ДЕТЕРМІНАНТНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

  • Ніна Грозян Кримський інженерно-педагогічний університет
Ключові слова: детермінант, член речення, детермінантний звʼязок, поширювач речення.

Анотація

Розвиток сучасної лінгвістики вимагає вирішення теоретичних і практичних завдань, комплексного опису мовних одиниць та їх складових підрозділів та взаємозвʼязків. Цей аспект стає актуальним для вивчення детермінантних членів речення. Поглиблене вивчення цих структур сприяє не тільки визначенню функціонування прийменникових поширювачів у реченні, але й детальному висвітленню загальних і конкретних проблем виділення детермінант різних синтаксичних груп. Стаття присвячена проблемі вивчення одного з індивідуальних питань комунікативної організації речення ролі детермінантних членів у експлікації просторової, часової, причинної, умовної, цілеспрямованої, класифікуючої семантики та значень уточнення / обмеження, складність / поділ семантико-синтаксичної структури простих речень у сучасній українській мові, їх предметне та формальне вираження. Охарактеризовано характеристики лінгвістичної природи детермінантних членів як незалежних поширювачів пропозиції, виявлено статус детермінантних структур.

Посилання

1. Алексеев Б. О. Ситуанты времени и места как особые члены предложения (на материале русского и английского языков) : автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 1987. 20 с.

2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підручник. К. : Либідь, 1993. 368 с.

3. Грамматика современного русского литературного языка : (глав. ред. Н. Ю. Шведова). М. : Наука, 1970. 710 с.

4. Грозян Н. Ф. Детермінантні вияви адвербіальних цільових синтаксем у сучасній українській мові // Наука і освіта Новий вимір. Будапешт. Філологія, 2019 VII (55), Випуск: 189. С. 28–30.

5. Грозян Н.Ф. Типологія детермінантних членів речення в сучасному мовознавстві Соціум. Документ. Комунікація. Серія : Філологічні науки. 2018. Вип. 5. С. 22–32.

6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис: монографія. Донецьк : ДонНУ, 2001. 662 с.

7. Иванова Н. М. К вопросу о предикативном значении пространственных словоформ в структуре простого предложения //Слово и словосочетание как компоненты структуры предложения: Лингвистический сборник. М., 1978. Вып. 12. С. 49–55.

8. Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1945. 321 с.

9. Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Спб. : Овсянико-Куликовский, 1912. 322 с.

10. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М. : Учпедгиз, 1935. 452 с.

11. Русская грамматика : в 2-х т. / под ред. Н. Ю. Шведовой). Т. 2. М. : Наука, 1980. 710 с.

12. Русская грамматика : В 2 т. Praha : Academia, 1979. – Т. 2. 1093 с.

13. Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. М.: Высшая школа, 1980. 142 с.

14. Чеснокова Л. Д. Семантические типы членов предложения с двойными отношениями. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов. пед. ин-та, 1973. 105 с.

Біографія автора

Ніна Грозян, Кримський інженерно-педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології

Опубліковано
2019-11-19