ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МОВНОМУ ПИТАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Олена Єфименко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://orcid.org/0000-0002-0487-6224
Ключові слова: лексема євроінтеграція, словосполука європейська інтеграція, словосполуки євроінтеграційної тематики, прості (двокомпонентні) та складні (багатокомпонентні) словосполуки.

Анотація

У статті, на основі аналізу періодики, розглянуто вживання словосполук на євроінтеграційну тематику. Проаналізовані статті в газетах: «Демократична Україна», «День», «Дзеркало тижня», «Європейська правда», «Свобода», «Сегодня», «Українська правда», а також взято до уваги публікації в часописах: «Кореспондент» та «Український тиждень». Ці періодичні видання присвячують свої статті інтелектуальній частині суспільства, обслуговують велику аудиторію читачів, відтворюють суспільно-політичні події. Тому засоби масової кумунікації є головним інструментом для нашого дослідження. Аналіз періодики зроблений за останні роки ХХІ ст.. 

 Зроблено розподіл на групи євроінтеграційних усталених словосполук. Виділили дві основні групи: євроінтеграція періоду Януковича (2013 р.) та євроінтеграційні сполуки періоду від 2013 і до сьогодення. Розподіл базувався на дослідженнях політики Януковича та сучасних процесів.

З’ясовано, що поповненням мовленнєвого запасу є лексика в переносному значенні. У вербальне оформлення вводять слова, що репрезентують суспільно‑політичну сферу. Використання мови завжди було необхідним атрибутом сучасного життя.

Сучасні зміни в Україні впливають на суспільно-політичний словник української мови, а саме на утворення нових усталених словосполук. Сучасні суспільно-політичні усталені словосполуки − це особливий прошарок сучасної лексики. Встановлено, що словосполуки євроінтеграційної тематики в прямому та переносному значеннях існують практично у всіх сферах суспільства. Найчастіше словосполуки в переносному значенні  зустрічається в групі «Євроінтеграція періоду Януковича (2013 р.)», а усталені словосполуки в прямому значенні зазвичай зустрічаються в другій групі «Євроінтеграційні сполуки періоду від 2013 і до сьогодення». Це пояснюється ставленням влади до євроінтеграційних процесів в Україні.

Посилання

1. Бурячок А. Про мову популярних журналів. Культура мови на щодень. 2010. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine4-16.pdf. (дата звернення 27.01.2018).

2. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь. Перун, 2016. С. 1696.

3. Вірбулевська О. В. Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці [Електронний ресурс]. URL: http://www.confcontact.com/2008dec/2_virbulev.php. Дата останнього доступу: 27.01.2018.

4. Єфименко О. М. Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки. Соціум. Документ. Комунікація. Збірник наукових статей. Випуск 3. Переяслав-Хмельницький 2017. С. 151.

5. Єфименко О. М. Динаміка розвитку євроінтеграційних усталених словосполук в українській мові. Інвестиційна привабливість туризму в Україні: умови, засоби, джерела. Матеріали ХVII аспірантських та магістерських читань. К.: КУТЕП, 2018. С. 243.

6. Кравченко В. Семантичні та лінгвопрагматичні характеристики концепту Європа у сучасному англомовному політичному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2007. 26 с.

7. Михайленко Л. Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця ХХ - початку ХХІ століття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Михайленко Лариса Леонідівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2009. - 19 с.

8. Печенкін А. Євроінтеграція як «тонка ідеологія» в українській політиці: концептуальний аналіз // Магістеріум. Політичні студії, 2016. Вип. 64. С. 73.

9. Полещук О. Суспільно-політична лексика, суспільно-політична термінологія, суспільно-політичний термін: природа, функції, сутності ознаки // Мова і суспільство, 2015. № 6. С. 45-51.

10. Снісаренко Я. Суспільно-політична лексика: проблеми визначення та вивчення / Я. Снісаренко // Наукові записки. Сер.: Філологічні науки. − 2009. − вип. 81(4) − С. 31-35.

11. Холявко І. Суспільно-політична лексика у пресі 90-их років XX ст. (семантико-функціональний аналіз) : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ірина Вікторівна Холявко . – Кіровоград : Б.в., 2004 . – 20 с.

Біографія автора

Олена Єфименко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

аспірант кафедри документознавства

Опубліковано
2019-06-28