ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ ДУША: СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ МОДЕЛІ

  • Тетяна Прудникова Кримський інженерно-педагогічний університет
Ключові слова: фразеологічна одиниця, модель, компонент душа, структурно-граматична характеристика.

Анотація

У статті здійснено аналіз структурно-граматичних моделей фразеологічних одиниць із компонентом душа у сучасній українській мові. Визначено поняття моделі в сучасному мовознавстві. Вивчено погляди лінгвістів на структурно-граматичні типи фразеологічних одиниць. На основі аналізу класифікацій і дослідженого матеріалу виділено дві групи фразеологічних одиниць із компонентом душа: фразеологічні одиниці, співвідносні за своєю будовою зі словосполученнями; фразеологічні одиниці, які структурно організовані за моделями речення. Найпоширенішою є перша група фразеологічних одиниць, серед яких найуживанішими виступають бінарні моделі: V+Nacc, V+Nqen, V+Ndat, V+Ninstr. Найбільш частотним серед полікомпонентних моделей є тричленні й чотиричленні конструкції, що мають структуру V+ prep+ N(x), де іменники-компоненти стоять у всіх непрямих відмінках. Найбільш поширеними є моделі: V+prep+Nacc, V+prep+Ngen, V+prep+Ninstr, V+prep+Nloc. Постійного розташування порядку компонентів не спостерігається. Найчастіше дієслова вживаються препозитивно до залежних слів. Найчисленнішим корпусом у досліджуваній мікросистемі є дієслівна фразеологія.

Посилання

1. Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова: Фразеологія. 2-е вид., доп. і перероб. Харків : Вища шк., 1988. 134 с.

2. Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків : Вища шк., 1987. 134 с.

3. Антоненко-Давидович Б. Д. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки. К. : Вид-во гуманіст. л-ри, 2005. 559 с.

4. Багряний Іван. Сад Гетсиманський. К. : Наук. думка, 2005. 548 с.

5. Багряний Іван. Тигролови. Морітурі. К. : Наук. думка, 2000. 362 с.

6. Бoккaччo Д. Декaмерoн: Нoвели. пер. з iтaл. М.O. Лукaшa. Днiпрoпетрoвськ : Сiч, 2000. 622 с.

7. Грозян Н. Ф. Фразеологічна мікросистема «Поведінка людини» в українській мові (структурно-граматичний аспект) // Культура народов Причерноморья. Сімферополь, 2006. № 73. С. 235–238.

8. Демський М. Т. Граматичні особливості української дієслівної фразеології // Мовознавство. 1984. № 2. С. 24–32.

9. Зубець Н. О. Мінімальні ідіоми в українській мові: автореф. дис. канд. філол. наук. Дніпропетровськ, 1997. 20 с.

10. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом «душа» (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. канд. філол. наук. Харків, 2002. 19 с.

11. Мокиенко В. М. Славянская фразеология. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 1989. 287 с.

12. Прудникова Т. І. Концепти ДУША, СЕРЦЕ, РОЗУМ: особливості вербалізації у фразеології української мови // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. 2018. № 2 (34). С. 73–79.

13. Прудникова Т. І. Фразеологічна мікросистема «душа» в українських перекладах: структурно-граматичний аспект // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. 2018. №4 (36). С. 102–109.

14. Прудникова Т. І. Фразеологічна мікросистема «Душа» в українській мові: структурно-граматичний аспект // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» Симферополь, 2005. № 2, Т. 18 (57). С. 112–115.

15. Скаб М. В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери. Чернівці : Рута, 2008. 560 с.

16. Тарасюк Г. Т. Ковчег для метеликів: новели. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 500 с.

Біографія автора

Тетяна Прудникова, Кримський інженерно-педагогічний університет

старший викладач кафедри початкової освіти

Опубліковано
2019-11-19