ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НОМІНАЦІЙ ЕМОЦІЇ «СТРАХ» У РОМАНІ П. ЗЮСКІНДА «DAS PARFÜM»

  • Костянтин Мізін ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: страх, екзистенційний страх, емоція, прийоми перекладу, трансформація.

Анотація

Пропонована стаття присвячена виявленню особливостей відтворення українською мовою номінацій емоції «страх» у романі П. Зюскінда «Das Parfüm: Die Geschichte eines Mörders», який не втрачає своєї актуальності для українського читача протягом тривалого часу. Попри те, що страх є базовою емоцією людини, переклад мовних одиниць, які позначають цю емоцію, ускладняється тим, що в німецькій мові, на відміну від української, окремо існує поняття «екзистенційний страх».

Установлено, що найпоширенішими граматичними трансформаціями, які застосовано для передачі поняття «страх» у цьому романі, є вилучення (44,3 %), додавання (19,7 %) та перестановки (21,4 %). Виявлено, що за допомогою прийому додавання здійснюється інтенсифікація сприйняття емоції страху, а прийомів перестановки та вилучення – зміна сили прагматичного впливу на реципієнта на основі перенесення центрів образності. Зясовано, що найпоширенішими серед лексичних трансформацій є синонімічна заміна (27,6 %), смисловий розвиток поняття (26,8 %) та компенсація (16,1 %). Ці трансформації залучалися головним чином для досягнення адекватності при передачі експресивної інформації, оскільки в німецькій мові простежується більш чітка градація емоції страху, яка здебільшого втрачається при перекладі.

Науково вірогідним є висновок, що широке застосування граматичних і лексичних трансформацій при перекладі номінацій емоції страху з німецької мови на українську дає змогу підсилити доказову базу на користь положення, що на мовне вираження навіть універсальних понять, зокрема емоцій, завжди впливають етноспецифічні чинники.

Посилання

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Москва: Международные отношения, 1975. 150 с.

2. Борисов О.О. Мовні засоби вираження емоційного концепту СТРАХ: лінгвокогнітивний аспект: дис. … канд. філол. наук. Донецьк, 2005. 262 с.

3. Зюскінд П. Парфуми: Історія одного вбивці; [пер. з нім. І.С. Фрідріх]. Харків: Фоліо, 2003. 287 с.

4. Коваленко А. Концепт «страх» в авторській картині світу (на матеріалі роману Л. Дереша «Поклоніння ящірці») // Лінгвістичні студії. 2013. Вип. 26. С. 172–176.

5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: Высшая школа, 1990. 253 с.

6. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград: Перемена, 2001. 495 с.

7. Мізін К.І., Петров О.О. Зіставна лінгвокультурологія: методологічні проблеми та перспективні методики. Переяслав-Хмельницький; Вінниця; Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2018. 280 с.

8. Попович Т.І. Гендерні особливості дескрипції емоційного концепту FEAR/СТРАХ (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Нова філологія. 2011. № 45. С. 118–121.

9. Шаховский В.И. Эмоциональные культурные концепты: параллели и контрасты // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград: Волг. гос. пед. ун-т, 1996. С. 105–106.

10. Mizin K., Petrov O. Metaphorical modelling of cognitive structure of the concept STINGINESS in British, German, Ukrainian and Russian linguocultures // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2017. VIІІ/1. P. 219–226.

11. Süskind P. Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders. Zürich: Diogenes, 1994. 320 S.

12. Wierzbicka A. Emotinos Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 349 p.

Біографія автора

Костянтин Мізін, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

Опубліковано
2019-11-19