (2006). Наукові комунікації ХХІ століття: електронні ресурси для науки та освіти України. Бібліотечний вісник. № 5. С. 17-22.

85. Orlyk, S. (2015). Financial reforms and currency in the Russian Empire in the 60-ies of the XIX century. Pieniądz a propaganda. Wspólne dziedzictwo Europy. Warszawa, p. 212-216.

Біографія автора

Алла Істоміна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Директор Видавничого дому «АДЕФ-Україна»,

здобувачка кафедри

 історії України

Опубліковано
2020-02-06
Як цитувати
Істоміна, А. (2020). СУЧАСНІ ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЯК СКЛАДОВА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД. Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, (8), 156-188. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-8-156-188