МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-30-Х РР.: СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

  • Алла Зленко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: громадські організації, історіографія, політична система, система громадських об’єднань, тоталітаризм.

Анотація

Статтю присвячено вивченню сучасної української історіографії діяльності громадських молодіжних організацій в УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Здійснено аналіз теоретичних підходів, спрямованості досліджень та основних тенденцій в історіографії проблеми.

Сучасний український молодіжний рух усе активніше заявляє про себе в алгоритмі суспільного життя країни як учасник формування та реалізації молодіжної політики. Представники молоді не лише складають найбільш масову групу учасників громадських подій, але й намагаються висувати свої прогресивні погляди щодо подальшої долі української держави та суспільства. З огляду на це постає необхідність вивчення та переосмислення досвіду та усталених стереотипів, засилля шаблонності передусім у радянській історіографії дослідження громадських молодіжних об’єднань УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

Метою статті є дослідження сучасної історіографії громадських молодіжних організацій у 20–30-і рр. ХХ ст. У зв’язку з цим потрібно розв’язати ряд завдань: проаналізувати тематику історіографічних праць, присвячених історії громадського молодіжного руху у 20–30-і рр. ХХ ст.; з’ясувати стан розробки теми; визначити підходи вітчизняних та зарубіжних авторів до вивчення цієї проблеми.

В ході написання статті з’ясовано, що для історичних розвідок сучасного періоду характерна докорінна переоцінка всіх наявних історичних джерел із проблем молодіжних організацій як радянського походження (загальноісторичні, історіографічні, історико-партійні, історико-комсомольські та ін.), так і зарубіжної україніки. На зміну класовому підходу у вивчені громадських організацій прийшов цивілізаційний, який розглядає молодіжний рух 1920-х – 1930-х рр. у всьому розмаїтті суперечностей, взаємовпливів та багатофакторного розвитку. Головними напрямами сучасних досліджень стали як провладний комуністичний рух молоді, так і небільшовицькі молодіжні організації, зокрема національні меншини, релігійні групи тощо.

Посилання

1. Васильчук Г. Діяльність громадських організацій в УРСР 1920 – 30-х рр. (сучасні інтерпретації українських та російських істориків) // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. 2007. № 2. С. 237 – 244.

2. Васильчук Г. Радянська Україна 20 – 30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс. Запоріжжя: Запорізь. нац. ун-т, 2008. 314 с.

3. Ганжа О. Громадські організації в суспільно-політичному житті до колгоспного села України // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. К.: Інститут історії України НАН України. 2002. С. 341 – 350.

4. Герман О. М. Діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі наприкінці ХІХ – першої половини ХХ ст.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Тернопіль, 1995. 228 с.

5. Гололобов В. М. Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1992. 18 с.

6. Головенько В. А. Український молодіжний рух: історія та сьогодення. К.: Наук. думка, 1994. 111 с.

7. Головенько В. Український молодіжний рух у ХХ ст.: історико-політологічний аналіз основних періодів. К.: Вид. АЛД., 1997. 160 с.

8. Головенько В. А. Комсомол України в період сталінських репресій // Молодіжний рух України: Історія та сучасність: зб. матеріалів. К.: Студцентр / НІКА-Центр, 1998. 120 с.

9. Дніпровець В. Обріхана благодійність: Компрометація і закриття єврейських благочинницьких організацій в Україні у 1920 – 1930 роках // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1995. № 1/2. С. 199 – 208.

10. Долгов В. В. Проблемы единства комсомола во внутрипартийной борьбе: сущность, решение (20-е годы): автореф. дис... докт. ист. наук: 07.00.01 М., 1991. 39 с.

11. Дорошко М. С. Партійно радянська номенклатура УСРР у 20-30-ті рр. ХХ ст.: автореф. дис... докт. іст. наук: 07.00.01. К., 2004. 34 с.

12. Журба М. А. Громадські об’єднання радянського села і національні меншини України (20 – 30 рр. ХХ ст.). К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. 151 с.

13. Журба М. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20 – 30 рр. ХХ ст.). К.: Науковий світ, 2002. 499 с.

14. Зінько О. В. Молодіжний рух в УРСР у 20-ті роки. Історіографічний аналіз літературних джерел 20-х – 30-х рр.: автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.06 / О. В. Зінько К., 1993. 23 с.

15. Каменская Н. Е. Ленинский комсомол – секция КИМа (1919-1943 гг.). Историография проблемы: автореф. дис.... канд. ист. наук: 07.00.01. Л., 1991. 20с.

16. Кізюн В. К. Видавнича діяльність державних, суспільно-політичних та громадських організацій України в 20-ті рр.: автореф. дис.... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1994. 26 с.

17. Козерод О. Євреї України в 1921-1929 рр.: дис... докт. іст. наук: 07.00.01. К., 2003. 444 с.

18. Колесник В. Ф. Рабочий класс Украины в конце 20-х – 30-е годы: историография: автореф. дис... докт. ист. наук: 07.00.01. К., 1991. 40 с.

19. Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики українізації (20-30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2003. 20 с.

20. Комсомол України: сторінки історії. Події. Портрети. / упоряд.: Ю. Н. Єльченко, В. Ф. Возіанов, Г. Д. Максименко. К.: Ін Юре, 2004. 716 с.

21. Костенко С. Класові селянські спілки в Україні: 20-ті – початок 30-х рр. ХХ століття // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наук. праць. Вип. 7. 2010. С. 66 – 73.

22. Костюк Є. Виробничі громадські об’єднання радянської України 20-х – 30-х рр. ХХ ст.: особливості організаційної структури та умов членства // Науковий вісник «Гілея». Вип. 21. К., 2009. С. 59 – 66.

23. Коцур В. Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х – 1930-х рр.: історіографія). К.: Наук. думка, 1998. 506 с.

24. Коцур В. Профспілки в тоталітарному суспільстві 1920-ті – 30-ті рр.: історіографія // Наукові записки з історії: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2000. Вип. 11.

25. Кручек О. А. Культура в УСРР в 1920-23 рр. як об’єкт державної політики: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1997. 23 с.

26. Лаврут О. О. Студенство Радянської України в 20-ті рр. ХХ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Донецьк, 2004. 20 с.

27. Мандрик Я. Культура українського села в період сталінізму 1923-1938 рр. Івано-Франківськ, 1998.

28. Марочко В. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929). К. 1995.

29. Мельничук О. Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933): Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 1998.

30. Мовчан О. Українські профспілки і радянська держава в 20-ті роки. К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 278 с.

31. Мовчан О. Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (20-ті рр.). К.: Інститут історії України НАН України, 2004 420 с.

32. Молоткіна В. К. Культурно-освітня діяльність громадських молодіжних організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2005. 18 с.

33. Найман О. Розгром єврейських організацій в радянській Україні // Сучасність. 1997. № 12. С. 94-104.

34. Нариси історії професійних спілок України. К.: Федерація профспілок України, 2002.

35. Орлянський В. Євреї України в 20-30-х рр. ХХ сторіччя: соціально-політичний аспект. Запоріжжя, 2000. 240 с.

36. Прилуцький В. І. Молодіжні організації в УСРР в умовах становлення тоталітарного режиму (1920-1927 рр.): дис... канд. ист. наук: 07.00.01. К., 1994. 233 с.

37. Прилуцький В. І. Ліквідація в УСРР небільшовицького молодіжного руху (1920 – поч. 30-х рр.) // Молодіжний рух України: історія та сучасність: зб. матеріалів. К., 1998. С. 41-49.

38. Прилуцький В. Молодь України в умовах формування тоталітарного ладу (1920 – 1939 рр.). К., 2001. 249 с.

39. Прилуцький В. Комсомол – головний провідник більшовицького впливу на молодь України у 20-30-ті роки ХХ століття // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. праць. К., 2003. Вип. 8. С. 331 – 355.

40. Прокопенко І. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 – початок 30-х років ХХ ст.): Автореф. дис. канд. іст. наук. К. 1992.

41. Свистович С. (2007а). Громадський вимір соціалістичного експерименту в Україні (20 – 30 рр. ХХ ст.). К.: Варта, 2007. 568 с.

42. Свистович С. (2007b). Громадські об’єднання Україні в політиці більшовицького режиму (20 – 30-х рр. ХХ ст.): Дис. д-ра іст. наук. Донецьк, 2007. 596 с.

43. Свистович С. (2007c). Сучасна українська історіографія громадської ініціативи Української РСР 20 – 30-х років ХХ століття // Історіографічні дослідження в Україні. К.: НАН України. Інститут історії України, 2007. Вип. 17. С. 288 – 304.

44. Степанчук Ю. С. Діяльність громадських і політичних об’єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2006. 220 с.

45. Сучкова О. Ю. Євреї в Донбасі (20-30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Донецьк, 2005. 20 с.

46. Терлецька І. Громадські та громадсько-політичні об’єднання як складовий елемент політичної системи сталінізму в Україні наприкінці 20-х у 30-х роках ХХ ст. URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream.pdf

47. Фролов М. Політична система та номенклатурна еліта радянської України 1920-1930-х рр.: особливості та механізми формування і функціонування: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2011. 828 с.

48. Фролов М. Політична система радянської України 1920-1930-х рр.: особливості та механізми формування і функціонування: Автореф. дис. д-ра іст. наук. Дніпропетровськ, 2012. 40 с.

49. Хорошев А. Н. Некоторые проблемы организационного строительства молодежных союзов на Украине в начале 20-х годов // Сб. научных работ аспирантов харьковского государственного университета. Х., 1992. С. 180-183.

50. Хорошев О. М. Суспільно-політичні об’єднання молоді в Україні (лютий 1917 – перша половина 20-х рр. ХХ ст.): автореф. дис.... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. М. Хорошев Х., 1996. 18 с.

51. Чирко Б. Національні меншини в Україні (20 – 30-ті роки ХХ століття). К., 1995.

52. Шарпатий В. Товариства взаємодопомоги в УСРР 1920 – першої третини 1930-х років: організаційні форми та соціальні функції // Пам’ять століть. 2004. № 6.

53. Шарпатий В. Соціальне забезпечення в УРСР (20-30-ті роки ХХ ст.). К.: НікаЦентр, 2006. 268 с.

Біографія автора

Алла Зленко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

Опубліковано
2019-08-11

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##