INFORMATION RESOURCES LIBRARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND SPIRITUAL POTENTIAL OF STUDENTS

  • Вікторія Барабаш Central Ukrainian National Technical University
  • Людмила Глєбова Central Ukrainian National Technical University
Keywords: library, institution of higher education, library fund, information resource, intellectual and spiritual potential.

Abstract

The article deals with the structure and composition of the
information resource of the library of the Central Ukrainian
National Technical University; determined the capabilities of this
resource in promoting the development of information and spiritual
potential of the main group of service users of this information
institution - students.
Information resource of the library of the technical university
is formed primarily by the documents on technical, natural sciences,
economics, which is undoubtedly connected with the basic
directions of training of specialists. With the opening of new
specialties at the University (among which – «Information, Archival
and Library Affairs»), the library fund was replenished with new
receipts designed to provide a thorough training of future
specialists. It is noted that the information resource of the library
of the Central Ukrainian National Technical University is also
formed by special funds, which include the Fund for SRW and EDW.
The presence among the contingent of teachers and students of the
University of scientists and inventors led to the emergence of a large
array of such documents, and hence the need for their association
within a separate subfund.
The article focuses on the fact that the library of CNTU at the
expense of the strong scientific work of the University’s specialists,
along with the scientific and scientific-technical libraries of the
country, is the fund holder of the dissertation researches and
abstracts of predominantly technical, natural and economic
subjects. Creation of a fund of dissertations and abstracts in the
library of CNTU was started in 1994.
A number of perspective directions of the library activity were
proposed and the main vectors of the formation and functioning of
its information resource were determined.

References

Андрущенко В., Андрущенко 1. Т., Савельєв В.

Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний

вимір. Київ: «МП Леся», 2014. 460 с.

Апшай Н. Стратегічні засади розвитку 2. бібліотек вищих

навчальних закладів в умовах інформатизації Вісник

Книжкової палати. 2004. № 6. С. 23–25.

3. Барабаш В. А., Глєбова Л. В. Інформаційний ресурс

бібліотеки університету як фактор формування ціннісних

орієнтацій майбутніх фахівців Соціум. Документ. Комунікація:

збірник наукових статей. Вип. 4. Серія «Історичні науки» / ред.

колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін. Переяслав-

Хмельницький, 2017. С. 159–175.

4. Барабаш В.А., Глєбова Л.В. Формування громадянської

активності студентів у процесі викладання соціально-

гуманітарних дисциплін. Матеріали наукової конференції з

міжнародною участю «Передові технології реалізації освітніх

ініціатив» (5 лютого 2018 року). Переяслав-Хмельницький,

2018. С. 19–36.

5. Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у

формуванні інформаційної культури студента Наукові праці

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2012.

Вип. 33. C. 94–105. URL: http://library.znu.edu.ua/

articles/1263.ukr.html (дата звернення 23.012019).

6. Білоус І. О. Основні засади інноваційного розвитку

бібліотеки університету. Сучасні проблеми діяльності

бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Матеріали

науково-практичної конференції, 12 листопада 2009 р. Львів:

Вид-во Національного університету «Львівська політехніка»,

2009. С. 5–12. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2200

(дата звернення 23.012019).

7. Белінська В. М. Бібліотека – інформаційний ресурс

освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек.

Матеріали регіональної міжвузівської науково- практичної

конференції. Бібліотека ЧДІЕУ. Чернігів. 2009. С. 4–7. URL:

http://library2.stu.cn.ua/Files/images/konferentsii/Naukprakt%

20konf%2004.12.09.pdf (дата звернення 23.012019).

8. Долбенко Т.О. Документні ресурси бібліотек: навч.

посібник. Київ: Вид-во Ліра-К, 2016. 348 с.

9. Зелінська Н.В. «Традиційна» періодика у системі сучасної

наукової комунікації: тенденції та перспективи. Наука України

в світовому інформаційному просторі. 2011. №5. С. 12–15 .

Книжкова палата України імені 10. Івана Федорова:

електронний портал державної наукової установи. URL:

http://www.ukrbook.net (дата звернення 15.01. 2019).

11. Коновець О. Сучасна періодика в системі наукової

комунікації Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка. Київ: Київський університет, 2008.

№16. С. 9–15.

12. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: навч.

посібник. Київ: ДАКККіМ, 2003. 57 с.

13. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для вузов.

Київ: Знання, 2003. 459 с.

14. Основні фонди. URL: http://library.kntu.kr.ua/fixedassets.

html (дата звернення 11.12. 2018).

15. Офіційний веб-портал Державної архівної служби

України. URL: http://www.archives.gov.ua/ (дата звернення

11.12. 2018).

16. Офіційний веб-портал Державна наукова установа

Український інститут науково-технічної експертизи та

інформації: URL: http://www.uintei.kiev.ua/ (дата звернення

21.12. 2018).

17. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство:

навч. посібник. Київ: Ліра-К, 2008. 395 с.

18. Радченко А. І. Періодика майбутнього – паперова чи

електронна? Наука і наукознавство. 2010. № 2 (68). С. 46–50.

19. Ріжняк Р.Я. Розвиток інформатики та інформаційних

технологій у вищих навчальних закладах України у др.

половині ХХ – на поч. ХХІ ст.: монографія. Кіровоград: «КОД»,

2014. 426 с.

20. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: учебник. М.: Кн.

палата, 1991. 271 с.

21. Столяров Ю.Н. Документный ресурс. М.: Либерия, 2001.

150 с.

22. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого

розвитку України. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/ control/uk/

publish/article?art_id=244956883&cat_id=24490984 (дата

звернення 20.06.2018).

Сучасна бібліотека в інноваційному 23. освітньому просторі

системі підвищення якості освіти. Матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. (17-19 березня 2011 року, м. Луганськ) / ред. кол.:

Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. О.Шарамет. Луганськ: Вид-во

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 385 с. URL: http://

vuzlib.com.ua/ articles/book/24721-Suchasna_ bіblіoteka_v_

іnnov/1.html. (дата звернення 20.06.2018).

24. Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис / за

ред. В. М. Орлика. Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2009. 240 с.

25.Юхновец Т. С. Информационные ресурсы библиотек как

обязательный инструмент образовательного процесса. URL:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19464/1/p_387-388.pdf.

(дата звернення 15.01. 2019).

26. Tenopir C., King D.W. Trends in Scientific Scholarly Journal

Publishing in the United States // Journal of Scholarly Publishing.

1997. 28, N 3. P. 135-170.

Author Biographies

Вікторія Барабаш, Central Ukrainian National Technical University

Candidate of Pedagogical
Sciences, Associate Professor of
the Department of Public
Sciences, Information and
Archival Affair

Людмила Глєбова, Central Ukrainian National Technical University

Candidate of Philology Sciences,
Associate Professor Department
of Public Sciences, Information
and Archival Affair

Published
2019-07-03
How to Cite
Барабаш, В., & Глєбова, Л. (2019). INFORMATION RESOURCES LIBRARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND SPIRITUAL POTENTIAL OF STUDENTS. Society. Document. Communication, (6/2), 11-27. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-6/2-11-27