МЕТАФОРА В МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

  • Алла Овсієнко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://orcid.org/0000-0002-0905-9725
Ключові слова: метафора, концептуальна метафора, засоби масової комунікації, публіцистика, суспільство.

Анотація

У статті розглянуто метафору, яка виступає одним із найважливіших компонентів друкованих та електронних комунікацій.

У дослідженні констатовано, що в інформаційному просторі велику роль відіграють засоби масової інформації, які історично впливають на формування світогляду сучасної людини. Мова засобів масової інформації як різновид національної мови еволюціонує одночасно з етнічною свідомістю та перебуває під впливом суспільних процесів. Вона відображає не лише суспільне життя, а обличчя країни в цілому. Тому мова сучасних засобів масової інформації багата на метафори, які сформовані на архетипах та мають різноманітне стилістичне значення.

Зосереджено увагу в мові засобів масової інформації на концептуальній метафорі, яку використовують для досягнення різних ефектів. Її вживання може бути зумовлене бажанням зробити друковане слово емоційнішим, впливовішим.

Зроблено висновки, що метафора як прояв креативності мислення присутня практично в усіх типах дискурсів незалежно від їхньої типологізації (політичному, медичному, інституційному, педагогічному, постмодерністському, феміністському та ін.). Однак в кожному з дискурсів сукупність функцій метафори є особливою в залежності від різноманітних ознак актуального дискурсу.

У процесі комунікації, зокрема в газетно-публіцистичному стилі, метафора допомагає окреслити основні ідеї комунікативного повідомлення, розставити аксіологічні акценти, також апелює до фонових знань реципієнта й активізує до асоціації.

Для дослідження метафори в публіцистиці використано як основні метод спостереження та описовий метод. На різних етапах дослідження послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення стилістичного навантаження метафори в публіцистиці.

Посилання

1. Аристотель. Поетика. Київ: Мистецтво, 1967. 134 с.

2. Арутюнова Н. Д., Журинская М. А. Теория метафоры. Москва: Прогресс. 1990. С. 385-386.

3. Балашова Л. В. Русская метафоричиская система в развитии: ХІ – ХХІ вв. Знак, 2014. 632 с

4. Баранов А. Н. Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики. М., 2004. 84 с

5. Блэк М. Метафора. М.: Прогресс, 1990. С. 153-172.

6. Гапонова Л. Є. Роль метафори у формуванні української криміналістичної термінології. Структура і семантика мовних одиниць. 2013. URL: https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/download/ 515/512/.

7. Дьяченко А. П. Метафоры и терминологически устойчивые выражения в медицине. Минск: Новое знание, 2003. 426 с.

8. Келічава Я. Б. Функціонування метафори у текстах газети «День»: пошук продуктивних концептів. 2016. URL: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24843/1/stattya_Kelichava. docx

9. Космеда Т. А Метафора сучасної публіцистики: актуалізація антропонімів (на матеріалі української та російської мов). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. № 3, 2015. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvddpufm_2015_3_21

10. Криміналістика: [підручник]. П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко; за ред. акад. П. Д. Біленчука. К.: Атіка, 1998. 416 с.

11. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Теория метафоры: Сб. науч. работ. М.: Прогресс, 1990. С. 387-416.

12. Лут К. А. Інтеракція візуальних та вербальних метафор у популярному економічному дискурсі. Нова філологія №44. 2011. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK &P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvddpufm_2015_3_21

13. Мельник П. П. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці. 2014. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=1062

14. Одинецька Л. В. Роль метафори в засобах масової інформації. 2017. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13506

15. Панько Т. І. Українське термінознавство: [підручник]. Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. Львів: Світ. 1994. 216 с. URL: http://g.lekciya.com.ua/doc/2312/index.html

16. Покулита І. К. Зорові метафори культури у візуально-смисловому сегменті медіа комунікації. 2015. URL: http://novyn.kpi.ua/2015-2/10_Pokulyta.pdf

17. Психология бизнеса. Теория и практика: ученик для магистров под. общ.ред. Н. Л. Ивановой, В. А. Штро, Н. В. Антоновой. М.: Издательство Юрайт, 2014. 509 с. Серія: Магистр. URL: https://stud.com.ua /52835/psihologiya/metafora_kulturi..

18. Ричардс А. Философия риторики Теория метафоры [общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской]. М.: Прогресс, 1990. С. 44–67.

19. Романюха М. В. Основні функції метафори в економічному медіа дискурсі. Мова і засоби масової комунікації. 2013. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2566

Біографія автора

Алла Овсієнко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

аспірантка кафедри документознавства

Опубліковано
2019-06-27