MAIN DIRECTIONS OF UKRAINIAN-POLISH WORK OF THE D.I.CHYZHEVSKYI REGIONAL UNIVERSAL LIBRARY IN THE CONTEXT OF CORPORATE GOVERNANCE

  • Вікторія Барабаш Central-Ukrainian National Technical University
  • Людмила Глєбова, Central-Ukrainian National Technical University
Keywords: library, Ukrainian-Polish cooperation, library corporations, international book exchange.

Abstract

In the article is analyzed the Ukrainian-Polish direction of
the work of the Kirovohrad D. I. Chyzhevskyi Regional Universal
Scientific Library.
D. I. Chyzhevskyi Regional Universal Scientific Library
closely cooperates with the K. Shymanovskyi Association of the
Kirovohrad Region Poles «Poloniia», with the Poles Union in
Ukraine and the Tadeush Mykulskyi Public Library in Wroclaw.
They direct their activities to preserve and revive cultural heritage
and national traditions, to develop partnerships between
Ukrainians and Poles.
The important components of the Ukrainian-Polish vector of
work are highlighted: holding conferences, festivals, meetings,
exhibitions, presentations, concert programs, demonstration of
artistic and documentary films, organization of courses on the study
of the Polish language, etc. Particular attention is given to the
publication of Ukrainian-Polish topics - articles, essays,
monographs, as well as collections of Polish printed documents,
including: manuscripts, ancient prints, rare books of the 18 – early
20 centuries.
The importance of library corporations, the appointment of
which is to enrich the information resources of each library through
mutual exchange of information and creation of a joint information
area, is substantiated.

A number of perspective directions of the library activity on
the national and international levels are offered.

 

References

Аль Тавалбех Серхан Ахмед. Міжнародна 1. співпраця

бібліотек на базі комп’ютерних технологій: сучасний стан та

перспективи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 07.00.08.

Харків, 2002. 17 с.

2. Барабаш В. А., Глєбова Л. В. Інформаційний ресурс

бібліотеки університету як фактор формування ціннісних

орієнтацій майбутніх фахівців // Соціум. Документ.

Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 4. Серія «Історичні

науки». Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 159-175.

3. Барабаш С. Практика корпоративних зв’язків

університетської бібліотеки: з досвіду роботи Науково-

технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного

технічного університету України «Київський політехнічний

інститут». Бібліотечна планета. 2008. № 4. С. 21-23.

4. Башун О. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та

сучасність. Бібліотечний форум України. 2003. № 2. С. 29-30.

5. Бібліотека: свідок і творець історії краю. Кіровоград:

Центральне українське видавництво, 2009. 182 с. URL:

http://docplayer.net/ 61535645-Biblioteka-svidok-i-tvorec-istoriyikrayu.

html (дата звернення 20.06.2018).

Вахріна О. В. Виховний ідеал цінностей 6. у польському

суспільстві // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний

та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної

науково-практичної конференції. м. Суми 26–27 березня 2015 р.

Том 1. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. С. 87-90.

7. Вилегжаніна Т. До питання створення центру

корпоративної каталогізації: підходи і перспективи //

Бібліотечна планета. 2005. №1. С. 15-18.

8. Заявка на участь в конкурсі «Бібліотека – як сучасний

інформаційний центр». URL: http://livelibrary.com.ua/

uploads/files/ Кіровоградська-проект.pdf (дата звернення

12.06.2018).

9. Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу.

Редакція від 25.02.2016, підстава 954-19. URL: http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 32/95-%D0%B2%D1%80 (дата

звернення 12.06.2018).

10. Ільганаєва В. Корпоративний рух в Україні : стан та

перспективи розвитку. Бібл. форум України. 2006. № 2.

С. 13-15.

11. Клименко О. Різновиди співпраці українських бібліотек

в інформаційному суспільстві // Наукові праці Національної

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2016. Вип. 44.

С. 7-19. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/npnbuimviv_2016_44_3

(дата звернення 20.06.2018).

12. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека

ім. Д. І. Чижевського. URL: http://ube.nplu.org/article/

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім.

Д. І. Чижевського (дата звернення 20.06.2018).

13. Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від

корпоративного створення до використання у соціально-

комунікаційному середовищі ОУНБ. Вісн. Кн. палати. 2010. №

8. С. 25-29.

14. Ларьков Н. С. Документоведение: учебное пособие. М:

АСТ Восток-Запад, 2006. 427 с.

15. Любаренко Л. Нові інформаційні технології в публічних

бібліотеках України // Бібліотечна планета № 4 (70) 2015.

С. 9-14.

Мар’їна О. Розвиток корпоративних 16. бібліотечних

проектів в Україні. Вісн. Кн. палати. 2010. № 1. С. 22-25.

17. Обласна універсальна наукова бібліотека ім.

Д. І. Чижевського URL:http://library.kr.ua (дата звернення

20.06.2018).

18. Обласна універсальна наукова бібліотека ім.

Д. І. Чижевського. Електронний музей книги. Колекція

польської книги. URL://library.kr.ua/elmuseum/ collections/

polandbooks (дата звернення 20.06.2018).

19. Обласна універсальна наукова бібліотека

ім. Д. І. Чижевського. Корисні ресурси Інтернет.

URL:http://library.kr.ua/libworld/ (дата звернення 20.06.2018).

20. Обласна універсальна наукова бібліотека

ім. Д. І. Чижевського. Польський культурний центр. URL:

http://library.kr.ua/novini/polcenf.html (дата звернення

20.06.2018).

21. Полячок О. І. Миротворче значення бібліотеки у

формуванні толерантності і духовності суспільства (за

підсумками Міжнародної науково-практичної конференції).

Кіровоград: Лисенко В. Ф., 2010. С.42-47.

22. Річняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних

технологій у вищих навчальних закладах України у другій

половині ХХ – на початку ХХІ століття: монографія.

Кіровоград: «КОД», 2014. 426 с.

23. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого

розвитку України». URL: http://mincult.kmu.gov.ua/

control/uk/publish/article?art_id=244956883&cat_id=24490984

(дата звернення 20.06.2018).

24. Ткаченко О., Чуприна Н. Українсько-польські паралелі в

бібліотечному просторі // Бібліотечно-бібліографічне

обслуговування. 2018. № 1 (11). С. 34.

25. Трач Н. С. Єврометафори в мовленні мас-медіа

(українсько-польські паралелі на матеріалі видань

«Український тиждень» та «Gazetawyborcza».

URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3530/

Trach_Yevrometafory_v_movlenni.pdf;jsessionid=1545D7A9B1A 4E15CC2D2D75D42DE0F7F?sequence=1 (дата звернення

20.06.2018).

Чуприна Н. Українсько-польські паралелі 26. в бібліотечному

просторі // Бібліотечна орбіта Кіровоградщини: збірник статей.

Кропивницький: Комунальний заклад «Обласна універсальна

наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського», 2017. Вип. 9.

С. 210-214.
Published
2019-06-27
How to Cite
Барабаш, В., & Глєбова, Л. (2019). MAIN DIRECTIONS OF UKRAINIAN-POLISH WORK OF THE D.I.CHYZHEVSKYI REGIONAL UNIVERSAL LIBRARY IN THE CONTEXT OF CORPORATE GOVERNANCE. Society. Document. Communication, (6), 11-30. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2018-6-11-30