СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: імідж, інтернет-технології, інформаційно-комунікаційні технології, заклади вищої освіти, вебсайт, Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека НАУ, інституційний репозитарій.

Анотація

У статті розкрито актуальну проблему формування та підтримання позитивного іміджу закладів вищої освіти країни шляхом використання сучасних інтернет-технологій. Процес формування і розвитку сучасного конкурентоспроможного закладу вищої освіти відбувається під впливом низки суб’єктивних і об’єктивних чинників, серед яких позитивний імідж освітньої установи відіграє чи не найважливішу роль. Формування позитивного іміджу ЗВО розглядається автором як системний процес відповідно до суспільних потреб і вимог цифрового суспільства. Здійснюється цей процес шляхом реалізації низки функцій, найбільш актуальною та ефективною із яких в умовах сьогодення є репрезентація діяльності освітньої установи в мережі Інтернет. Серед засобів, завдяки яким відбувається генерування інформації про ЗВО, його позиціонування на ринку науково-освітніх послуг та формування позитивного іміджу, є інтернет-сайт освітньої установи. Роль сучасних інтернет-технологій у формуванні позитивного іміджу ЗВО у статті простежуєтьсяя на конкретних прикладах їх використання менеджментом Національного авіаційного університету. Для отримання конкурентної переваги менеджмент НАУ зосереджує увагу на широкому представленні на сайті тих напрямків діяльності, що мають вагомі багаторічні здобутки (наприклад, Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету) та значний інноваційний потенціал (підготовчі курси, друга вища освіта, курси з підготовки до ЗНО, англомовний проект, який пропонує вивчення фахових дисциплін англійською мовою, HUB-НАУ – простір неформальної освіти, місце для навчання та саморозвитку поза навчальними заняттями). Важливою для підтримки іміджу установи в зовнішніх і внутрішніх наукових комунікаційних процесах є діяльність Науково-технічної бібліотеки НАУ, яка є своєрідною інформаційна система, що забезпечує вільний доступ як студентської, так і науково-педагогічної громадськості до світових інформаційних ресурсів на принципах рівності та доступності інформації.

Отже, сучасні інтернет-технології є визначальними для формування іміджу навчального закладу, оскільки не лише надають практично необмежені можливості використовувати майже всю існуючу у світі інформацію, але й можливість якнайширшого та всебічного самопредставлення ЗВО в мережевому суспільстві. Відтак, щоб зберегти тенденцію зростання власного рейтингу, ЗВО необхідно приділяти постійну увагу упровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних систем та новітніх технологій.

Посилання

1. Арбузова Ю.В., Ротань Н.В. Формування позитивного іміджу навчального закладу. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2014. Вип. 2(7). С. 273-280. URL: http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2_7/pdf/29.pdf.

2. Бачинська О. М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах – 2013): Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2013 (м. Полтава, 14-15 лютого, 2013 р.). URL: http://www.confcontact. com/20130214_econ/4_bachinska.htm.

3. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. Київ: МАУП, 2005. 440 с.

4. Божук Л.В. Можливості мережі Інтернет у відтворенні результатів освітньої та науково-дослідної діяльності. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття – 2016: Збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8-9 вересня 2016 р.) / Під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. Полтава: Сімон, 2016. С. 202-217.

5. Василенко В. Ю. Використання інформаційних ресурсів соціальних мереж для професійно орієнтованої роботи ВНЗ. Проблеми формування інформаційної культури особистості – 2013: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Маріуполь, 1 листопада 2013 р.) / за заг. ред. Г. І. Батичко. Маріуполь: МДУ, 2013. С. 179-181. URL: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2013/kid_sbornik_2013.pdf

6. Василенко В. Ю. Особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу закладу вищої освіти. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. №1. 2019. С. 32-40.

URL: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/165304/164526.

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови: [250 000 сл. та словосполучень з дод. та доп.] / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2009. 736 с.

8. Електронний репозитарій Національного авіаційного університету (erNAU). URL: http://er.nau.edu.ua.

9. Зацерківна М.О. PR-технології у формуванні іміджу закладів вищої освіти сфери культури : дис. … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Зацерківна Марина Олексіївна. Київ: Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2019. 244 с.

10. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т. 2, № 4. С. 64-74.

11. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 69-78.

12. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Комунікаційна ефективність сайту кафедри як інструмент формування її іміджу та просування в інтернеті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 21(2). С. 190-193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

13. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посіб. Київ: Либідь, 2004. 424 с.

14. Коюда В. О., Пасько М. І. Теоретично-прикладні аспекти формування іміджу вищого навчального закладу. Проблеми економіки. №3(37). 2018. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1544534007.pdf.

15. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: підручн. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. 472 с.

16. Митко А. До питання наукових розробок в галузі іміджу та PR. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2019. Вип. 21. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25716/28-Mytko.pdf?sequence=1.

17. Офіційний веб-сайт Національного авіаційного університету. URL: https://nau.edu.ua/.

18. Офіційний веб-сайт НТБ НАУ. URL: http://www.lib.nau.edu.ua/main/.

19. Палеха Ю. І. Іміджологія: навч. посіб. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. 324 с.

20. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: монографія. Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/10087/.

21. Почепцов Г. Профессия: имиджмейкер. Київ: Студцентр, 2004. 256 с.

22. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз. Київ: АДЕФ-Украина, 2007. 328 с.

23. Присяжнюк Л. А., Кук Т. Формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти в контексті його інноваційного розвитку. Молодий вчений. 2019. № 5.2 (69.2). С. 19-25. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/5.pdf.

24. Романовська О. Поняття і структура іміджу сучасного викладача вищої школи. Теорія і практика управління соціальними системами. 2016. № 2. С. 135-146. URL: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/73508/68893.

25. Романовська О. Модель процесу управління іміджем ВНЗ. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 2. С. 26-37. URL: http://www.tipuss.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/5-3.pdf.

26. Ротовский А. А. Системний PR. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. 256 с.

27. Сорока О. В., Кривцова М. С. Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип.19. Ч. 3. С. 65-70. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_3_2018ua/19_3_2018.pdf.

28. Фадєєва М. В. Психологічні проблеми підготовки керівників ЗНЗ до формування позитивного іміджу освітньої організації в контексті сучасних соціально-економічних умов. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред.) та ін. Київ: Геопринт, 2009. Вип. 11. Ч. 2. С. 295-302.

29. Фадєєва М. В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої установи : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : 19.00.07. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2010. 24 с.

Біографія автора

Людмила Божук, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії

та документознавства

Опубліковано
2020-02-06