CHARACTERISTICS OF THE SOURCES OF STUDY OF COUNTERFEIT COINS AND BANKNOTES IN THE MONETARY CIRCULATION IN UKRAINE IN THE IMPERIAL PERIOD (1795-1917)

  • Андрій Бойко-Гагарін National Museum of History of Ukraine
Keywords: Russian Empire, money forging, methodology of forgery discovery, archive materials, museum collections.

Abstract

Investigating of the processes of counterfeiting coins in Ukraine in the imperial period is possible using of a number of material, pictorial, behavioral and written sources. The main material source in the study of the chosen topic are the counterfeit of coins and banknotes. These artifacts, in turn, are stored in museum collections and private, sometimes contained as a material evidences in archival cases stitched as the separate sheets inside. The pages of cases of the State archives reveal various aspects of the investigated type of crime in the specified period have rather high value and considerable potential in studying of the topic of money counterfeiting. Although there are some disadvantages with the use of the newspaper periodicals, messages in the Imperial presses expand our understanding of the processes of counterfeiting. The published works of the previous researchers are stored in the holdings of libraries, as well as in private book collections are uploaded to the Internet bases and resources, also the personal pager in the social media for the scientists which are also useful when studying the topic. Fake coins sold at numismatic auctions are recorded in the relevant sales catalogs. Additional data provides researchers with photos and videos saved in the state historical archives.

References

1. Державний архів Київської області. Ф. 7. (Фонд «Київська тюремна інспекція»). Оп. 5. Од. зб. 1129. 34 арк.

2. В аптеке. Листок-Копейка. Еженедельный юмористический журнал. № 142. Санкт-Петербург, 1912. С. 2.

3. Фабрика фальшивых кредиток. Южная Копейка. №. 28 апреля. Киев, 1911. С. 2.

4. Фальшивомонетчик. Южная копейка. № 196. 24 июня. Киев, 1911. С. 4.

5. Фальшивомонетчики. Киевские отклики. № 292. 2 декабря. Киев, 1911. С. 3.

6. Фальшовники грошей. Діло. Ч. 274. 8 (20) грудня. Львов, 1895. С. 3.

7. Фальшывыя деньги. Киевские Вести. № 171. 4 (17) декабря. Киев, 1907. С. 1.

8. Ящик фальшивомонетчиков. Черниговское слово. № 2575. 20 ноября. Чернигов, 1915. С. 4.

9. Kotsur V., Boiko-Gagarin A. Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over Dnipro land) // East European historical bulletin. Drohobych, 2019. Issue 11. P. 66-77.

10. Бойко-Гагарін А., Родіонова О. Тогочасні підробки 100 карбованців 1917 року у колекції НМІУ // Нумізматика і фалеристика. Київ, 2018. № 3. С. 22-25.

11. Войцехівська І. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми // Міжвідомчий збірник наукових праць. Архівознавство археографія Джерелознавство. Джерелознавчі дисципліни. Київ, 2001. Вип. ІІІ. С. 265.

12. Деммени М. Сборник указов по монетному и медальному делу в России, помещенных в Полном Собрании Законов с 1649 по 1881 г. С.-Петербург: Издание Вел. Кн. Георгия Михайловича, Выпуск 1. 1887.

13. Змигродзкий К.А. Каталог монет и медалей Музея Витебской ученой архивной комиссии. Витебск: Типография насл. М.Б. Неймана, 1911.

14. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство: підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Либідь, 2002. 488 с.

15. Кисельова А. Веб-сайт Державного комітету архівів України: загальний огляд структури змісту // Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. Київ, 2004. Випуск 13. С. 484-499.

16. Ковалевська О. Візуальні студії. Нариси з соціо-культурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями: колект. Монографія – Удод О., Веременич Я. та ін. Ін-т історії України. Київ: Генеза, 2018. С. 119.

17. Колобова, И. Н. (2015) Материалы Национального исторического архива Беларуси о деятельности фальшивомонетчиков ХІХ в. // Studia i Materialy Pieniadz a propaganda. Wspolne dziedzictwo Europy. Augustiow-Warszawa, pp. 208.

18. Коцур В.П. Актуальні напрямки та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2013. Вип. 33. С. 3.

19. Коцур В.П. Історіографія українського скарбознавства // Український Нумізматичний Щорічник. Київ, 2017. № 1. С. 15-32.

20. Коцур В.П. Щодо проблеми використання матеріалів «чорної» археології в наукових дослідженнях з нумізматики // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки». 22-23 червня 2016 р. Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 11-14.

21. Лисенко Л.В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення, опису та реставрації: до проблеми класифікації понять // Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2003. Випуск 8. С. 220-221.

22. Нумізматичний аукціон «Дукат». Монети і бони України і світу. 23 квітня 2005 р. # 1. Лот 209. Київ, 2005.

23. Огуй О.Д. Спеціальні історичні дисципліни та філологія: місця дотику та визначення методології пошуків // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського. Київ, 2003. Число 10. Частина 1. С. 105.

24. Орлик В. Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2006. No 13. С. 97–110.

25. Орлик В.М. Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХVІІІ початку ХХ ст. Історія науки і біографістика. 2010. No 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-2/10_orlyk.pdf

26. Орлик В.М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ початку ХХ ст. 2011. No 18. C. 59–64.

27. Орлик В.М. Інформаційний потенціал WEB-ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав Хрестоносців). Матеріали наукової конференції з міжнародною участю. Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі. 14 березня 2013 р. Київ, 2013. С. 129-133.

28. Орлик С.В., Бойко-Гагарін А.С. Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни // Український нумізматичний щорічник. Переяслав-Хмельницький, 2017. № 1. С. 143-164.

29. Орлик, С. В. (2018) Российские фальшивые кредитные билеты в Галиции в годы Первой мировой войны // Банкаускі Веснік. Минск, (2). 51-54.

30. Орлик, С. В. (2018) Фінансова політика російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.). Автореф. дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.02. Київ, 2008. 35 с.

31. Орлик, С. В. (2018) Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 716 c.

32. Орлик, С. В.; Бойко-Гагарін, А. С. (2017) Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни // Український нумізматичний щорічник. Київ, № 1. С. 143-164.

33. Санцевич А.В. Роль особових архівних фондів у краєзнавчій роботі // Тези доповідей і повідомлень «IV республіканська конференція з історичного краєзнавства». Київ, 1989. С. 95-96.

34. Супруненко С.І. Електронні бібліотеки в Україні: створення, розвиток та використання // Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики сьогодення». м. Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р. К.: НАККІМ, 2012. С. 651-653.

35. Тимошина, Н. Н. (2015) О фальшивомонетничестве начала ХІХ в. по воспоминаниям Владимирского губернатора, князя И.М.Долгорукова // Тезисы докладов и сообщений. Восемнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва-Коломна. 20-25 апреля 2015 г. Москва, 2015. С. 200.

36. Шпортун О. Нумізматичні веб-сайти України // Studia I Materialy «Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice». Bialystok, 2016. № 1. S. 174-179.

37. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Відділ газетних фондів. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/70 (дата звернення: 20.01.2018).

Author Biography

Андрій Бойко-Гагарін, National Museum of History of Ukraine

Ph.D. in historical science, deputy director of development

Published
2020-02-06
How to Cite
Бойко-Гагарін, А. (2020). CHARACTERISTICS OF THE SOURCES OF STUDY OF COUNTERFEIT COINS AND BANKNOTES IN THE MONETARY CIRCULATION IN UKRAINE IN THE IMPERIAL PERIOD (1795-1917). Society. Document. Communication, (8), 55-75. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-8-55-75