СОЦІОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ

  • Алла Зленко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Олена Ісайкіна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: студенти, освіта, студентське самоврядування, вищі навчальні заклади, соціалізація, комунікація, світовий освітній простір.

Анотація

Студентське самоврядування у ВНЗце особлива форма самостійної суспільної діяльності студентів і аспірантів з реалізації функцій управління життям студентського колективу у відповідності з метою і задачами, що стоять перед ним. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичоклідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

В сучасній Європі студенти беруть доволі активну участь у забезпеченні якості вищої освіти та управлінні вищими навчальними закладами, яке здійснюється, зокрема, через органи студентського самоврядування. Натомість в Україні функціонування інституцій студентського самоврядування досить малоефективне, причому як для вирішення власне студентських проблем, так і з точки зору оптимізації навчального процесу. Однією з найсуттєвіших перешкод залишається майже повна залежність студентських самоврядних інституцій (студентського самоврядування, профспілок, професійних і громадських товариств, університетських ЗМІ тощо) від адміністрації ВНЗ.  

Істотною проблемою залишається пасивність, інертність, індиферентність студентської спільноти у ставленні до багатьох актуальних проблем студентського самоврядування. Частково це може пояснюватися недостатньою поінформованістю студентів щодо можливостей студентського самоврядування. Зараз далеко не всі студенти усвідомлюють, яким чином студентське самоврядування може покращити їхнє становище чи вирішити конкретні проблеми. Те ж саме стосується представників адміністрацій ВНЗ та подекуди органів державного управління.

Використання всіх можливостей студентського самоврядування згідно з чинним законодавством дозволить: налагодити ефективну співпрацю між адміністрацією ВНЗ і студентами з широкого спектру питань; створити додаткові умови для зростання якості підготовки фахівців у системі професійної освіти в Україні; забезпечити подальшу інтеграцію національної освітньої системи до європейського та світового освітнього простору.

Таким чином, з огляду на вищевказане, можна стверджувати, що від того, наскільки буде усвідомлена необхідність в ефективній системі студентського самоврядування в Україні, значною мірою залежить успішність подальшої інтеграції нашої держави до європейського та світового освітньо-наукового простору.

Посилання

1. Бабіч А. Студентське самоврядування як осередок виховання лідерів // Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку: Збірник тез і статей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2012. С. 149-150.

2. Бородін Є. І., Тарасенко Т. М. Розвиток студентського самоврядування як напрям державної підтримки молоді в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. 2010. Вип. 4 (7). С. 183-191.

3. Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж.: аналіт. звіт [кер. авт. кол. Т. В. Фініков]. К. : Таксон, 2012. С. 46-47.

4. Давидюк М. І. Роль студентського самоврядування у формуванні національної еліти України: політикокультурний контекст: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. К. 2015. 246 с.

5. Зубченко С. О. Студентське самоврядування як фактор оптимізації навчального процесу у вищій школі. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1416/ (дата звернення: 28.12.2018).

6. ЗУПВО  Закон України «Про вищу освіту» від 7 грудня 2017 р. Ст. 40. URL: https://zakon.help/law/1556-VII/ (дата звернення: 26.12.2018).

7. Кін О. М. Передумови розвитку ідей студентського самоврядування в історії вітчизняної освіти // Вісник Севастопольського національного технічного університету : зб. наук. пр. Вип. 124/2011. Серія: Педагогіка. Севастополь, 2011. С. 192-197.

8. Курило В. С., Савченко С. В. Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2005. № 4. С. 4-10.

9. Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку: Комюніке // Всесвітня конференція з вищої освіти, ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 2009 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/952_011/ (дата звернення: 28.12.2018).

10. НМОНУ  Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2007 р. № 1010 «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України». URL:

11. https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3141/ (дата звернення: 26.12.2018).

12. ССІК  Студентське самоврядування в інших країнах // Громадська ініціатива «Студентський захист» URL:http://www.studzahyst.org.ua/content/studentske (дата звернення: 27.12.2018).

13. ППСС  Положенням про студентське самоврядування у ВНЗ. URL:

14. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1010290-07 (дата звернення: 26.12.2018).

15. Шеїна Л.О. Аналіз результатів соціалізації студентської молоді. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008 дата звернення: 28.12.2018).

Біографії авторів

Алла Зленко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

Олена Ісайкіна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

Опубліковано
2019-11-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##