АКТУАЛІЗАЦІЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ

  • Тетяна Шинкар ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: запозичена лексика, англіцизми, медіатекст, інтернаціоналізація, глобалізація, ХХІ століття, мовні та позамовні чинники.

Анотація

У статті розглядається функціонування в сучасному медіатексті англіцизмів, які на початку ХХІ століття значно активізувалися, чому сприяють українсько-англійські мовні контакти в різних сферах діяльності: в економіці, у суспільно-політичній сфері, у засобах зв'язку, у побуті, культурі, політиці тощо.

З’ясовано, що серед мовних причин входження іншомовної лексики в українську мову є поповнення словникового складу української мови, розширення засобів номінації, усунення багатозначності питомого слова, вищий ступінь термінологічної визначеності запозичуваної лексеми; потреба в нових одиницях номінації, необхідність розмежування понять певної терміносфери, тенденції до номінації цілісного поняття одним словом та соціально-психологічні причини. Визначено, що поповненню української мови запозиченнями сприяє і процес універсалізації та інтернаціоналізації словникового складу. Ці мовні тенденції виявлені через використання коротких та економних з погляду мовленнєвих зусиль форм.

Досліджено, що англійські слова та словосполучення привертають увагу читача, а їхнє функціонування в тексті виконує конкретні цілі. Основна функція англіцизмів – номінативна, коли запозичена лексика називає слова, які не мають відповідників в українській мові. Рідше англіцизми називають вже існуючі поняття. Функціонування в мові англіцизмів виявляє активні динамічні процеси в сучасному українському лексиконі.

При запозиченні англійських слів автори часто демонструють варіативність написання інновацій. Тоу нинім існує невпорядкованість особливостей графічної, фонетичної, граматичної чи семантичної адаптації запозичених слів. Доволі часто те саме друковане видання демонструє написання запозичення в різних варіантах.

У розвідці проаналізовано, що одним із найбільш універсальних способів словотворення в українській та англійській мовах є словоскладання, особливо продуктивним воно є при творенні іменників. Творення цих слів представлене такими структурними типами: 1) іменник + іменник; 2) прикметник + іменник; 3) «іменник+дієслово».

Зроблено висновки, що в мові друкованих ЗМІ лексико-семантична система продовжує розвиватися в руслі тенденції інтернаціоналізації, або глобалізації, засвідчена активним запозиченням іншомовної лексики, зокрема англіцизмів, що позначають сучасні реалії, пов’язані з наукою й технікою, суспільно‑політичними процесами та ін.

Посилання

1. Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові : етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2005. 314 с.

2. Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 416 с.

3. Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : Монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. 336 с.

4. Мазурик Д. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст. ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : . 10.02.01. Львів, 2002. 21 с.

5. Мюллер В. К. Полный англо-русский русско-английский словарь. 300 000 слов и выражений. Москва : Эксмо, 2013. 1328 с.

6. Непийвода Н. Ф. Мова української наукової технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01. Kиїв, 1997. 421 с.

7. Попова Н. О. Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-і рр. ХХ ст. – початок XXI ст.) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2004. 196 с.

8. Рудакова Т. М. Принципи засвоєння неозапозичень в українській літературній мові : орфографічна адаптація. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. 2013. Книга 1. С. 129–135.

9. Стишов О. А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : Монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2003. 388 с.

10. Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття. Тернопіль : АСТОН, 2002. 349 с.

11. Фурса В. М. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. Київ : Ін-т української мови НАН України, 2005. 252 с.

12. Шаповалова Г. В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2003. 204 с.

Біографія автора

Тетяна Шинкар, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат філологічних наук,

викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

Опубліковано
2019-11-19