ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА МОЛОДА»

  • Юлія Калужинська ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: негативнооцінна лексика, газета «Україна молода», жаргонізми, оказіоналізми, екстралінгвальні чинники.

Анотація

У статті проаналізовано засоби створення негативної оцінки на матеріалах газети «Україна молода». Визначено, що негативнооцінна лексика активно функціонує на сторінках сучасних газет. Саме вона покликана створити у читача відповідні настрої та вплинути на його думку. Функціонування лексем з негативною оцінкою зумовлено, передусім, складною політичною та економічною ситуацією в Україні, проведенням антитерористичної операції на сході країни, а також активною інтеграцією до міжнародної спільноти.

Було визначено, що негативнооцінна лексика виявляється у текстах різних тематик: суспільно-політичній, економічній, спортивній та заголовках. Значна частина такої лексики – це слова з переносним значенням, які не мають фіксованого вияву в лексикографічних джерелах або ж набувають нових значень, залежно від контексту;  жаргонізми, вжиті для підсилення емоційного впливу на свідомість читача; та оказіоналізми – авторські новотвори, що підкреслюють виразно негативне ставлення самого журналіста до певної події чи особи і, відповідно, викликають подібне ставлення у читача.

Зроблено висновки, що автори текстів часто вдаються до використання відверто негативної лексики, порушуючи таким чином норми літературної мови.

Посилання

1. Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання. За ред. С. Я. Єрмоленко. Харків : ФОЛІО, 2006. 623 с.

2. Дзюбишина-Мельник Н. Я. Суржик і суржикізми : стилістичні ресурси. Наукові записки : наук. зб. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» , 2010. С. 16–20.

3. Навальна М. Відонімні утворення в сучасній українській публіцистиці. Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. Переяслав-Хмельницький, 2007. С. 324–326.

4. Навальна М. І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.

5. Словник української мови : в 11-ти т. Київ : Наук думка, 1970-1980. Т. І–ХІ.

6. Ставицька Л. О. Український жаргон : словник. Київ : Критика, 2005. 494 с.

Біографія автора

Юлія Калужинська, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри документознавства