ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ З ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА «ҐРУНТИ» ТЕРИТОРІЇ «ЗАДНІПРСЬКИХ МІСЦЬ» ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ.

  • Андрій Бутко Центральноукраїнський технічний університет
Ключові слова: територія «Задніпрських місць» Миргородського та Полтавського полків Гетьманщини, природні угіддя, документи з прав власності на «ґрунти».

Анотація

У статті розглянутоісторико-джерелознавчий аспект дослідження документів зі прав власності на природні угіддя та господарські об’єкти  «Задніпрських місць» Гетьманщини, як складової частини джерел з історії заселення та господарського освоєння цієї території протягом ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Визначено, що з початку 40-х рр. ХVІІІ ст. генеральна старшина Гетьманщини та полкова старшина Миргородського і Полтавського полків за схваленням російського імперського уряду на задніпровській території посилюють та поширюють політику колонізації в її глиб, від річок Дніпра і Тясмину, в напрямку річок Синюхи і Бугу. Та визначним чинником заселення та господарського освоєння території «Задніпрських місць», була так звана «народна колонізація», так як переважна більшість документів із прав власності належить рядовим козакам, але під постійним контролем з боку козацької полкової та сотенної старшини Гетьманщини.

У результаті узагальнення існуючих у документах з прав власності відомостей підтверджено той факт, що попервах «ґрунти» (в це широке поняття в період ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. входили земельні, водні, лісові природні угіддя) відходили до посадових осіб, козацької старшини, козаків та поселян на правах займанщини, або надавалися за службу, а пізніше вже почали і продаватися, передаватися в спадок, даруватися. Всі ці операції потрібно було юридично закріпити, тобто отримати письмове підтвердження від міських, сотенних, полкових, генерального урядів. Таким чином, на руках у власників з’являються посвідчувальні документи про право власності на «ґрунти» – урядові кріпості, купчі, універсали, духовні та дарчі записи та ін.

Дослідження документів із прав власності на задніпровські «ґрунти» Миргородського і Полтавського полків, дають нам можливість скласти певне уявлення про право власності – володіння, користування та розпоряджання природніми угіддями та господарськими об’єктами, юридичний процес при переході права власності на них протягом ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. Документи містять багатий фактичний історичний, юридичний, економічний, філологічний, топонімічний, іменний та генеологічний матеріали.

Посилання

1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 10. ред. Г.Ф. Карпова. СПб: тип. брат. Пантелеевых, 1878. 838 с.

2. Горобець В. Конфліктне повсякдення місцевої влади Гетьманату середини ХVІІІ століття: полковник миргородський versus сотник цибулевський. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. К.: Інститут історії України. 2012. С. 253-286.

3. Иванов П. А. Материалы по истории Запорожья в ХVІІІ в. Записки Одесского общества истории и древностей. Т. ХХ. Одесса. 1897. С. 60-100.

4. Караката М. М. Давнє минуле Андрусівки (Історія села). 50-річчю Радянської влади присвячується. Київ. 1967. 112 с.

5. Материалы для истории Южнорусского края в XVIII веке (1715-1774), извлеченные из старых дел Киевского губернского архива А.А. Андриевским. Одесса, 1886. 433с.

6. Мицик Ю. Про участь чигиринців у заселенні нашого краю у часи Нової Січі. Січеславський альманах. 2011. № 6. С. 85-89.

7. Орлик В. Фіскальний апарат Гетьманщини (1654-1764 рр.). Бористен. 2010. №8. С. 25-28.

8. Орлик В.М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ХVІІІ. К.: Ін-т історії України НАН України. 2011. С. 59-64.

9. Пасека Богдана Хмельницкого. Киевская старина. Т. 72. Книга первая. Раздел: документы, известия и заметки. Киев: тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1901. 21 с.

10. Пивовар А.В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. Київ: Академперіодика. 2003. 336 с.

11. Пивовар А.В., Бутко А.О., Дідик В.Ф. Документи з прав власності на «задніпрські ґрунти». – Рукопис.

12. Полонська-Василенко Н.Д. Заселення Південної України в половині XVIII століття (1734-1775). Ч. 1. Заселення Нової Сербії та Слов’яносербії. Мюнхен: Український вільний університет. 1960. 222 с.

13. Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Врацлавське, Чернігівське воєводства). 1569-1673. Упорядн.: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. К. Ґрімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. Київ. 2002. 983 с.

14. Січова О.В. Витоки і початковий етап колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина ХVІІІ століття). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2004. Вип.74-76. С. 37-40.

15. Січова О.В. Ставлення гетьманського уряду К.Розумовського до створення Нової Сербії. Рукописна та книжкова спадщина України. К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. 2007. Вип. 12. С. 124-134.

16. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687). Упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. Київ-Львів. 2004. 1118 с.

17. Універсали Івана Мазепи (1687–1709). Частина ІІ. Упорядн.: І. Бутич, В. Ринсевич. Київ-Львів. 2006. 800 с.

18. Шамрай С. До історії залюднення Степової України в XVIII столітті (Крилівщина і Лизаветщина). Записки історико-філологічного відділу ВУАН. Кн. XXIV. Київ. 1929. С. 207-302.

19. Шиян Р. «Фронтир зовнішній» і «фронтир внутрішній»: концепція південноукраїнського прикордоння між 1680-ми-1750-ми роками. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. XXXІІ. Запоріжжя: ЗНУ. 2012. С. 96-105.

20. Orlyk Mikhailo. On the history of money circulation in the territory of New Serbia and Elisavetgrad province 1750-80s, XVIII century. Pieniądz i systemy monetarne. Wspólne dziedzictwo Europy. Augustów –Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. 2012. S. 247-249.

21. Wpisydotycząceczterechwojewództw: bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiegoiwołyńskiegozlat 1569-1673 wniesionedoksiągMetrykiKoronnej. URL: https://agad.gov.pl/?page_id=392

Біографія автора

Андрій Бутко, Центральноукраїнський технічний університет

аспірант кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2020-02-06