СЕМАНТИЧНІ ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ПОЛЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ ЯК ЗАСІБ МОВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

  • Оксана Бугайова ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://orcid.org/0000-0002-2084-3457
Ключові слова: лінгвістика рекламного тексту, семантичні лексико-словотвірні поля, іллокутивна мета рекламного мовлення, психолінгвістичне програмування.

Анотація

У статті окреслено ряди спільнокореневих слів, які використовують у різних тематичних групах соціальної реклами, визначено роль семантичних лексико-словотвірних полів у досягненні іллокутивної мети соціорекламної комунікації.

Як основні методи дослідження застосовано методи аналізу та синтезу на етапі членування текстів соціальної реклами на окремі лексеми з однаковими коренями й групування їх за певними ознаками. Крім того, послуговувалися функційним методом з метою з’ясування ролі сем у текстотворенні відповідно до комунікативної мети й завдань соціальної реклами.

Зроблено висновки, що в проблематиці лінгвістики рекламного тексту не можна відділити мовний аспект від психологічного. Аналіз рекламного тексту дав змогу виявити мовні засоби, які використовують рекламісти задля впливу на підсвідомість і свідомість людини. З’ясовано, що не лише лексеми впливають на реципієнта, а й семи, що шляхом повторення створюють ефект психолінгвістичного програмування. Використання споріднених лексем підсилює емотивно-логічний вплив на реципієнта за рахунок повторення в споріднених словах, які відрізняються між собою семантичним наповненням і стилістичним забарвленням, спільної семи. Центри словотвірних полів і, відповідно, самі ряди споріднених слів тематично марковані: у рекламі гармонізації людини як фізичної та духовної цінності пріоритетними є спільнокореневі лексеми зі значенням ризиків для здоров’я та життя людини; у рекламі гармонізації міжособистісних стосунків – безпеки на дорозі та сімейних цінностей; у рекламі гармонізації людини як члена суспільства – поведінки особи як законослухняного громадянина; у рекламі гармонізації ставлення людини до довкілля – небезпеки забруднення навколишнього середовища.

Посилання

1. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови : монографія. Київ: Наукова думка, 1987. 211 с.

2. Волинець Г. М. Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника : дисертація канд. філол. наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Запоріжжя, 2009. URL: http://www.disslib. org/nulsufiksatsia-v-slovotvirniy-systemi-ukrayinskoho-imennyka.html (дата звернення 20.03.2019).

3. Денисевич О. В. Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців : дисертація ... канд. філол. наук. Житомир, 2015. 264 с.

4. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. Назрань : Пилигрим, 2010. 486 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1773903/ (дата звернення 20.03.2019).

5. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : монографія / відп. ред. І. Р. Вихованець. Донецьк : ДонНУ, 2006. 338 с.

6. Зирка В. В. Лексика рекламы : учеб. пособ. Днепропетровск : ДУЭП, 2006. 196 с.

7. Ковалевська Т. Ю. Нейролінгвістичне програмування в комплексному дослідженні рекламного впливу. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія: Філологія. 2014. Т. 19, вип. 4(10). С. 169–174. URL: http://dspace.onu.edu.ua: 8080/bitstream/handle/123456789/8520/320-325.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 04.01.2019)

8. Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу: навч. посіб. / уклад. О. В. Дуденко, І. І. Коломієць. Умань : Сочінський, 2012. 227 с.

9. Холод О. М. Зібрання наукових праць. У 10 т. Т. 5: Психолінгвістика та соціальні комунікації: навч. посіб. Кривий Ріг, 2009. 272 с.

Щербак О. В. Лексико-семантичні маркери впливу інтерперсональних субкодів комерційної телереклами. Наукові праці [Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: Філологія. Мовознавство. 2016. Вип. 266. Т. 278. С. 142–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2016_278_266_31 (дата звернення: 04.01.2019)

Біографія автора

Оксана Бугайова, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

здобувач кафедри документознавства

Опубліковано
2019-06-27