ТВОРЧЕ ПОКОЛІННЯ УЧИТЕЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ «НОВОГО СУСПІЛЬСТВА»

  • Liudmyla Shymchenko
Ключові слова: вчитель, творча особистість, творче мислення, професійно-педагогічна якість, саморозвиток, самовдосконалення, педагогічна майстерність, педагогічна культура

Анотація

Предметом дослідження є система формування творчої особистості майбутніх вчителів професійного навчання. Метою статті є прослідкувати, як за рахунок педагогічного циклу дисциплін та запровадження елементів педагогічної майстерності в педагогічних університетах, можливо забезпечити формування професійно-творчих вчителів. Для досягнення поставленої мети використано метод педагогічного спостереження, аналізу та описовий метод.

Результати дослідження: акцентується увага на перевагах модульно-розвиваючого навчання з елементами педагогічної майстерності при підготовці творчих учителів професійного навчання. Галуззю використання результатів є система підготовки вчителів професійного навчання в педагогічних ВНЗ України. Вищий рівень професійно-педагогічної підготовки досягається на основі творчої діяльності студентів, принципових змін їх особистісних та професійних якостей. Однак, досягти цього можливо лише у випадку, якщо вдається пробудити потребу майбутніх фахівців до професійного саморозвитку та самовдосконалення, виховати ціннісне ставлення до педагогічної діяльності, розвинути здібність до емоційно-вольової саморегуляції, самоорганізації та самоконтролю.

Посилання

1. Akimova O.V. Deiaki pidkhody do rozvytku tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia [Some Approaches to the Development of Creative Thinking of the Future Teacher]. Bulletin of Cherkassy University, Series: Pedagogical Sciences, Cherkassy, 2006, issue 81, pp. 21-25.

2. Ball H.O. Oriientyry suchasnoho humanizmu (v suspilnii, osvitnii, psykholohichnii sferakh) [Guides of Modern Humanism (in social, educational, psychological spheres)]. Kyiv; Rivne: Oleh Zen, 2007, 172 p.

3. Deineko S.V. Pedahohichna kompetentnist uchytelia yak umova ta zasib humanizatsii osvitnoho seredovyshcha [Teacher’s Pedagogical Competence as a Condition and Way for Humanization of the Educational Environment]. School Management, 2007, no. 4, pp. 2–7.

4. Dybskyi S. Pedahohichna kultura vchytelia [Teacher’s Pedagogical Culture]. Open Lesson: Developments, Technologies, Experience, 2008, no. 3, pp. 59–61.

5. Mykytiuk I. Pedahohichna kultura vchytelia v konteksti suchasnoi kulturno-osvitnioi sytuatsii [Teacher’s Pedagogical Culture in the Context of Modern Cultural and Educational Situation]. Higher school, 2009, no. 4, pp. 93–101.

6. Syniakova V.B. Mekhanizm tvorchoho myslennia [Mechanism of Creative Thinking]. Retrieved from http: //kyivobl.man.gov.ua/zakhody/Poradi_psihologa/MEhANIZMI_TVORCHOGO_MISLENNJA.

7. Sysoieva S.O. Osnovy pedahohichnoi tvorchosti: pidruchnyk dlia studentiv vyshcykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Basis of Pedagogical Creativeness: textbook for students of higher pedagogical educational establishments]. Kyiv: Millennium, 2006, 346 p.

8. Tereshchuk H.V. (Eds.) Formuvannia profesiinoi kultury vchytelia v konteksti intehratsii Ukrainy v yevropeiskyi osvitnii prostir: Materialy rehionalnoho naukovopraktychnoho seminaru [Formation of a Teacher’s Professional Culture in the Context of Ukraine’s Integration into the European Educational Space: Materials of the Regional Scientific and Practical Seminar]. Ternopil: Publishing House of V. Hnatyuk TNPU, 2007, 177 p.

9. Shcherbak O.I. Profesiino-pedahohichna osvita: teoriia i praktyka: monohrafiia [Professional and Pedagogical Education: Theory and Practice: Monograph]. N.H. Nychkalo (Ed.), Kyiv: Scientific World, 2010, 279 p.

Біографія автора

Liudmyla Shymchenko

кандидат філософських
наук, доцент, доцент кафедри економіки
Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ