ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ

  • Юлія Молоткіна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://orcid.org/0000-0002-5245-726X
Ключові слова: сучасна українська мова, публіцистичний стиль, Інтернет-видання, лексичні запозичення, англіцизми, футбольні терміни.

Анотація

У статті аналізуються новітні лексеми іншомовного походження, які були запозичені зі спортивної лексики англійської мови, а саме зі сфери футбольних термінів.

Проблема проникнення англіцизмів в українську мову є актуальною для сучасного українського мовознавства. У зв’язку з участю України у процесах глобалізації, запозичення іншомовних слів відбувається безперервно, збагачуючи словниковий склад мови новими поняттями та реаліями. Однією з важливих проблем сучасної україністики є диференціація новітніх іншомовних лексичних одиниць, оскільки запозичується не лише окремі слова, а цілі шари лексики іноземної мови. Дослідження вживання чужомовних лексем у сучасній Інтернет-періодиці є важливим, адже саме через засоби масової інформації поширюються та доносяться до мовця новітні запозичення.

У мові української Інтернет-періодики можна зустріти спортивні терміни з різних видів спорту. Більшу частину спортивних термінів становлять саме лексеми іншомовного походження. Це пов’язано з поширенням спортивних реалій, для яких поки що бракує українських відповідників, а широкий потік міжнародної інформації з галузі спорту сприяє актуалізації іншомовних термінів. Причому, варто зазначити, що запозичується досить широкий спектр спортивної лексики, який охоплює різноманітні види спорту. Так, наприклад, величезна популярність футболу в Україні зумовила появу надзвичайно великої кількості футбольних термінів в українських ЗМІ.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз іншомовних лексем футбольної тематики, зафіксованих у текстах сучасних українських Інтернет-видань.

Доведено, що мова сучасних українських Інтернет-ЗМІ надзвичайно насичена футбольними термінами англомовного походження, про що свідчить наявність цілих лексико-семантичних підгруп лексем цієї тематики. Крім того, доведено, що футбольні терміни іншомовного походження вживаються не лише у спортивних ЗМІ, а й широко використовуються в політичній та соціальній тематиці.

Посилання

1. Outsider. URL: https://dictionary.cambridge.org. (дата звернення:…..).

2. Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця XX – початку XXI ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2005. 314 с.

3. Грицай І. С. Мовні особливості сучасних засобів масової інформації. URL: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%209/konf%209_5_9.pdf. (дата звернення:…..).

4. Гудима Н. В. Вплив мовних та позамовних чинників на збагачення словникового складу сучасної української літературної мови. URL: http://litmisto.org.ua/?p=25529. (дата звернення:…..).

5. Дейк ван Т. А. Анализ новостей как дискурса. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.

6. Дикань І. І. Культура мовлення та спортивна термінологія в галузі фізичної культури і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихованняі спорту. Х. ; Донецьк, 2003. № 23. С. 14-20.

7. Дроняева Т. С. Информационный подстиль. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие. М.: МГУ, 2003. С. 273-298.

8. Дубчак І. Є. Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова».К., 2009. 19 с.

9. Дускаєва Л. Р. Мовна структура новинних текстів мережевих видань. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2013. Вип. 37. С. 390-396.

10. Дьолог О. С. Новітні англіцизми – збагачення чи засмічення української мови? URL: http://movoznavstvo.com.ua. (дата звернення:…..).

11. Малевич Л. Д. Мовна і позамовна детермінованість процесів термінологічного запозичання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. 2010. Вип. 14. С. 411-415.

12. Навальна М. І. Динаміка українського лексикону української періодики початку ХХІ ст. : [монографія]. Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.

13. Панасюк І. М. Англіцизми навколо нас: аномалія чи норма? URL: http://irynapanasiuk.blogspot.com/2015/10/blog-post_25.html. (дата звернення:…..).

14. Сімонок В. П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. Х.: Основа, 2000. 332 с.

15. Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 1997.

16. Список футбольних термінів. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki /Список_футбольних_термінів. (дата звернення:…..).

17. Стишов О. А. Спортивні терміни інновації в сучасних засобах масової інформації. Українська термінологія і сучасність. К. : КНЕУ, 1997. С. 58–61.

18. Федорець С. А. Англійські запозичення в мові сучасної української реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 2005. 18 с.

19. Центрбек. URL: //alvin-almazov.ru/soccer-rus/centrbek. (дата звернення:…..).

20. Центрфорвард. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1187583. (дата звернення:…..).

21. Янків І. Т. Українська спортивна термінологія (історико методологічний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». 2000. 19 с.

Біографія автора

Юлія Молоткіна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

аспірант кафедри  документознавства

Опубліковано
2019-06-27