ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИВЧЕННЯ ФАЛЬШИВИХ МОНЕТ ТА БАНКНОТ В ГРОШОВОМУ ОБІГУ УКРАЇНИ В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ (1795-1917)

  • Андрій Бойко-Гагарін Національний музей історії України
Ключові слова: Російська імперія, фальшування грошей, методологія дослідження процесів фальшування монет, архівні матеріали, музейні колекції

Анотація

Розкриття теми вивчення процесів фальшування монет в Україні в імперську добу можливе шляхом дослідження низки речових, зображальних, поведінкових та писемних джерел. Основним речовим джерелом у вивченні обраної теми є збережені до нашого часу тогочасні підробки монет та банкнот. У свою чергу ці артефакти зберігаються в музейній та приватних зібраннях, інколи в якості речових доказів містяться вшитими як окремі аркуші в кримінальних справах, збережених в архівах. Високу цінність та вагомий потенціал у вивченні теми фальшування грошей мають державні архіви, сторінки справ яких розкривають найрізноманітніші аспекти досліджуваного виду злочину у вказаний період. Хоча газетній періодиці і притаманні деякі недоліки, повідомлення на шпальтах імперської преси розширюють уявлення про процеси підробки грошей. Опубліковані праці попередніх дослідників зберігаються у фондах бібліотек, а також у приватних книгозбірнях, завантажені в інтернет-бази та ресурси, особисті сторінки соціальних мереж науковців, також стають у нагоді при вивченні теми. Продані фальшиві монети на нумізматичних аукціонах зафіксовані в відповідних каталогах продажів. Додаткові дані надають дослідникам фото та відео-матеріали, збережені в дежавних історичних архівах.

Посилання

1. Державний архів Київської області. Ф. 7. (Фонд «Київська тюремна інспекція»). Оп. 5. Од. зб. 1129. 34 арк.

2. В аптеке. Листок-Копейка. Еженедельный юмористический журнал. № 142. Санкт-Петербург, 1912. С. 2.

3. Фабрика фальшивых кредиток. Южная Копейка. №. 28 апреля. Киев, 1911. С. 2.

4. Фальшивомонетчик. Южная копейка. № 196. 24 июня. Киев, 1911. С. 4.

5. Фальшивомонетчики. Киевские отклики. № 292. 2 декабря. Киев, 1911. С. 3.

6. Фальшовники грошей. Діло. Ч. 274. 8 (20) грудня. Львов, 1895. С. 3.

7. Фальшывыя деньги. Киевские Вести. № 171. 4 (17) декабря. Киев, 1907. С. 1.

8. Ящик фальшивомонетчиков. Черниговское слово. № 2575. 20 ноября. Чернигов, 1915. С. 4.

9. Kotsur V., Boiko-Gagarin A. Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over Dnipro land) // East European historical bulletin. Drohobych, 2019. Issue 11. P. 66-77.

10. Бойко-Гагарін А., Родіонова О. Тогочасні підробки 100 карбованців 1917 року у колекції НМІУ // Нумізматика і фалеристика. Київ, 2018. № 3. С. 22-25.

11. Войцехівська І. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми // Міжвідомчий збірник наукових праць. Архівознавство археографія Джерелознавство. Джерелознавчі дисципліни. Київ, 2001. Вип. ІІІ. С. 265.

12. Деммени М. Сборник указов по монетному и медальному делу в России, помещенных в Полном Собрании Законов с 1649 по 1881 г. С.-Петербург: Издание Вел. Кн. Георгия Михайловича, Выпуск 1. 1887.

13. Змигродзкий К.А. Каталог монет и медалей Музея Витебской ученой архивной комиссии. Витебск: Типография насл. М.Б. Неймана, 1911.

14. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство: підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Либідь, 2002. 488 с.

15. Кисельова А. Веб-сайт Державного комітету архівів України: загальний огляд структури змісту // Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. Київ, 2004. Випуск 13. С. 484-499.

16. Ковалевська О. Візуальні студії. Нариси з соціо-культурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями: колект. Монографія – Удод О., Веременич Я. та ін. Ін-т історії України. Київ: Генеза, 2018. С. 119.

17. Колобова, И. Н. (2015) Материалы Национального исторического архива Беларуси о деятельности фальшивомонетчиков ХІХ в. // Studia i Materialy Pieniadz a propaganda. Wspolne dziedzictwo Europy. Augustiow-Warszawa, pp. 208.

18. Коцур В.П. Актуальні напрямки та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2013. Вип. 33. С. 3.

19. Коцур В.П. Історіографія українського скарбознавства // Український Нумізматичний Щорічник. Київ, 2017. № 1. С. 15-32.

20. Коцур В.П. Щодо проблеми використання матеріалів «чорної» археології в наукових дослідженнях з нумізматики // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки». 22-23 червня 2016 р. Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 11-14.

21. Лисенко Л.В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення, опису та реставрації: до проблеми класифікації понять // Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2003. Випуск 8. С. 220-221.

22. Нумізматичний аукціон «Дукат». Монети і бони України і світу. 23 квітня 2005 р. # 1. Лот 209. Київ, 2005.

23. Огуй О.Д. Спеціальні історичні дисципліни та філологія: місця дотику та визначення методології пошуків // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського. Київ, 2003. Число 10. Частина 1. С. 105.

24. Орлик В. Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2006. No 13. С. 97–110.

25. Орлик В.М. Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХVІІІ початку ХХ ст. Історія науки і біографістика. 2010. No 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-2/10_orlyk.pdf

26. Орлик В.М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ початку ХХ ст. 2011. No 18. C. 59–64.

27. Орлик В.М. Інформаційний потенціал WEB-ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав Хрестоносців). Матеріали наукової конференції з міжнародною участю. Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі. 14 березня 2013 р. Київ, 2013. С. 129-133.

28. Орлик С.В., Бойко-Гагарін А.С. Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни // Український нумізматичний щорічник. Переяслав-Хмельницький, 2017. № 1. С. 143-164.

29. Орлик, С. В. (2018) Российские фальшивые кредитные билеты в Галиции в годы Первой мировой войны // Банкаускі Веснік. Минск, (2). 51-54.

30. Орлик, С. В. (2018) Фінансова політика російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.). Автореф. дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.02. Київ, 2008. 35 с.

31. Орлик, С. В. (2018) Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 716 c.

32. Орлик, С. В.; Бойко-Гагарін, А. С. (2017) Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни // Український нумізматичний щорічник. Київ, № 1. С. 143-164.

33. Санцевич А.В. Роль особових архівних фондів у краєзнавчій роботі // Тези доповідей і повідомлень «IV республіканська конференція з історичного краєзнавства». Київ, 1989. С. 95-96.

34. Супруненко С.І. Електронні бібліотеки в Україні: створення, розвиток та використання // Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики сьогодення». м. Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р. К.: НАККІМ, 2012. С. 651-653.

35. Тимошина, Н. Н. (2015) О фальшивомонетничестве начала ХІХ в. по воспоминаниям Владимирского губернатора, князя И.М.Долгорукова // Тезисы докладов и сообщений. Восемнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва-Коломна. 20-25 апреля 2015 г. Москва, 2015. С. 200.

36. Шпортун О. Нумізматичні веб-сайти України // Studia I Materialy «Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice». Bialystok, 2016. № 1. S. 174-179.

37. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Відділ газетних фондів. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/70 (дата звернення: 20.01.2018).

Біографія автора

Андрій Бойко-Гагарін, Національний музей історії України

кандидат історичних наук, в.о. заступника генерального директора з розвитку

Опубліковано
2020-02-06