СКЛАДНОЩІ РЕДАГУВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ВИСЛОВІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНАСЬКИХ МАС-МЕДІА

  • Марина Навальна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: мова друкованих засобів масової інформації, трансформовані сполуки, стилістична роль, редагування.

Анотація

У статті проаналізовано різні види трансформацій відомих висловів, розглянуто їхні ступені та межі, визначено роль трансформованих сполук у сучасних друкованих засобах масової інформації.

Мета статті – на підставі зібраного матеріалу з мови сучасної української преси спробуємо виокремити деякі типи трансформацій, визначивши їхню роль у публіцистичному стилі, зауважити на складності редагування окремих лексем.

У статті для вивчення трансформованих сполук у мові української періодики початку ХХІ ст. використано як основні метод спостереження та описовий метод. На різних етапах дослідження послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення стилістичного навантаження лексичних одиниць.

Проведений аналіз трансформованих висловів свідчить про розширення сфери застосування таких мовних одиниць у сучасній українській публіцистиці. Серед загалу трансформацій  чільне місце обіймають заміщення на лексичному рівні, що мають кілька різновидів. Такі мовні засоби автори застосовують із прагненням до виразності, що досягається певною мірою за допомогою розмовних елементів.  Трансформовані вислови зазвичай стають оказіоналізмами, що зумовлено їхньою новизною, свіжістю, несподіваністю, а головне – контрасністю щодо традиційних усталених виразів. Оновлення, «оживлення» мови газетних публікацій, певний авторський суб’єктивізм і стремління до емоційно-експресивних характеристик ослаблює низку попередніх канонів щодо окремих стилів, зокрема публіцистичного, і активізує функціонування елементів розмовного стилю.

Трансформовані сполуки нерідко мають різне графічне відтворення словосполук, що засвідчує неусталеність їхнього написання та ускладнює роботу редакторів та сприйняття читачем.

Посилання

1. Бідзіля Ю. Українська преса періоду постмодернізму. Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. Львів, 2003. С.407–410.

2.Важеніна О. До проблеми розмежування фразеологічних трансформацій, модифікацій та варіацій. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Донецьк: ДонДУ, 2000. Вип. 6. С.310–313.

3.Гудков Д.Б., Красных В.В., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Некоторые особенности функционирования прецедентных высказываний. Весник МГУ. Сер. 9. Филология. 1997. 4. С.106–117.

4.Кочукова Н.І. Трансформовані словосполуки в мові української преси: На матеріалі укр. преси кінця XX–XXI ст. К.: Унів. вид-во «Пульсари». 2005. 165 с.

5.Мова сучасної масово-політичної інформації. К.: Наук. думка, 1979. 252 с.

6.Нежинська Т. Ступені та межі трансформацій прецедентних висловлювань у сучасному газетному дискурсі. Українська мова. 2006. № 3. С. 96–103.

7.Тараненко О.О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.). Мовознавство. 2002. № 4–5. С.33–39.

8.Фразеологічний словник української мови. Укл. В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – Кн.1. – 528 с.; Кн.2 – 980с.

Біографія автора

Марина Навальна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

філологічних наук, професор кафедри документознавства

Опубліковано
2019-11-19