СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У ТЕКСТАХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

  • Оксана Бугайова Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Ключові слова: тексти соціальної реклами, дієслово як одна з центральних частин мови соціорекламної комунікації, дієслівні форми як засіб прагмалінгвістичного впливу.

Анотація

У статті визначено закономірності вибору дієслів і їх граматичних форм як своєрідних мовних сигналів-інструментів, які рекламісти застосовують, щоб здійснювати прогнозований вплив на реципієнта.

У процесі дослідження застосовано такі методи: метод аналізу та синтезу – на етапі членування текстів соціальної реклами на окремі морфологічні одиниці та групування їх за певними ознаками; метод квантитативного аналізу – задля визначення частотності використання дієслів і їх граматичних форм в українському соціорекламному тексті; функційний метод – при з’ясуванні прагматичної ролі дієслів у рекламній комунікації соціального спрямування.

Зроблено висновки, що в текстах соціальної реклами дієслово поряд з іменником посідає центральну позицію. Дієслова відіграють важливу роль у розкритті змісту рекламного тексту: сам набір дієслів формує значеннєву схему соціальної реклами, а наявність видо-часових форм вербалізує послідовність дій. У соціорекламних текстах частотними є дієслова в дійсному та наказовому способах, рідко використовують дієслова умовного способу через семантику умовності та невпевненості, що суперечить меті соціальної реклами – активно впливати на поведінку адресата. Щодо часових форм, то в рекламній комунікації переважно застосовують дієслова в теперішньому часі, менше – у майбутньому; майже не використовують дієслова в минулому часі, що зумовлено специфікою реклами як жанру – визначати поведінку реципієнта на сьогодні та програмувати на майбутнє. У межах одного рекламного тексту можуть уживати дієслова в одній граматичній формі (способу, часу, виду) або в різних, що залежить від комунікативного завдання висловлення: зокрема, застосування дієслів лише дійсного способу є засобом імпліцитного, м’якого впливу на реципієнта через аргументування, мовне моделювання бажаної або небажаної ситуації; використання дієслів лише наказового способу насичує текст семантикою безапеляційного спонукання до окреслених дій; поєднання дієслів дійсного та наказового способу в одному рекламному тексті створює ефект емоційного контрасту: інформування чи пояснення змінює категоричний наказ і сприяє транспозиції дієслів дійсного способу у сферу імператива та навпаки. Крім того, обсяг рекламного тексту теж впливає на вибір граматичних форм: що обємніший текст, то більше дієслів дійсного способу, менший – переважають дієслова наказового способу. Перспективи досліджень убачаємо в подальшому вивченні частин мови як знаків мовної свідомості – складників прагматичної ситуації в соціорекламній комунікації.

Посилання

1. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. Київ : Либідь, 1993. 335 с.

2. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации : монография / отв. ред. А. И. Чередниченко. Київ : Астрея, 1997. 312 с.

3. Виноградов В. В. Русский язык (граммат. учение о слове) : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. Москва; Ленинград : Учпедгиз, 1947. 784 с.

4. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Вихованця. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.

5. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті : монографія. Київ : Наукова думка, 1988. 256 с.

6. Гузенко С. В. Прагмалінгвістика рекламного дискурсу : монографія. Миколаїв : Іліон, 2014. 180 с.

7. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української мови. Ч. 1. 4-те вид. Київ : Вища школа, 1972. 402 с.

8. Зелінська О. І. Особливості функціонування частин мови в рекламних текстах // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2017. № 3 (50). С. 26–30.

9. Криворучко П. М. Грамматические значения временных форм русского глагола. Київ : Учпедгиз, 1963. 63 с.

10. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / пер. с англ. Т. К. Кругловой. Москва : Класс, 1994. 144 с.

11. Михненко О. А. Метафора в рекламному тексті вулиць м. Дніпропетровська // Український смисл. 2012. № 2. С. 115–123. URL: https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/58

12. Славінська М. С. Семантичні пріоритети морфологічних категорій у соціальній рекламі // Слов'янський збірник. 2014. Вип. 18. С. 419–428. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2014_18_51 С. 418–428.

13. Соколова С. О., Шумарова Н. П. Семантика и стилистика русского языка. Київ : Наук. думка, 1988. 144 с.

14. Сучасна українська літературна мова: морфологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1969. 583 с.

Біографія автора

Оксана Бугайова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат філологічних наук

Опубліковано
2019-11-19