ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  • Інна Демуз ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Олександр Бабак ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: компетенції, компетентність, організаційно-управлінська компетентність, професійна культура, управління, управлінська культура документознавця, менеджер

Анотація

У статті розкрито поняття організаційно-управлінської компетентності та особливості її формування в майбутніх фахівців з документознавства в процесі їхньої професійної підготовки; окреслено структуру та зміст управлінської (менеджерської) компетентності. Розглянуто існуючі в науковій літературі класифікації професійних компетенцій фахівців-документознавців, запропоновані Г. Малик, Л. Філіповою та іншими дослідниками.

Встановлено, що в загальному вигляді науковці трактують організаційно-управлінську компетентність як готовність до виконання організаційних та управлінських завдань, наявність ціннісних орієнтацій, здатність прийняття індивідуальних і колективних управлінських рішень; здатність приймати оптимальні управлінські рішення; сприймати, аналізувати і реалізовувати управлінські інновації в професійній діяльності. При цьому акцентовано увагу на першочерговості саме управлінської (менеджерської) складової даної компетентності.

Проаналізовано такі суміжні з організаційно-управлінською компетентністю поняття як «професіоналізм управління», «професійна культура», «компетентнісний профіль документознавця», «управлінська культура документознавців».

Звернуто увагу на змістовий компонент вітчизняної документознавчої освіти, в якому, поряд із документознавчим, інформаційним, лінгвістично-комунікаційним, правознавчим циклом навчальних дисциплін, студенти опановують управлінський, пов'язаний із формуванням у них організаційно-управлінської компетентності. Проаналізовано інформацію з сайтів закладів вищої освіти, що засвідчило підготовку документознавців з управлінськими функціями. Наголошено, що вказані фахівці можуть реалізуватися на таких управлінських посадах: керівник адміністративного апарату (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії); керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів); керівник/спеціаліст служби документаційного забезпечення управління; менеджер архівних державних та комерційних установ; менеджер з реклами та маркетингових комунікацій; менеджер з управління персоналом; менеджер інформаційної діяльності; керівник відділу реклами; офіс-менеджер; HR-менеджер (управлінець людськими ресурсами в організації); PR-менеджер тощо.

Посилання

1. Білянін Г. І. Управлінська компетентність менеджера в системі безперервної освіти // Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2013. № 3 (21). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1508

2. Бриль Ю. О. Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Огієнка. Педагогічні науки. Випуск 1 (92). 2018. С. 54-63.

3. Веремчук О. Формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах: змістовий аспект // Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). № 4 (55), 2016. С. 145-149.

4. Демуз І. Інформаційно-аналітична складова професійної компетентності майбутніх документознавців // Соціум. Документ. Комунікація. Вип. 7. Серія Історичні науки. 2019. С. 26-46.

5. Малик Г. Д. Компетентнісний профіль документознавця // Вісник Харківської державної академії культури. 2013. Вип. 41. С. 82-92.

6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» № 336 від 29.12.2004 (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 621 від 25.09.2013 та № 951 22.09.2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 .

7. Половенко Л. Управлінська компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю // Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12-13. С. 220-223.

8. Попчук О. В. Професійна культура документознавця: навч.-метод. посіб. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2013. 80 с.

9. Слободяник М. С. Компетентнісний підхід як чинник удосконалення підготовки майбутніх документознавців // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. Донецьк: Юго-Восток, 2012. С. 110-111.

10. Стрельбицька С. М. Організаційно-управлінська компетентність у контексті базових компетентностей майбутніх соціальних працівників // Педагогічні науки: збірник наукових праць. 2017. Випуск LXXVII. Том 2. С. 117-121.

11. Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект // Вісник Книжкової палати. 2009. № 1. С. 25-28.

12. Ягоднікова В. В. Формування управлінської компетентності в умовах професійно-креативного середовища ВНЗ. URL: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pedagogica/72526.doc.htm .

Біографії авторів

Інна Демуз, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства

Олександр Бабак, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

викладач кафедри документознавства

Опубліковано
2020-02-06