ФЕМІНАТИВИ В ЗАГОЛОВКАХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН

  • Анна Шеремет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: фемінативи, медіа, дискурс, публіцистика, мова ЗМІ, психолінгвістика, мова заголовка, медіатекст, медіадискурс, інтердискурсивність

Анотація

У статті розглянуті актуальні тенденції вживання фемінативів у заголовках сучасних інтернет-новин.

Фемінативи є потужним інструментом текстів заголовку, який фокусує увагу читача на темі новини та спрямовує далі до основного тексту. Окрім поширеності в повсякденному спілкуванні, фемінативи є доволі вживаними у мові друкованих видань та медіа. Цьому сприяє експресивний потенціал такої лексики, що здатна сформувати потужне висловлювання навіть у максимально лаконічному форматі заголовку новин. Фемінна лексика у заголовкових комплексах та текстах новин знаходяться у фокусі двох дискурсів водночас- медіадискурсу та гендерного дискурсу. 

Такі лексичні одиниці є вживаними відносно різних категорій осіб жіночої статі за родом діяльності, етнічною приналежністю, статусом та відрізняється різними ступенями емоційної забарвленості. Проаналізовано найбільш уживані групи фемінативів у інтернет-заголовках. Проаналізовані фемінативи є змістовим ядром заголовку в умовах сильної скомпресованості його обсягу та сприяють виконанню основного завдання – приверненню та утримання уваги читача, що визначає їхній домінантний статус. Серед зібраного матеріалу найчисельнішими є іменники на позначення професій. Другими найуживанішими стали лексеми, які вказують походження, місце проживання, національність. Також популярними виявилися фемінативи, які позначають осіб жіночої статі різних видів спорту. Для позначення статусу суб’єкта заголовка також розповсюдженим є вживання фемінативів: на позначення сімейних відносин, соціальної ролі та з оцінним значенням. Набагато менш чисельною є група заголовків з фемінативами прикладкового типу.

Зроблено висновки про перспективність дослідження функціонування фемінативів у мові суспільної комунікації у подальших лінгвістичних студіях.

Посилання

1. Архангельська А. М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництві // Мовознавство. 2014. № 3. С. 34-50.Бабенко 2004 – Бабенко Л. Г. Філологічний аналіз тексту: Основи теорії, принципи і аспекти аналізу. М .; Єкатеринбург: Академічний проект; Ділова книга, 2004. 464 с.

2. Бабенко 2004 – Бабенко Л. Г. Філологічний аналіз тексту: Основи теорії, принципи і аспекти аналізу. М .; Єкатеринбург: Академічний проект; Ділова книга, 2004. 464 с.

3. Бєлова В.Ф. Вживання артикля в жанрах німецької газети: дис. . канд. філол.наук. М., 1973. 210 с

4. Брус М.П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVІ – XVІІ століть: словотвір і семантика / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2001. 260 с.

5. Брус М.П. Фемінітиви української мови в переплетінні давніх і сучасних тенденцій // Вісник Львівського університету. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. С. 61-69.

6. Валюх З. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові. К. ; Полтава : АСМІ, 2005. 350 с.

7. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Донецьк ДонДУ 1996.

8. Зекієва П. М. Заголовковий комплекс як макроструктура імені статті // Вісник Адигейського державного університету. Серія 2: Філологія і мистецтвознавство. 2011. С. 21-26.

9. Кислюк Л. Жінка-космонавт чи космонавтка? // Культура слова. 2013. № 78. С. 117-118.

10. Ковалик I. I. Словотворчий розряд суфіксальних загальних назв живих істот жіночої статі у східнослов‘янських мовах у порівнянні з іншими слов‘янськими мовами // Питання українського мовознавства. Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1962. Кн. 5. С. 3-34.c

11. Лазарєва Е.А. Тема в тексті. Свердловськ: Вид-во Урал. держ. ун-ту, 1989 (б). 96 с.

12. Маслова Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні (на матеріалах друкованих ЗМІ) // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Аксіома. Вип. 20. С. 425-436.

13. Матвєєва Г.Г. Аналіз організації наукового тексту по абзацах з позиції інформативною прагматики // Дослідження структурних особливостей німецької мови. Володимир, 1986. С. 74-86.

14. Матвєєва Г.Г. Аналіз організації наукового тексту по абзацах з позиції інформативною прагматики // Дослідження структурних особливостей німецької мови. Володимир, 1986. С. 74-86.

15. Негришев А. О. Текст у перспективі стилістики. Stylistyka XXIII. Dyskurs i styl - Discourse and style. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 2014. 456.

16. Новіков А. І. Семантика тексту і її формалізація. М .: Наука, 1983. 215 с.

17. Рожило М. А. // Заголовкові комплекси із гендерним компонентом «жінка» у православному часописі «Волинські єпархіальні відомості» (Луцьк, 2008–2013) / Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ ст.: зб. наук. пр. / упоряд. І. П. Левчук. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 17. – С. 263–270.

18. Семенюк С. Формування словотвірної системи іменників із модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові : автореф. Диc. канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 2000. 20 с.

19. Семенюк С. Формування словотвірної підсистеми назв самиць у новій українській мові // Українська мова. 2012. № 1. С. 81-95.

20. Тараненко О. О. Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Мовознавство. 2015. № 1.

21. Тараненко О. О. Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Мовознавство. 2015. № 1.

22. Федурко М. Ю. Словотвірна морфонологія українських фемінативів у лінгвокультурологічному аспекті // Відображення історії та культури народу в словотворенні. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. с. 48-51

23. Шейгал О. Й. Семіотика політичного дискурсу: автореф. дис. . д-ра філол. наук. Філологія. Волгоград, 2000. 431 c.

Біографія автора

Анна Шеремет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

аспірант кафедри документознавства

Опубліковано
2019-06-27